Tiszatáj, 1985 (39. évfolyam, 1-12. szám

1985 / 11. szám - Tanulmány

„Martinuzziak kora jött újra: összeszorított­­ fogak, keserű alkuvás, erdé­lyi ravaszság.” A Cigány a siralomházban soraiban pedig mintha Tiborc pa­nasza éledne újjá, h­a szegény „Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa ” és örül ha egy nagy skatulyás házban­­ jut neki egy városi zord kis skatulya. || És örül hogy — ha nem bírja már s minden összetört —­­ átlép­het az udvari erkély rácsán | s magához rántja jó anyja, a föld.” S e je­lenérdekű történelemben felsorakoznak — immár prózában — a reformkor nagyjai. A Szózat centenáriumára újra Vörösmarty, halálának százados év­fordulójára Kölcsey, s a nagy nyugatos magyarok között is az egyik legjelen­tősebb, Széchenyi. Akiről 1936-ban írott ragyogó esszétöredéke a cselekvés és a nem cselekvés kettős kockázatának történelmi dilemmájával, valamint az erő felelőssége oly szokatlan hangsúlyozásával már Jónás kérdéseit elő­legezi.31 Hiszen — mondja Babits — az erő joga napirenden. Ám az erő fele­lősségét kevesen ismerik. Széchenyi ismerte. És ismerni fogja az Úr a csak az ököljogról, „a hatalom nyiláról” tudni akaró Jónással szemben. A Széchenyi-esszé már vészjelzés. S amint a Babits-versekben és a pró­zában imigyen torlódik a múlt, annak egésze kezd szellemi arzenállá válni. 1938—1939-ben Szekfű Gyula kérésére, az általa szerkesztendő Mi a magyar? című tanulmánykötet számára hatalmas esszét ír A magyar jellemről, beval­lottan aktuális politikai célzattal.32 S ha a nemzetkarakterológiáknak divatja is, időszerűsége is volt e korszakban, Babits munkája mégis úttörő. Hiszen fundamentumát már 1913-ban lerakta, A magyar irodalom című nagy tanul­mányában,33 igazolván irodalmunk nyugat-európaiságát, amely az államalapí­tással, a kereszténység felvételével vette kezdetét, és tart a jelenkorig. Mint egy kései beszédében újrafogalmazta: „Az első nyugatos nem Ady és nem is Ignotus, még csak nem is Kazinczy vagy Széchenyi, hanem maga Szent Ist­ván volt (.. .­”34 ) a pogányság odahagyása óta „a magyar lélek együtt érez és él, szenved, vonaglik a Nyugat lelkével.”35 A középkor aszkézisától a rene­szánsz kiteljesedésén (Balassin) és a reformáció nagy nyugati áramán át Zrí­nyiig és tovább. De még a legválságosabb időkben is, egy Faludy Gracianig, egy Mikes Lévignéig hatolt, hogy Bessenyeitől töretlenné váljék a mi nyu­gatosságunk. És Kazinczy! Akiben mindez a törekvés tudatosult. És a ro­mantika kora. S nemcsak a már látott módon, Széchenyivel, Vörösmartyval, hanem a világszabadságot hirdető Petőfi is idetartozik. S nyugatos — mi is lehetne más — Kossuth, Eötvös, Jókai, Kemény, Madách; és mindek, akár Arany, ekként nemzeti. Mert ahol gyöngül a nyugatosság, (vagyis az európai, a világirodalmi érték) —, vallja és bizonyítja Babits —, ott gyöngül a nem­zeti elem. Ott — egy-egy erősebb tehetség kivételével — az elszürkülés fe­nyeget. Míg „a legnagyobb világirodalmi értékű írók azok, akikben a két irány (nemzeti és európai) mennél jobban egybe tud olvadni, mint nálunk is a legnagyobbakban, mint Vörösmartyban, Petőfiben, Aranyban”.36 A kor­társ nagyközönség és gyakran a kritika pedig — mondja Babits — nem az ilyen nagy újítókat, hanem a kisszerű, konzervatív „nemzeti” költőket, író­kat kedveli. S evvel minden idők irodalmi kontraszelekciójára rávilágít. Ez a nyugatosság nem manír, hiszen sajátos, magyar elemek hordozzák. Pogány istenek helyett „Szent Lászlónk magyar hős lett, és Máriánk, pátró­­nánk, »magyar istennő«.” A reneszánsz erőszakossága és pompaszeretete el­választhatatlan az ősmagyar erőszaktól és pompaszeretettől, a reformáció és az ellenreformáció vitájában pedig nemzeti sorskérdések fogalmazódnak meg. S így tovább, a sajátos magyar jegyek, egészen a XX. századig. 70

Next