Társalkodó, 1834. január-december (3. évfolyam, 1-104. szám)

1834-10-04 / 80. szám

80. szám Pest, october’ 4dikén 1834. TÁRSALKODÓ. A’ ZEMPLÉNY MEGYEI KÓRHÁZ’ ÁLLAPOTJA. *­ 1.) 1803. mártz. 23-án a’ megye’ Rendei a’ kincs­tári életnek szekér helyett vízen lett szállításából eredt 1478 váltó forint nyereséget legelső alapul te­vék , melly is további elhatározásig ez úttal kitéte­­l* : 591 f. 29 3/5 kr. pengőben. — 2.) Gr. Asper­­mont Góbert ajánlott 160 f. — 3.) Gr. Döry Gábor 20 f. — 4.) B. Sennyey János 40 F. — 5.) Lónyay Gábor 80 f. —­ 6.) tek. Péchy József 20 f. — 7.) Sennyey János ajánlott 1000 ftot, melly a’ köz­bejött kiadások’ ’s devalvatio által leszállítatott, ’s ez úttal áll 89 f. 12 kr. — 8.) 1819. octob. 12. B. Sennyey János’ végrendelése szerint 4000 f. 9.) 1820. ugyan azon báró’ hasonló módon és sum­mában tett alapításának fele része 2000 f. *— 10.) 1822. apr. 18. a’ bodrogközi járás 501 f. — 11.) 1823. jan. Iokán gr. Dessewffy József 40 f.­­— 12.) 1823. mártz. 4. a’ homonnai járás 143 f. 38 4/5 kr. — 13.) 1823. apr. 20. gr. Csáky László az orvos’ és seborvos’ részére alapított 4800 f. —­ 14.) 1826. dec. 1. a’ megyebeli nemesség által a’ kórház’ ré­szére ajándékul adott terebesi fegyverháznak becs­ára 5227 f. 36 4/5 kr. — 15.) hg Breczenheim Ferdi­nand 1600 f. — 16.) 1826. dec. 7k. ugyan ő a’ kórház’ árából elengedett 1260 f. —■ 17.) 1827. sept. 1. t. Balázsházy János 200 f. —■ 18.) 1827. sept. 21. gr. Schmidegg Ferencz 200 f. — 19.) 1828. máj. 21. a’ homonnai járás 7 f. 12 kr. —— 20.) 1829. jan. 29. tek. Viczmándy Tamás 5 f. 12 kr. — és 21.) tek. Gosztonyi Aloys 2 f. — 22.) 1829. máj. 41. a’ 74. szám alatti ajánlás’ kamatjából bejött 74 f. 55 3/5 kr. —­ 23.) 1829. sept. 4. az egri szentszék és gr. Rhédey Lajos 88 f. 46 kr. — 24.) 1829. nov. 30. Kasztenbaum Márton’ végrendelése által alapí­tott 8000 f. — 25.) 1829. dec. 12. a’ 6. ’s 8. szám .) Ezen hivatalos előterjesztést, mellyet m. báró Vécsey Pál táblabíró é­s Társai, mint kiküldöttség az Uj hely­ben felállított kórház’ megnyitása, mostani mibenléte ’s jö­vendőre mikép lehető elrendeltetése iránt benyujtanak, tek. Zemplény vmgye Rendes 1834.i martz. Isején tar­tott közgyűlés’alkalmával kinyomatni rendelek — ’s ezen­nel Társalkodónk is közli azt, hogy a­ magyar közön­ség lássa, milly jótékony befolyásnak a’ casinók, hol értelem­es tehetség egybepontosulnak ’s így sokszor a’ legnemesb vállalatoknak alapja vettetik; továbbá: mint fordíthatni tánczvigalmakat s társas mulatságokat leg­­t­dvesebb czélokra; mint hozhatnak létre a’ részes erők, ha egyesülnek, egy, haza’ díszére ’s emberi nem’javára szolgáló szép ’s nagyszerű egészet; végre: milly nemes érzelmű a’ magyar szépnem , ’s adakozásra és egyéb ne­mes tettekre milly fogékony! — Valóban Zemplény vmegye utánzatul a’legszebb, legdicsőbb példát adá ’s állítá­ fel Araddal ’s Nógráddal! alatti ajánlás’ kamatjából 39 f, 8 k. — 26.) 