Felsőkereskedelmi iskola, Temesvár, 1913

Cyrill­ és latin betűkkel való írás, olvasás. A hangok felosztása. Hangsúly. Szótan és mondattan vázlatosan. A következő olvasmányok olvasása, tárgyalása: Cvrcsak i mrav.’ Covorak. Trgovac i dnomnar. Jesen. Zirna. Prolece. Leto. Domoviaia. Az olvasmányok és a napi teendők körébe vágó beszélgetés. 17. Román nyelv. Kezdőknek. Heti 3 órában tanította Velcean József. Tankönyv: Dr. Alexi György „Román nyelvtan és gyakorló könyv“. a) N­y­elv­tan: Hangok és írásjelek, hangsúly, főnevek és tulaj­donnevek ragozása, melléknevek, melléknevek fokozása, névmások, számnevek, határozók, praeposátiók, igék, igeragozás. b) Olvas­á­s-í rés: A tanult nyelvtani részek alapján egysze­rűbb mondatok átfordítása románról magyarra és fordítva. Olvasmá­nyok : „Copilul si nuca“, „Graurul“ és „Ce te legeni codrule“. Felső osztály. 1. Vallástan. Lásd az alsó osztályt. 2. Magyar nyelv és irodalom. Heti 3 órában tanította dr. G­á­­­o­s Rezső. Tankönyv: Balassa-Porzsolt. Magyar olvasókönyv. III. kötet. A régi magyar irodalom története. A költői iskolák. Berzsenyi, Kis­faludy Sándor: Csokonai, Kármán, Kazinczy és kora. Kisfaludy Ká­roly. Katona József. Fáy. Vörösmarty. Czuczor. Jósika. Eötvös. Ke­mény Zs. Tompa. Petőfi. Arany. Szigligeti. Jókai. Madách. Gyulai. Szász Károly. Széchenyi. Kossuth. Deák. Toldy. Greguss. Magánolva­smányul: Iréné. Kérők. Bánk bán. Csongor és Tünde. Abafi. Zrínyi és költő. Karthauzi. Rajongók. Gyulai Pál. Szuhay Mátyás. A vámosujfalusi jegyző. Három a daru. Buda halála. A nagyi­dai cigányok. Trónkereső. Az ember tragédiája. Katalin. Keve­­háza. Arany balladáiból. Költemények. A vén cigány. Ágnes asszony. A madár fiai­hoz. Szülőföldemen. V. László. Végrendelet. Zárthelyi dolgozatok az a)­osz­t.-ban. A magyar ember jelleme. Gyöngyösi epikája. Temesvár gyáripara. Bánk jelleme és tragikuma. A dráma szerkezete. A falu jegyzőjének célzata. A bal­kán államok kivitele és szükségletei. Petőfi egyénisége. Ki mint vet, úgy arat Házi dolgozatok ab) esz­t.-ban. A Halotti beszéd (Máso­lás). A Zrinyiász jellemzése. Toldi előhangja (Másolás). Csokonai lírája. Hunyadi (Czuczor). Gertrudis jelleme. Szülőföldemen (Másolás). Az ember tragédiája első három színének jelentése. Az ember tragé­diája IV., V., VI. színeinek értelme: 31

Next