Természetbarát híradó, 1969 (6. évfolyam, 1-5. szám)

1969-03-01 / 3. szám

Létezik-e „sport-turisztika"? Kimondva vagy kimondatlanul nálunk is érdekesnek számitó probléma vetődött fel a Szovjetszkij Sport hasábjain: létezik-e sport-turisztika?-"Első hallásra furcsának tűnik a kérdés, hiszen a Szovjetunió égységes összövet­­ségi sport kategorizálásában a turisztika is szerepel. De nézzünk csak"bele"a turisztikával kapcsolatos vezetési utasításokba, könyvekbe és brobsurákba, Van itt minden - "öntevékeny turisztika", "tömeg turisztika", "óssza­­badnapi turisztika", sőt,"turista utazás"is. "Sport—turisztika" nincs és sehol egy szó a turista-sportolókról. Természetesen nem a terminológián múlik a dolog, bár minden fo­galomhoz meghatározott tartalom tartozik. 1967-ben a vállalatoknál, intézményeknél, kolhozoknál és szovhozoknál 75 ooo tu­rista szakosztály működött, 2 ooo városi és területi turista klub létezett a Szovjetuni­óban. Távolról sem pontos • számítások szerint évente több, mint 3o millió ember járja a turista utakat. Ezzel kapcsolatban a turisták sport-szinvonala emelésének kérdése, amely elősegí­tené az utak veszélytelenségét, még egyáltalán nem "öntevékeny"jellegű.■ De hol és hogyan eddzen a turista-sportoló, hol szerezze meg a szükséges képzett­­ségetj tapasztalatot és végül hogyan kell megszervezni magát az utat és kit kell vinni vezetőnek? Mindez rendszerint kinek-kinek a saját belátása szerint oldódik meg. Egyet­len testnevelő kollektívában sincs /ritka kivétellel/ sem állami, sem társadalmi turista­­edző, sehol nem tervezi meg a turisták túra előtti felkészítését. \ Ehhez hasonlóan a sajtó sem foglalkozik a turisták út előtti felkészítésével. A múlt év folyamén a "Turista" cimü lapban csupán egyetlen "ilyen témájú c.ikk Jelent meg, de az is általános Jellegű volt. Igen, ez teljes mértékben érthető, hiszen a sport és az öntevékeny turisztika közé egyenlőségjelet tesznek, következésképpen: mindenki gondoskodjék önmagéról. De az ilyen, csupán ^ lelkesedésen alapuló "öntevékenység" nem vezet Jóra. Es a turista utakon tör­ténő balesetek egyre nagyobb gyakoriságának legfőbb oka, a turistáik alacsony színvonalú fizikai és technikai felkészültsége, akik ezzel a képzettséggel mennek el nehéz utakra, nem ismerik az utat és természetesen túlságosan bíznak saját erejükben és lehetőségeik­ben. A turistautak szervezésének és lebonyolításának Jelenleg kialakult gyakorlata nem tudja elősegíteni a turisták szükséges előkészítését. Hiszen ha a turista-utakat érté­kelő bizottság /TÉB/ még valamilyen oknál fogva nem is hagyja jóvá az ut tervét, nyu­godtan mindenféle engedély nélkül is útnak lehet indulni. Igaz, néha kísérletet tesznek védő—kiséret felállítására a nem felkészült sporto­lók utjain. Leningrádban például a TÉB keretén belül megalakult az ellenőrző-mentő szol­gálat /EMSZ/. Alapvető feladata a csoport ellenőrzése az ut megkezdése előtt vagy éppen ut közben. Idén télen például a Karéi földszöroson speciális központot Szerveztek, ahol minden III.-V. nehézségi kategóriájú útra indult csoportot ellenőriznek. De ez csupán helyi kezdeményezésen alapul. A turisták "öntevékenységéről" kialakult és megszilárdult hibás nézet oda veze­tett, hogy a sport-turisztika számos kérdése napjainkban legtöbbször kezdetlegesen és leegyszerűsítve oldódik meg. * Az igazság kedvéért meg kell mondanunk, hogy a turista- sportolók mesterségbeli színvonalának süllyedéséért és a turisztika sportoldaláról való megyeiedhezlóért sok­ban maguk a turisták a hibásak. Sa-jnos, távolról sem minden turista edz rendszeresen, az egész évi rendszeres edzés helyett néhány hónappal az utak előtt kezdenek csak dol­gozni és magára az útra sem készülnek mindig komolyan. A turisztika technikája és tak­­tikája_jpedig háttérbe kerül. Gondolkodnunk kellene a kötött turista utakon rendezett versenyek felújításáról, amelyekről az utóbbi időben érdemtelenül megfeledkeztünk. A fejlődés érdekében azzal kellene kezdeni, hogy a Turisztika Központi Tanácsának felügyelete alatt meg kellene alakítani a•sport-turisztikai szakosztályt és törvényesí­teni kellene a 'bport—turisztika" fogalmát. Talán Összövetségi Sport-turisztikai Szövet­ség alapítására is leKetne gondolni. Ideje végre megérteni, hogy a sport-turista ut egészen más dolog, mint mondjuk egy fekete-tengeri körutazás vagy egy autótura.- Érdekes problémák törtek felszínre a szovjet sportturistáknál. Bizonyos érte­lemben azonban választ adnak azokra a hazai véleményekre is, amelyek olykor kétségbe vonják a sportturisztika létezését. /Kivonat a Szovjetszkij Sport cikkéből/ 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék