Thalassa - Pszichoanalízis–Társadalom–Kultúra, 1997 (8. évfolyam, 1. szám)

TANULMÁNYOK - BUTLER, JUDITH: Esetleges alapok : A feminizmus és a "posztmodern" kérdés

Thalassa TANULMÁNYOK ESETLEGES ALAPOK: A FEMINIZMUS ÉS A „POSZTMODERN” KÉRDÉS* Judith Butler A posztmodernizmus kérdése valódi probléma, mert van-e egyáltalán vala­mi, amit posztmodernizmusnak nevezhetnénk? Ez vajon egy történelmi jel­lemzés, egyfajta elméleti álláspont? Mit jelent a posztmodern egy esztétikai gyakorlatot leíró terminus esetében, melyet most a társadalomelméletre és kü­lönösen a feminista társadalom- és politikaelméletre alkalmazunk? Kik a poszt­modernek? Ez olyan név-e, amelyet valaki választhat magának, vagy pedig má­sok hívják így azt, aki a szubjektumot kritizálja, diszkurzív elemzést csinál, vagy megkérdőjelezi a totális társadalomfelfogások integritását, koherenciáját? Én úgy ismerem a terminust, ahogyan az a használatban megjelenik, és ál­talában a következő kritikai megfogalmazások formájában találkozom vele: „ha minden, ami létezik, diskurzus...”, vagy „ha minden egy szövegnek a ré­sze...”, vagy „ha a szubjektum halott...”, vagy „ha valódi testek nem léteznek...” A mondatok egy fenyegető nihilizmus elleni figyelmeztetésként indulnak, mi­vel ha e feltételes mellékmondatok tartalma igaznak bizonyul, akkor — és mindig van egy akkor — bizonyosan bekövetkezik valami veszélyes végkifej­let. A „posztmodernizmus” tehát vagy egy ijesztő feltételes mondat formájá­ban, vagy néha a fiatalosság és irracionalitás iránti paternalista megvetés for­májában kerül megfogalmazásra. Ezzel a posztmodernizmussal szemben lép­nek fel az elsődleges premisszákat támogató erőfeszítések, amelyek előre kikö­tik, hogy minden politikaelméletnek szüksége van egy szubjektumra, kezdet­től fogva feltételeznie kell saját szubjektumát, az általa létrehozott intézményi kritika integritását, valamint azt, hogy nyelve vonatkozik valamire. E nézet szerint a politika elképzelhetetlen alapok, premisszák nélkül. Ezek az állítá­­ s A tanulmány eredeti címe: Contingent Foundations: Feminism and the Question of „Postmodernism”. In: Seyla Benhabib-Judith Butler-Drucilla Corneu-Nancy Fraser: Feminist Contentions. A Philosophical Exchange. Routledge, New York-London 1995. 35-58. 11 (8) 1997, 1: 11-31

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék