Tiszatáj, 2004 (58. évfolyam, 1-12. szám

2004 / 1. szám

tiszatáj IRODALMI FOLYÓIRAT Főszerkesztő: Olasz Sándor Szerkesztő: Hász Róbert A szerkesztőség tagjai: Annus Gábor (művészeti szerkesztő) Dományházi Edit (nyelvi lektor) Hajós Józsefné (szerkesztőségi titkár) tiszatáj Megjelenteti a Tiszatáj Alapítvány Kuratóriuma a Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a József Attila Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyl r/­ Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. M II KI I II HAUS ÖK­ÖKSft, MINIS/II ЦП МЛ Felelős kiadó: Tiszatáj Alapítvány. Szedés, tördelés: Tiszatáj Alapítvány. A lapot nyomja: Officina Press Kft., Szeged. Felelős vezető: Kinyik Erika. Internet: www.tiszataj.hu e-mail: tiszataj@tiszataj.hu A folyóirat internet-szolgáltatója a V-fon Rt. Szerkesztőség: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel. és fax: (62) 421-549. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 149. Terjeszti a HÍRKER Rt. és az NH Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodá­ban (Budapest, XIII. Lehel u. 10/A, levélcím: HELIR, Budapest 1900), ezen kívül Budapesten a Ma­gyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a pos­tahivatalokban, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 11991102-02102799-00000000 pénzforgalmi jelzőszámra. Egyes szám ára: 350 forint. Előfizetési díj: negyedévre 900, fél évre 1800, egész évre 3600 forint. ISSN 0133 1167

Next