1830. oct. 30. a’ 15 szám alatti ajánlás’ kamatjából 160 f. Összesen 29.349 f. 29 2/5 kr. pengőben. Ajánlottak ’s befizettek: 27.­ 1833.’ lefolyta alatt, a’ zemplényi casino-társaság a’ kór­ház’ hasznára adott tánczmulatság, ’s abban a’ me­gyebeli Szépnem által ajánlott ’s kijátszott munkák’ jövedelme 400 f. pengőben. —­ Ujfalusy Sándor’ fel­­ügyelése alatt Ujhelyben volt magyar színjátszó-tár­saság által a’ kórház’ hasznára előadott játék’ jöve­delme 48 f. 25 3/5 kr. — Nagy-Mihályi kerületből 18 f. —­ Gálszécsi kerületből 16 f. 27 kr. — Zeng­­plényi kerületből 14 f. 5 3/­5 kr. — Tokaji kerület­ből 58 f. 22 2/5 kr. —­ Pataki kerületből 32 f. 38 2/5 kr. — Bodrogközi járásból 40 f. — Sztakcsini ke­rületből 5 f. 12 4/5 kr. ’S így az 1833-ki befizetés’ összesége 633 f. 114/5 kr. pengőben. Egy betegre egész ágy- é s ruh­a-k­é­­születet adtak: tek. Malonyay Gáborné, sz. Nedeczky Zsófia, egyszersmind azok’ 3 észt. fentar­­tását is ajánlotta. — B. Vécsey Palne, sz. Novák Karolina­ szinte az adattak’ 3 észt. fentartását ajánl­ván. tek. Fáy Ferenczné, sz. Bernáth Anna,­és gr. Csáky Antal Vinczéné, sz. gr.Csáky Petronella. Életem, ruha ’s ágybéliekéi; adtak nevezet szerint: Nagy-Ráska 1/2 véka zabot, 3 1/2 véka gabonát, 1 véka árpát, 1/2 véka főze­léket. —­ Hegyi 1/2 v. zabot, 1/2 v. Lázát, 7 1/2 v. gabonát. —­ Deregnyő helysége 42 v. gronát. — T. Kazinczy Istvánné 46 rőf vásznat. — M. Péterffy Károlyné 21 rőf vásznat. — T. özv. Szentléleki Pálné 20 r. vásznat. T. Kossuth Kristóf 9 r. vász­nat; tek. Szirmay Pálné 10 rőf vásznat; tek. Lehócz­­ky Miklósné 112 r. vásznat; tek. Füzesséry Károlyné 1 dunyhát, 1 lepedőt, 3 asztalkendőt; tek. Füzes­séry Dánielné 15 r. vásznat; tek. Stépán Ferenczné 16 r. vásznat; és Kovács Lászlóné 8 r. vásznat; tiszt. Reiner Mihály 15 1/2 rőf vásznat; egy neve­zetlen 30 r. vásznat; tek. Szemere Györgyné 1 pap­lant, 1 dunyhát, 3 párnát, 9 párnahajat, 4 lepe­dőt; tek. Füzesséry Lászlóné 21 rőf vásznat; egy adófizető asszony 2 r. vásznat; tek. Fejérváry Sán­­dorné 21 r. vásznat; tek. Horváth Antalné 1 pap­lant, 1 dunyhát, 2 párnát, 2 szalmazsákot 1 lepe­dőt; tek. Szemere Erzsébet 1 pokróczot, 1 párnát, 1 szalmazsákot, 1 lepedőt; B. B.: 1 párnát, 1 pár­nahajat ,­1 szalmazsákot, 1 lepedőt; tek. Palugyay Pálné 1 hordó bort, 8 véka gabonát; tek. Szirmay

Next