Tarsadalmi Szemle – 1996.

4. szám - Fókusz - Ónodi Irén: Nőszemközt. A Nők IV. Világkonferenciája - magyar szemmel

Ónodi Irén: A Nők IV. Világkonferenciája - magyar szemmel 25. bátorítani fogjuk a férfiakat arra, hogy az egyenlőség megvalósítására irányuló tevékenységből teljes mérték­ben vegyék ki részüket; 26. előmozdítjuk a nők gazdasági függetlenségét, és felszámoljuk a nők folyamatos és fokozódó elszegényedését azáltal, hogy a szegénység strkturális okait a gazdasági szerkezet megváltoztatásával küszöböljük ki, és minden nő, így a vidéken élő - a fejlesztési programokban lényeges szerepet betöltő - nők számára is a férfiakéval egyenlő mér­tékben biztosítjuk a hozzájutás lehetőségét az erőforrásokhoz, a termelési lehetőségekhez, a közszolgáltatásokhoz; 27. előmozdítjuk az emberközpontú fenntartható fejlődést, beleértve a fenntartható gazdasági növekedést az alap­fokú oktatás, az írni-olvasni tudás, a képzés és továbbképzés, illetve a lányok és asszonyok egészségügyi alapellátá­sának biztosítása révén is; 28. határozott lépéseket teszünk a nők felemelkedése érdekében a béke biztosítására, és elismerve azt a vezető szerepet, amelyet a nők a békemozgalomban betöltöttek, tevékeny részt vállalunk egy szigorú és hatékony nemzet­közi ellenőrzéssel végrehajtandó általános és teljes leszerelés megvalósítása érdekében, és támogatjuk az atomkísér­letek multilaterális és hatékony nemzetközi ellenőrzéssel biztosított átfogó betiltásáról szóló egyetemes egyezmény haladéktalan megkötésére irányuló, az atomfegyverek leszereléséhez és elterjedésük megakadályozásához hozzájá­ruló tárgyalásokat; 29. megakadályozzuk és felszámoljuk az asszonyok és lányok elleni erőszak minden formáját; 30. biztosítjuk a nőknek a férfiakéval egyenlő hozzájutását az oktatáshoz és az egészségügy­i ellátáshoz, az azo­nos bánásmódot számukra e területeken, és előmozdítjuk a nők szexuális és családtervezési gondozásának, valamint felvilágosításának fejlesztését; 31. az emberi jogok minden területén támogatjuk és védelmezzük az asszonyok és lányok jogait; 32. fokozott erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az emberi jogokat és az alapvető szabad­ságjogokat azoknak az asszonyoknak és lányoknak, akiknek felemelkedését sokféle akadály gátolja; faji, életkori, nyelvi, etnikai, kulturális vagy vallási tényezők, rokkantság vagy bennszülött voltak; 33. biztosítjuk a nemzetközi jog tiszteletben tartását és - különösen az asszonyok és lányok védelmében - a hu­manitárius törvényeket; 34. gondoskodunk valamennyi korosztály lányai és asszonyai potenciális értékeinek teljes kifejlesztéséről, és biz­tosítjuk teljes és egyenlő jogú részv­ételüket egy jobb világ felépítésében, támogatva szerephez jutásukat a fejlesztés folyamatában. Eltökéltük, hogy 35. biztosítjuk a nők számára az egyenlő hozzájutási esélyt a különf­éle erőforrásokhoz, mint amilyenek a föld, a hitel, a tudomány és a technológia, a szakképzés, az információ, a kommunikáció, valamint a piacok, s ezzel felemel­kedésük eszközeit, továbbá azon képességeik fejlesztését, amelyeknek révén­­ nemzetközi támogatás segítségével -mindezeknek haszonélvezői lehetnek; 36. biztosítjuk az Akcióterv sikeres végrehajtását, ami minden szinten komoly elkötelezettséget kíván meg a kor­mányok, a nemzetközi szervezetek és intézmények részérő­l. Mély meggyőződésünk, hogy a gazdasági fejlődés, a tár­sadalmi fejlődés és a környezetvédelem kölcsönösen függnek egymástól, és egymást kölcsönösen erősítő tényezői a fenntartható fejlődésnek, amely a valamennyi ember jobb életminőségéért kifejtett erőfeszítéseink keretét képezi. A fenntartható fejlődés előfeltétele egy olyan szociális fejlesztési politika, amely figyelembe veszi a szegények s kü­lönösen a szegény sorban élő nők jogait a környezeti erőforrások kiaknázása során. Megállapítjuk továbbá hogy a fenntartható fejlődés keretében a széles alapokon nyugvó és folyamatos gazdasági növekedés a társadalmi fejlődés és a társadalmi igazságosság fenntartásának feltétele. Az Akcióterv sikeréhez szükség van továbbá az erőforrások nem­zeti és nemzetközi szintű megfelelő mobilizálására, valamint arra, hogy a fejlődő országok részére, a rendelkezésre álló valamennyi finanszírozási mechanizmus útján, új és további erőforrások legyenek biztosíthatók, ideértve a nők felemelését szolgáló multilaterális, bilaterális és privát forrásokat, akárcsak a nemzeti, a szubregionális, a regionális és a nemzetközi intézmények fejlesztését szolgáló alapokat. Ugyancsak szükség van az elkötelezettségre, az egyenlő felelősség és azonos esélyek, a nők és férfiak egyenlő részvételének biztosításához valamennyi nemzeti, regionális és nemzetközi testületben és politikai döntéshozó eljárásban, valamint a világ asszonyai iránti felelősségvállalásnak megfelelő mechanizmusok kialakításához, illetve továbbfejlesztéséhez minden szinten; 37. az Akcióterv sikeres megvalósítását azokban az országokban is biztosítjuk, amelyekben a gazdaság átmeneti helyzetben van, ez az átmenet folyamatos nemzetközi együttműködést és támogatást követel meg. 38. Mi, a konferencián részt vevő kormányok, ezennel elfogadjuk a következő Akciótervet, kötelezettséget válla­lunk megvalósítására, biztosítva, hogy a nemek sajátosságaiból adódó problémák iránti fogékonyságot minden álta­lunk kialakított politika és program tükrözze. Felkérjük az ENSZ-család tagjait, a regionális és a nemzetközi pénzin­tézeteket, minden nőt és férfit, valamint - tiszteletben tartva autonómiájukat - a nem kormányzati szerveket, a civil­társadalom minden szektorát, hogy a kormányokkal együttműködve kötelezzék el magukat ezen Akcióterv megvaló­sításának előmozdítására. 73

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék