Theologiai Szemle, 2010 (53. új évfolyam, 1-4. szám)

2010 / Különszám - ÖKUMENIKUS SZEMLE - A nemzetközi ökumené aktuális eseményei - Bizonyságtétel Krisztusról ma

Jegyzetek 1 E fejezet előzményét az a tanulmány képezi, melyet az Egyházak Világtanácsa (EVT) Missziós és Evangélizációs Bizottsága (CWME) készített, annak Misszió és Ekkléziológia Munkacsoport­ja munkájának eredményeképpen. A szöveget Jooseop Keum (Pres­­biteriánus Egyház, Dél-Korea), az EVT munkatársa, Ron Wallace (Kanadai Presbiteriánus Egyház) és Gonda László (Magyarország) Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársa fogal­maztak, mindhárman a CWME tagjai.­ Munkájukat folytatva továb­bi átdolgozásokat és kiegészítéseket végzett a szövegen Kyriaki Avtzi (Görögország), az Európai Egyházak Konferenciája munka­társa, Paul Isaak professzor (Namibia), a Bossey Ökumenikus Inté­zet tanára, Darrell Jackson (Nagy-Britannia), a Nova Kutatóközpont vezetője, Dimitra Koukoura professzor (Görögország), a Thesszalo­­niki Egyetem tanára, Raymond Pfister (Franciaország), az Ichtus 21 Intézet vezetője és Hemming Meinicke (Németország), lausanne-i teológiai hallgató. E szerzők pünkösdi, evangélikus, ortodox és pro­testáns szempontokat egyaránt képviselnek. A fejezet írói különös figyelmet szenteltek továbbá a kinshasa­i római katolikus Afrikai Missziótudományi Intézet által a 2010-es edinburghi konferenciára készített tanulmánynak és még sok más írásnak, melyek felsorolása meghaladná e fejezet terjedelmi kereteit. A végső szöveget a bizott­ság koordinátorai: Kyriaki Artzi és Gonda László, valamint mode­rátora, Darrell Jackson öntötték formába. Megjelent: Daryl Balia, Kirsteen Kim (szerkesztő), Edinburgh 2010. Volume II.: Witnessing Christ Today (Oxford: Regnum, 2010), 199-221. 2 A Református Világszövetség és a Lutheránus Világszövetség „Misszió Ma” című projektjének eredményeit már nem volt mód­jukban figyelembe venni e tanulmány szerzőinek, de azok a 2010. júniusi Edinburghi Centenáriumi Világkonferencia jelentésében közlésre kerülnek majd. A kutatás kis helyi ökumenikus csoportok tapasztalatait vizsgálja a misszió és egység terén Argentínában, Ka­merunban és Hollandiában. 2 K.S. Latourette, ‘Ecumenical Bearings of the Missionary Movement and the International Missionary Council’, in R. Rouse and Stephen C. Neill, (eds), A History of the Ecumenical Movement 1517-1948 (Philadelphia: The Westminster Press, 1967),355. Cf. also D. Clay­­don (ed.), A New Vision, a New Heart, A Renewed Call: Volume One. Lausanne Occasional Papers from the 2004 Forum for World Evangelization Hosted by the Lausanne Committee for World Evan­gelization in Pattaya, Thailand: Pasadena: William Carey Library, 2005), vii. 4 Latourette, ‘Ecumenical Bearings...’, 355 5 J.D. Douglas, ed., Let the Earth hear His Voice: International Congress on World Evangelization Lausanne, Switzerland. (Minneapolis: World Wide Publications, 1975), 26. 6 World Missionary Conference 1910: Report of Commission VIII Cooperation and the Promotion of Unity. (Edinburgh and London: Oliphant, Anderson and Ferner, ed.), 5. 7 A canterburyi érsek már az 1910-es konferenciát megnyitó beszédé­ben is hangsúlyozta az egyház missziói természetét. V.ö.: ‘The Central Place of Missions in the Life of the Church’ in: World Missionary Conference 1910. (Edinburgh and London: Oliphant, Anderson and Fenner, ed.) Vol IX. V.ö. szintén: Ad­ventes 9: „A za­rándok egyház igaz természete szerint missziói”. * N. Goodall, ed., Missions under the Cross. Addresses Delivered at the Enlarged Meeting of the International Missionary Council at Willingen, Germany, 1952; with Statements Issued by the Meeting. (London: Edinburgh House Press, 1953), 189. 9 A Nemzetközi Missziói Tanács (IMC) 1961-es, Új-delhi közgyűlésén az integráción a 37 országot képviselő delegátusok közül egy kivételé­vel mindenki támogatta az integrációt. ‘The Minutes of the Assembly of the IMC at New Delhi, India, 17-18 November 1961’ in The New Delhi Report. Third Assembly of the WCC. (London, 1962), §7. 10 J.D. Douglas, ed., Let the Earth hear His Voice: International Congress on World Evangelization Lausanne, Switzerland. (Minneapolis: World Wide Publications, 1975), 26. V.ö. még: T. Yates, Christian Mission in the Twentieth Century. (Cambridge: Cambridge University Press), 155-158. Yates a két irányzatot „konciliárisnak” és „eavngélikálnak” nevezi. , 199. 11 ‘Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation’, in Matthey, J., (ed.), ‘You are the light of the World’ Statements on Mission by the World Council of Churches 1980-2005. (Geneva: WCC, 2005), 5. (A továbbiakban: EA) 12 The Nature and Mission of the Church, 35, (Faith and Order Paper, 198, Geneva: WCC, 2005), 10. I2 J.D. Douglas, ed., Let the Earth hear His Voice: International Congress on World Evangelization Lausanne, Switzerland. (Minneapolis: World Wide Publications, 1975), 5. A Lausanne-i Kongresszuson három előadás foglalkozott a misszióval. 14 14 J.D. Douglas, ed., Proclaim Christ Until He Comes: Calling the Whole Church to Take the Whole Gospel to the Whole World. (Minneapolis: World Wide Publications, 1990), 27. 15 R. Claydon, ?Cooperation in mission’ in J.D. Douglas, ed., Proclaim Christ Until He Comes, 204. 16 J. S. Stromberg, ‘Ecumenical Affirmation on Mission and Evangelism: A Review’, International Review of Mission (IRM), 90/358 (July 2001), 249. 17 T. Yates, Christian Mission in the Twentieth Century, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 200. 1® Bár nem volt jelen ortodox delegátus, az Ökumenikus Patriarchátus Enciklikája 1920-ban szorgalmazta, hogy az egyházak tegyenek erőfeszítéseket az együttműködésre és a prozelitizmus kiküszö­bölésére. Ld.: Michael Kinnamon and Brian E. Cope, eds., the Ecumenical Movement: An Anthology of Key Texts and Voices, (Geneva: WCC Publications), 1997, 11-14. I® Resolutions reached by the Working Group at the Sevres Conference, 7th-12th April 1953, Syndesmos News, No.l, June 1953. 20 Bár nem volt hivatalos római katolikus képviselet, a Geremina Bonomelli cremonai püspök üeznetben üdvözölte a konferenciát. Ld.: Brian Stanley, The World Missionary Conference, Edinburgh 1910, (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 11-12. 21 Charta Oecumenica/Ökumenikus Charta (ford. Békefy Lajos) http://www.katolikus.hu/okumene/chartao.html (2010. augusztus 5.) 22 Walls, The Great Commission 1910-2010, 6. 22 Cf. ‘Mission and Evangelism in Unity Today’ 10-13, in, Jacques Matthey (ed.), 'You are the light of the World... ’ 65-66. (Továbbiak­ban: MEUT) 24 MEUT 15. 25 Charta Oecumenica/Ökumenikus Charta (ford. Békefy Lajos) http://www.katolikus.hu/okumene/chartao.html (2010. augusztus 5.) 26 Athanasios N. Papathanasiou, ‘Is Mission a Consequence of the Catholicity of the Church? An Orthodox Perspective’, IRM, 90/359 (October 2001), 409-416. 27 Ez a rész Kirsteen Kim előadásának az összefoglalása melyet a EVT Missziói és Evangélizációs Bizottsága és a Hit és Egyházszervezet Bizottsága közös munkakonferenciáján tartott meg, Berekfürdő, 2009. március 4-9: Kirsteen Kim, Mission Theology of the Church, (kézirat), 2-3. Közös Elhívás - Edinburgh 2010 című dokumentummal erősítették meg a konferencia résztvevői missziói elkötelezettségüket és megfonto­lásra ajánlják ezt a világ keresztyénsége számára. Egyebek mellett a következőket érezték fontosnak leszögezni. - A Szentháromság Istenbe vetett bizalommal és a sürgősség megújuló érzésével arra hívattunk, hogy megtestesítsük és meghirdessük az üdvösség evangéliumát... oly módon, hogy a szeretet és az igazságosság élő demonstrációi vagyunk... - Krisztus kereszten történt áldozatára és a világ üdvös­ségéért történt feltámadására emlékezve, valamint a Szentlélekkel megerősítve arra hívattunk, hogy hite­les dialógust, tiszteletteljes elkötelezettséget és aláza­tos bizonyságtételt vigyünk a más vallásúak és a val­lástalanok elé Jézus Krisztus egyedülállóságáról... 60

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék