Temesvári Hirlap, 1937. június (35. évfolyam, 120-142. szám)

1937-06-20 / 135. szám

Hitek TEMESVÁRI HÍRLAP FÜGGETLEN MAGYAR NAPILAP Laptulajdonos: ÖZV. POGÁNY MIHÁLYNÉ. Kiadóhi­vatal:­­ Piaţa Libertăţii 3. szám. Szerkesztőség: I., Piaţa Lenau 3. szám. (Hunyadi Grafikai Müintézet.) Telefonszámok: Kiadóhivatal 14-12, szerkesztőség és nyomda: 34-14. Sürgönyeim: HÍRLAP. TIMISOARA. Előfizetési árak: Helyben és vidéken havonta 90, negyed­évre 270, félévre 500, évente 900 lej. Kül­földre havonta 160, félévre 900, évente Cassulo András pápai nuncius, a Vatikán Bucuresti-i követe­ ­hétfőn, júnnius 21-én, este fél 9 órakor ér®­kezik Timisoara-Temesvárra. A város ka­tolikus társadalma ünnepélyes külsősé­­gek között, hagyományos tisztelettel fo­gadja a magas vendéget. C­a­s­s­u­lo An­drás 1936 október havában foglalta el Valerio Valeri örökét a Bucuresti-i nunciaturán és október 14-én utazott át Timisoara=Temesváron. Cassulo András a pápai követek között a negyedik, aki Timi­soar­a=Tem­es­várt meglátogatja. 1921- ben Malmaggi, 1927-ben Dolci, 1936-­ban Valerio Valeri minerus járt Timisoara, Temesvárott. Cassulo András pápai nunciust hétfőn este fél 9 órakor a püspöki székesegyház előtt ünnepélyesen fogadják. A fogadta­­tás után a pápai követ a székesegyházba vonul, ahol rövid ájtatosság lesz, majd az ifjúság sorfala között körmenetben kísérik a püspöki aulába. Kedden reggel 9 órától kezdve meglátogatja a katolikus intézményeket: a szemináriumot, a má­sodik kerületi plébániatemplomot, a Ba­­natiát, a piarista rendházat, a német i£f­júsági otthont és az irgalmasok rendihá­­zat. Délután a negyedik kerületi plébá­niatemplomot, a Miasszonyunkról neve­zett szegény iskolanővérek otthonát, a katolikus elemi fiúiskolát, a harmadik kerületi templomot, a szalvatoriánusok rendiházát és a Liuban nővérek otthonát. Délután 1 órakor fogadtatás lesz a pü­s­­pöki aulában, 2 órakor pedig bankett a Tiszti Kaszinóban. Este magyar és német kardalegyesületek monstre szerenádot adnak a püspöki palota előtt a magas vendég tiszteletére. A nuncius szerdán reggel Radnára utazik és meglátogat né­hány községet. Szerdán este visszaérke­zik városukba és csütörtök reggel Lugos a Lugosra utazik, ahol a görögoka­tolikus püspök ,vendég* lesz. 1937 JÚNIUS 20. VASÁRNAP Tfi­sde- BÁNSÁGI GABONAÁRAK Buza 450—455, tengeri 285—290, ár­pa 300—310, tökmag 800, 800, bánsági repce 650—700, káposztarepce 650— 700, ZÜRICHI NYITÁS Berlin 174.90, Amszterdam 239.95, Newyork 436.12, London 21.54, Páris 19.42, Prága 15.21, Budapest 86.25, Belgrád 10, Bucureşti 325, Varsó 82.75, Brüsszel 73.67.50. * Bél- és gyomorbetegek figyelmébe. A vastagbél, epe és vese megbetegedé­seinél a legkiválóbb európai orvosta­­nárok, mint Payr (Leipzig), Joseph (Berlin), Hof­rat Freund (Wien) által használt és ajánlott „Darmbadh” név alatt ismert bélgyógyitófürd­ő Timi­­soarán a Dr. Freund-féle Central Sa­­natoriumban, I., Bul. Reg. Maria 12. Telefon 21/12. — Változás a törvényszéken. Jelentet­tük, hogy Athanaziu Miklós, a tör­vényszék második tagozatának elnöke, táblabírává lépett elő- Helyébe az igaz­­ság­ügymini­szt­er most Constanti­­nescu Sándor törvényszéki bírót­ ne­vezte ki. — Megyei és községi választási ered­mények. Valcea-'m­egyében tegnap tartot­­ták meg a megyei választásokat, ame­lyek a nemzeti­ parasztpárt győzelmével végződtek. A szavazás eredménye: nem­­zeti-parasztpárt 9051 szavazat, liberális­­párt 7093 szavazat, román arcvonal 2220 szavazat. Kilenc választókerületből még nem érkezett be az eredmény, amely te­hát nem tekinthető véglegesnek. Timis* Torontál-Temes-Torontál­ vármegyében a községi választások a következő ered­­ménnyel végződtek: Chisotdia-Kisoda győzött az egységes lista, Colonia-mica: német népközösség, Covaci-Kovácsi: győ* zött az egységes lista, Semlaeul-mica Kis* semlak: nemzeti-parasztpárt 3 mandiá* tim, liberálispárt két mandátum, Chel* mak­-Kelmák: nemzeti*parasztpárt két mandátum, liberális párt, nemzeti keresz­tény párt és román arcvonal 1—1 mandá­­tum, Cheveresu S mare-Nagyk­övéres: ro­mán arcvonal három mandátum, liberá­­lis­ párt egy mandátum, nemzeti keresz­tény párt egy mandátum, Ietar-Iktár: egységes lista, Iosiffiailau*Józ­seffalva: egységes lista, Sanpetra­ mic*Kisszent­­péter: liberálispárt három mandátum, német népközösség két mandátum. Sár*­hova: nemzeti­ parasztpárt két mandátum, agrárunió két mandátum, liberálispárt egy mandátum. IV., BULV. BERTHELOT 8. — Kardos Géza dr. gyermekorvos hazaérkezett, újból rendel. Bul. Rege­le Ferdinand 4. Telefon 6—16. GYÓGYSZERTÁRAK ÉJJELI SZOLGÁLATA szombat, junius 19. I. kerületben: Jahner C., Városháza épület. II. kerületben: Maszalits, P. Badea Cartau 8 és Zeiner. a Sörgyárral szem­ben. III. kerületben: Rosin I., Kütt­ér. IV. kerületben: Crăciun, a római katolikus templommal szemben. V. kerületben: Corvin* Fratelia-Ujkissoda: Panajoth Ern­ő. Vasárnap, június 20. I. kerületben: Jahner C.. Városháza épülete. II. kerületben: Jahner R., Str. Ste­­fan cel Mare 3. III. kerületben: Maria, Bul. Carol a IV. kerületben: Diana, Str. I. C. Bratianu 29. V. kerületben: Corvin. Fratelia-Ujkissoda: Panajoth Ernő. (A világkiállításhoz) Hat napi tartózkodás összköltsége 500 Frs. Elhelyezés jó szállodákban, hideg­meleg folyóvízzel, napi három­szori étkezés, lukszus autocard kirándulások Párisban és könyé­­kén. román-magyar-német idegen­vezető a tartózkodás egész ideje alatt Személy- és podgyászszállí­­tás a pályaudvarról és vissza. Tartózkodás és Programm kibőví­tése mérsékelt ráfizetés ellen. Kellemes tartózkodás és­ figyelmes­­ támogatás saját képviselet és szerv­e­ződéses szállodák révén biztosítva. Egyéni és társasutazások, valamint tartózkodások Francia-, Olaszország, Svájc stb. bármilyen helyen a legelőnyösebb feltételek mellett nyernek elintézést. Jelentkezések 4 héttel az utazás előtt. Sszidon János külkereskedelmi és idegenforgalmi irodájában TIMISOARA L. Bulevardul Regele Ferdinand I (Lüffler-palota) Telefon: 21-19 Küldje gyermekét a tengerre! át működik Carmen Sylva-n egy gyermekerősitő intézet. Elsőrangú tengeri strand, fürdők a ten­gerben és a ghid­ban, lelkiismeretes felügyelet, szülői ápolás. Egy havi kúra ára lei 6.500.— Prospektussal és információval szolgál. Docens Dr. GAJAL, Bucuresti, Str. Anton Pan 38. — Véget ért az asztalosmunkások sztrájkja. A Timisoara-temesvári aszta­­lossza­kmában néhány nap előtt kitört sztrájk tegnap véget ért, amennyiben si­­került a munkaadók és munkások kö­zötti ellentéteket kiküszöbölni. A munka­­adószindikátus asztalos szakcsoportja Illy Kálmán szakcsoportéinak vezetése alatt ülést tartott, amelyre a mukások képviselőit is meghívták. A munkások az órabérnek ,­­. három lejjel való fel­emelését kérték, később ezt két lejre mérsékelték, míg a munkaadók az ülésen 0-50, 0.75 és egy lej­es órabéremelést aján­­lo­tta­k fel. A felek úgy egyeztek meg, hogy az órabéremelés az egész vonalon egy lej, úgyhogy a legmagasabb órabér 18 lej, a felszabadított inasok órabére 6 lej. Az asztalosmunkaadók és munkások bejelentették megegyezésüket a munka­­ügyi vezérfelügyelőségnek. Elhatározták azonkívül, hogy a munkaadók és munká­sok közösen veszik fel a harcot a kontá­­rok ellen és oda fognak ihatni, hogy az ipari törvénynek erre vonatk­ozó szakaszai alkalmaztassanak. A jövő héten szigorú ellenőrzés kezdődi­k a kontárok törvény­telen versengésének letörésére.­­ Mária királyné kihallgatáson fo­gadta Averescu marsallt. Averescu marsall tegnap Papacosta Petre kíséretében Sinaia-ba érkezett, ahol kihallgatáson jelent meg Mária öz­­vegy királynénál. A kihallgatás más­fél óráig tartott és a­z özvegy király,s­né elbeszélgetett a marsallal az utób­bi idők eseményeiről, valamint tervei­ről. Schwach IV., BULV. BERTHELOT 8. — Dr. med. Weinberg Imre idegor­vos I., Str. Veneţia 2, június 24-től j­ üli® 10-ig tanulmányi szabadságon v­an. — Elfogták a sikkasztó adóhivatali pénztárnak bűntársát. Bucurestiből jelentik: A rendőrség ma éjjel az er­délyi Rapid-vonatot elfogta Varva­ri, a fővárosi negyedik kerületi adó­hivatal sikkasztójának egyik cinkosát, akinek bőröndjében négy milllió lejt találtak. — Weisz Rezső ügyvédi irodáját Timisoara I., Bulev. Carmen Sylva 6 alatt megnyitotta. Telefon 3—24. — Érettségi találkozó. Az 1902. év­ben a Timisoara-temesvári felső ke­reskedelmi iskolában érettségizett tit­­kol­társainkat harmincötéves találko­zásra kérjük fel 1937. évi július 10-én este 8 órakor a Lloyd-kert helyiségé­ben, rossz időjárás esetén pedig a Lloyd-kávéházban. Klein Miksa, Kutter István és Lux Géza. — Minisztertanács. A jövő héten a kormány tagjai fontos miniszterta­nácsot tartanak, amelyen megbeszélik Őfelsége II. Károly király varsói út­ját is. A minisztertanácson gazdasági kérdéseket is megvitatnak és dönte­nek a kontingentálás rendszerének módosítása, kérdésében. — Pierre Cot hétfőn érkezik Bucu­­restibe. Pierre Cot francia légügyi miniszter hétfőn repülőgépen Bucu­­restibe érkezik. A minisztert számos francia repülőtiszt és szakértő kíséri el útjára. Pierre Cot három napot tölt Bucurestiben. — Kedden délutánig munkásaiméi a közhivatalokban. Pünkösd ünnepe alkalmából a közhivatalokban ma szombaton délután kezdődik az ünne­pi szünet. A hivatalok csak kedden délután négy órakor kezdik meg újra működésüket. Az infóosztályú tanulók a következ­ő okmányokat hozzák magukkal: 1. a ne­­gyedik elemi iskolai bizonyítvány, 2. állampolgársági bizonyítvány, 3. ke­resztlevél, 4. születési anyakönyvi ki­­vonat, 5. újraoltási bizonyítvány és 6. magyar nemzetiségi bizonyítvány az idegennevűek részére. Belitási dij 261 lej. Hivatalos óra délelőtt 9-től 2-ig. Schwarz IPL&h IV., BULV. BERTHELOT 8. irások a római katolikus mai­­ gimnáziumba az 1937—38. tanévi. ,m­s hó 15—20-ig lesznek. BÃILE EPISCOPEŞTI (Pü­spökfürdő)Oradea mellett. 600 év óta használják eredménnyel 42*WC. kénes rádiumos hőforrásait — reuma, köszvény, csuz, ischias, trombózis, valamint női bajok ellen. ISZAPFÜRDŐ forró iszappakolások, villany-, szénsavfürdők s­okorvos felügyelete mellett. 1. o. penzió: lakás, háromszori étlapszerinti elsőrendű étkezés, gyógyfürdő vagy hullámfürdő. Május és szeptember. . 160—180 lej naponta. Junius............................. 180—200 „ „ Julius és augusztus . .210—240 „ „ il. o. penzió................. 130—150 „ „ Gyermek­penzió 12 évig 120 „ , 50°/a vasúti kedvezmény a visszautazásnál f k­lsőrangú zene. Curszalonban minden este tánc és tombola. Ortodox kóser étterem is. Románia egyetlen HULLÁMFÜRDŐJE!

Next