Telehír, 1990 (5. évfolyam, 1-8. szám)

1990-06-01 / 4. szám

TÉVESEK, HA TALÁLKOZNAK Az eseményre mindenki már hónapokkal előre készül. A szer­vezők az MTV fesztiválirodájá­ban akrobatikus mozdulatokkal közlekednek a szórólapok, propa­gandaanyagokkal teli dobozok között, s az olykor "kekeckedő" kérdésekre is igyekeznek vála­szolni. Szabó Gertrud, a tévétalál­­kozó főtitkára a hivatalos sajtótájékoztatót megelőzően en­gedett bepillantást a fesztivál "bo­szorkánykonyhájába". - Június 25-30 között rendez­zük meg a találkozót. Harmincöt film szerepel a repríz verseny­programon drámai és zenés ka­tegóriában, s a két csatorna (TV 1, TV 2) bontásban. A már ko­rábban vetített darabokat tíz, egyenként hét fős társadalmi zsűri bírálja, akik gyakorlatilag családi vállalkozásban minősítik a filmeket, hiszen családjukkal együtt nézték korábban, és az ő véleményüket is tolmácsolják. Évek óta ugyanazokból áll a zsűri. 1977 óta működik ez a rendszer. Kilenc Veszprém megyei cég de­legál, s idei újdonságként a nyug­díjasok képviselői is ott ülnek a társadalmi zsűriben. A közönség szemszögéből más a mű, mint szakmai nézőpontból. Szükséges a visszacsatolás, és itt találkozhatnak az alkotókkal, elmondhatják véle­ményüket. Június 29-én délután - saját kérésükre - zárt ülésen hozzák meg döntésüket.­­Azért zárt az ülés, mert ők nin­csenek hozzászokva az újságí­rók és kritikusok "kemény stílu­sához", alkalmasint zavarba jönnének. A premier versenyprogramon 17 film szerepel, a díszbemuta­tó: Sütő András-Cselényi Lász­ló: Ahová te megy című filmje, de Kosztolányi Édes Annájától kezdve, amit Esztergályos Ká­roly rendez, Eörsi István Ba­­barczy László által rendezett kihallgatásig rendkívül széles lesz a választék. 16.30-tól késő estig peregnek naponta a bemu­tató filmek. Felhívom az alkotók figyel­mét a szakmai vitákra! 28-án 10 órakor a drámai műfaj fontossá­gáról a jövő televíziózásában, egy másik alkalommal a városi televíziózás helyzetéről lesz ta­nácskozás. Minden este kilenc­től tizenkettőig működik a TV-s Klub, ahol egymásnak vetíthetik filmjeiket a művészek, s vitat­kozhatnak, ha kedvük tartja. Aki komolyan veszi az öt napot, reg­geltől estig elfoglalhatja magát. Ami szintén fontos, 29-én déle­lőtt lesz a zsűri nyilvános ülése, amikor a premier programról el­mondják véleményüket. A díjkiosztás után gálaest lesz a Petőfi Színházban, Csenterics Ágnes rendezi, Balatoni szél cí­men. Egyébként ez a címe Bor­sos Miklós kisplasztikájának is, ami a fődíj. Veszprém város dí­ját, az Idegenforgalmi és Propa­ganda Kiadó Vállalat Tavaszi Fesztivál különdíját, a legjobb színész és forgatókönyvíró "cí­met", s a Kereskedelmi Bank által a legígéretesebb ifjú színésztehet­­ségnek felajánlott díját osztja ki a zsűri. - Mennyibe kerül ez a fesztivál a tv-nek? - Semmibe, tavaly a Posta­bank fizette, idén a Kereskedel­mi Bank állja a cehhet. - Mégis, mennyi a költségve­tése? - Ha utánaszámolunk, a fesz­tivál összköltsége egy dobozban maradt tévéjáték elkészítésének a felébe se kerül. Egyébként a konkrét összeget a Kereskedel­mi Bank sem hozza nyilvános­ságra. Mondjuk így, üzleti titok. - Jó, akkor beszéljünk a "hi­vatásos" zsűriről... - Erről még nem tudok nyiat­­kozni. Egyelőre nem teljes a zsűri. Többek között azért sem, mert februárban történtek felké­rések, s akkor Göncz Árpád igent mondott, ám a történelem közbeszólt és mint köztudott ideiglenes köztársasági elnökké választották, így természetesen nem tud részt venni a döntnökök munkájában, de ígéretet tett, amennyiben ideje engedi, meg­látogatja a Tévétalálkozót. (sz.t.g.) VESZPRÉM - HUSZADSZOR A 30. Miskolci Televíziós Dokumen­tum és Publicisztikai Fesztivál a Magyar Televízió és a Film- és Tv-művészek Szö­vetsége Budapesten rendezte meg 1990. április 25 és 29 között TELEFAKTUM címmel az Óbudai Művelődési Házban. Miért Budapesten? A borsos szálloda­­számla kiesése is nyomott ugyan a latban, de az új idők szava, ami a fesztivál meg­reformálására sarkallta a szervezőket, sok­kal fontosabbnak tűnt annál. Célunk az volt, hogy kitörjünk a Szabadság tér - vall­juk be -­fojtott légköréből és felsorakoz­tassunk magunk mellé friss erőkkel, ötletekkel rendelkező városi televíziókat és lehetőség szerint magunk köré gyűjt­­sünk mindenkit, aki televíziót csinál, su­gároz vagy fogyaszt. Számítottunk a tágabb értelemben vett szakma és a buda­pesti értelmiség részvételére. Úgy gondol­tuk, hogy ezekben a gazdaságilag és politikailag viharosan változó időkben a televíziók vezetőinek és munkatársainak elsőrangú érdeke, hogy együtt gondolkod­­va és vitatkozva kitalálják közös jövőnket. Rosszul gondoltuk... A három szervezett szakmai vita lan­gyos érdektelenségbe fulladt. A vezetők nem igen tüntették ki fesztiválunkat jelen­létükkel - és milyen az emberi gyarlóság? TELEFAKTUM - amíg a vI. emeleten találkozhatunk fon­tos emberekkel, miért menjünk Óbudára? Estére soron kívül azért fellángolt a vitat­kozó kedv, a Ráday Mihály és B. Farkas Tamás által üzemeltetett Pince­klubban, és a jelenlévők igencsak színvonalas beszélgeté­seket folytathattak vörösbor és zsíroskenyér társ­as­ágában. A hagyományos versenyben a Magyar Televízió és a városi televíziók munkatár­sai, összesen 218 alkotást neveztek be. Öt kategóriában 3­3 tagú előzsűri tekintette meg a műsorokat, melyek közül 56-ot (26 óra) bocsátott a főzsűri és a fesztivál kö­zönsége elé. A vetítőnek kinevezett meg­tekintőben mindenki maga nézhette VHS-en az őt legjobban érdeklő program­­kazettát. A megtekintő a Művelődési Ház nagy­termében felépített "kiállítás" egyik bogá­ban működött. Ezeket a boxokat vagy standokat az MTV főszerkesztőségei, vá­rosi televíziók és kereskedelmi stúdiók foglalták el azzal a céllal, hogy bemutat­kozzanak egymásnak és ügyfeleiknek, és hogy lehetőség szerint üzleteket kösse­nek. Találkozhatott itt az MTV a Nap TV-vel, a CNN az MTI-vel, a Pannónia Filmvállalat a Televízó gyermekosztá­­­­lyával, a néző a MOVI és a Fekete Doboz legújabb filmjeivel, riportjaival. Ismer­kedtek egymás technikai és szakmai fel­­készültségével a városi televíziósok. Kitűnő üzleteket kötött az IPV, és a Sam­sung sem panaszkodik amiatt, hogy a TELEFAKTUM három és félmillió fo­rintjába került. Tehát Miskolc vagy Bu­dapest? Mindkét verziónak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Hívnak a kü­lönböző városok televíziói, hogy náluk rendezzünk fesztivált, Gápelné Tóth Ró­zsa Miskolc város Tanácsának elnökhe­lyettese pedig így zárja a fesztivál után a stábnak írott levelét: "Szívből és elisme­réssel gratulálok a munkátokhoz, köszö­net mindenért és várunk Miskolcon." A TELEFAKTUM csecsemő még a maga műfajában és totyogás közben bi­zony sűrűn hasraesett - hol saját, hol má­sok hibájából. Reméljük lesz alkalma felnőni és mind fontosságában, mind ele­ganciában be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket. Trebitsch Julianna a TELEFAKTUM igazgatója

Next