Tarsadalmi Szemle – 1979.

6. szám - Pozsgay Imre: Erősítve és hasznosítva a kölcsönös bizalmat

POZSGAY IMRE: Erősítve és hasznosítva a kölcsönös bizalmat A párt Központi Bizottsága folyamatosan ellenőrzi a XI. kongresszus hatá­rozatainak végrehajtását, mérlegeli az ország helyzetét és meghatározza a tbvábbi feladatokat. A párt a munkásosztállyal, az egész országgal együtt gon­dolkodva tervezi meg a haladás új céljait és teremti meg elérésük feltételeit. Hiszen az MSZMP nem szűkre szabott szervezeti-hatalmi célok és eszközök képviselője, hanem a szocializmust az egész nép javára megvalósító nemzeti program hordozója. Ez a funkciója teszi lehetővé számára, hogy a nemzet­közi munkásmozgalom marxista—leninista eszmeiségű fő erőivel együttmű­ködve a társadalmi haladás, a nemzeti felemelkedés ösztönzője és vezető ereje legyen Magyarországon. E funkcióknak s a vele járó szerepnek a párt ezentúl is meg tud felelni, ha a kommunisták nem felejtik el, hogy a párt és annak szervei nem kizárólagos intézményei a társadalmi kezdeményezéseknek. Természetes, hogy a párt a társadalmi tapasztalatok és a társadalomról alkotott tudományos ismeretek összefoglalója és irányító alkalmazója, programos, átfogó kezdeményezéseivel előtte jár a társadalomnak. Egyebek között éppen erre teremtették. De tudja azt is, hogy rajta kívül létezik egy tudatos és ösztönös erőkből álló társadalmi közeg, amelyben fontos és a közös célokhoz kapcsolódó gondolatok, tettek szü­letnek. A szövetségi politika és a szocialista nemzeti egység politikája erre a felismerésre épül. Mai gondjaink láttán jogos az a kívánság, hogy ez a felismerés ne homályosuljon el nehezebb periódusban sem. Nagy társadalmi céljaink, el­határozásaink valóra váltásában fontos szerepe volt a tömegek tapasztalatainak, tenniakarásának, tudásának és annak a közvetlen munkatársi kapcsolatnak, amelyet a párt az értelmiséggel épített ki a döntések előkészítésére. Nem kisebb jelentőségű volt az a figyelem, amelyet a sokféle érdek által mozgatott, nagyon tagolt közvélemény megismerésére és megnyerésére fordított. A jövő feladatai ugyanennek a módszernek még következetesebb, még eredményesebb alkalma­zását követelik. A párt úgy lehet az egész nép legjobb képességeinek kifejezője, ha tagjai, vezetői nem zárkóznak be a szervezet mechanizmusába, hanem ezt a mecha­nizmust a. tömegekkel való kapcsolat eszközének tekintik, ha tudatában van­nak, hogy a párt vezető testületei nem annak a múló pillanatnak a tükör­képei, amelyben választóik és ők maguk is a választás napján voltak, hanem érzékelik a nép mindennapjait élő párttagság, rajtuk keresztül a tömegek időszerű hangulatait, törekvéseit.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék