Piarista gimnázium, Tata, 1931

Rajz: Gipszdombormű ékítmények rajzolása természet után, melynek célja a friss vázolási és tónusozási készség megszer­zése és begyakorlása mellett a plasztikus érzék fejlesztése. Testnevelés. Nyakgyakorlatok: fodításokban hajlítások. Ujj-, kéz-, kar- és vállgyakorlatok : egyszerű puskafogások.—Törzs­­gyak. : Has és mell, hát, oldal és összetett törzsgyakorlatokban ugyanaz, ami az V—VI. osztályban. Törzsfeszítő gyakorlatok­ban a mélytörzsfeszítő­k. Lábgyakorlat: Légzési gyakorlatban az előzőek. Emelés : A 20 kgr. súlyzó emelése páros karral. Do­bás. 710 kg-os vasgolyó, diszkosz és buzogány. Támaszgya­korlat. Hajlított támaszban lengés, felkarbillenés, totózkodás 8—10-szer. Függésgyakorlat. Billenések, támaszbalendülés. Futás. Kitartó 10 percig, verseny, staféta, mezei és gátfutás. Ugrás. A megelőzőkön kívül tomporugrás, rúdugrás. Járás és egyen­súlygyakorlatban az előzők. Játékok. Tánc. Rendgyakorlatok. Szakasz. Félrajoszlop. Vonalfejlődések, húzódások. Csatárlánc. Birkózás. Görög-római birkózás alapgyakorlatai. Versenybirkózás. Vili. osztály. — Vallástan. Hitvédelem. Az Isten. Az em­ber. Az ember viszonya Istenhez: a vallás. Természeti és kinyilatkoztatott vallás. Jézus Krisztus: Az Egyház. A magyar irodalom története. A romanticizmus kora: Széchenyi I. gróf, Kisfaludy K.. Színműírók Kisfaludi K. korá­ban, Fáy A., Vörömarty M., Az epika Vörösmarty korában, Czuczor G., Garay L. Bajza és az Athenaeum köre, A dráma Vörösmarty korában, Jósika, Eötvös, Kemény Zs., Toldy F., A népies nemzeti irodalom kora, Kossuth L., A népiesség, Petőfi, Arany, Tompa, Jókai M., és a regény, Szigligeti, és a népszínmű fejlődése, Madách I. és a dráma. A népies nem­zeti költészet folytatói, Gyulai ,, Vajda L, Deák F., A század­forduló költészete : A líra és a verses epika, Reviczky, Ady E., Sik L., Mécs L., A regény és az elbeszélés, Mikszáth K., Gár­donyi, Herczeg, Móricz Zs., A dráma, Herczeg, Gárdonyi, Harsányi. — Olvasmányok: Kiemelkedőbb részletek a tárgyalt írók műveiből. — Könyv nélkül: Vörösmarty : A ,véncigány, Fóti dal; Petőfi: Reszket a bokor. Temetésre szól, Én; Arany: Itthoni Madách; az Ember Tragédiájából Péter apostol beszéde, Az előző osztályokban tanult költemények átismétlése. — Házi olvasmány : A tárgyalt írók fontossabb művei. Vili. o. Dolgo­zatok: 1. a) Társadalmi típusok Kisfaludy K. műveiben, b) Mi­lyen volt Magyarország állapota a XIX. század elején ? 11. a) Vörösmarty mint a nemzeti érzés táplálója, b) H­­0 fizikai viselkedése —20"-tól +400"-ig, 111. a) Petőfi katonadalai, b) Kossuth szerepe a szabadságharcban, IV. a) Petőfi és Arany, b) János Vitéz és Toldi (Iskolai,­­V. a) Irodalmunk az elnyo­matás korában, b) Az elektromosság nyerési módjainak tör­téneti fejlődése és szerepük a mai életben, VI. Mikszáth, Gár­donyi, és Herczeg mint regényírók, (Iskolai), VII. Trianon ha­tása költészetünkre. Latin ny. irod. Horatius műveiből: Carminum lib. I. 1, Ad 72

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék