Tiszatáj, 2007 (61. évfolyam, 1-12. szám

2007 / 7. szám - KINCSES OROSHÁZA - Koszorús Oszkár: Arcképvázlat Justh Zsigmondról

2007-július­ ­11 Koszorús Oszkár Arcképvázlat Justh Zsigmondb­ól Az Orosháza mellett fekvő Szentetornyán született 1863. február 16-án és a franciaországi Cannesban halt meg 1894. október 9-én. A földbirtokos, író és parasztszín­ház alapító Justh Zsigmond alig múlt 31 éves, szívszorí­­tóan fiatalon ment el. Rövid alkotói évtized alatt mégis értékelhető életművet hagyott hátra. Előkelő úrfi volt és művész, családjának volt vagyona, neve. Sok sorstársához hasonlóan eltölthette volna éle­tét a kaszinókban, a kártyaasztalok mellett, lóverse­nyeken. Bátyja, a politikus Justh Gyula (1850-1917) pél­dáját követve ő is jogi tanulmányokat folytatott Budapes­ten, majd további stúdiumait a nemzetgazdaságtannal ki­bővítve Kielben, Zürichben és Párizsban végezte. A fran­cia filozófus, Taine irányította figyelmét a szépirodalomra. „Törékeny, bágyadt, hirtelen szőke ifjú, kinek ábrándos szemeiben mély tűz ép”-jellemezte Justhot Mikszáth Kálmán. Otthonosan mozgott a párizsi szalonokban, a pesti szellemi életben, ugyanakkor a szentetornyai birtokán dolgozó parasztok között is, akik rajongtak érte. Nem volt sok ideje álmai megvalósítására, tüdőbeteg lévén, a korai halál tudata állandó munkára ösztönözte. Naplókat, leveleket írt, elbeszéléseket, regényeket komponált. Az akaratgyenge magyar arisztokrácia iránt érzett felelősség és aggodalom avatta íróvá. Vele született a szervezés és az irányítás tehetsége. Húsz éves, mikor angol mintára életre hívta a Debating Society nevű vitakört, azzal a nem titkolt céllal és felelősséggel, ho­gyan lehet az arisztokrácia többségének könnyelmű életmódján változtatni, műveltségü­ket úgy szélesíteni, hogy a jövendő magyar társadalom elismert vezető rétegévé váljanak. 1885-ben hazajött Párizsból, hamarosan megírta Ádám című regényét, amelyben egy képzeletbeli falu előkelőségei jelennek meg a színen. Ezt a regényét a magyar naturaliz­mus előfutárának tartották, a kéziratot azonban nem adta nyomdába, csak 1941-ben jelent meg. 1887-ben aztán Káprázatok című elbeszélés kötetével valami újat hozott, azonnal berobbant az irodalmi életbe, viharokat kavart. A Művész-szerelem (1888) ragyogó imp­resszionista leírásai páratlan írói látásmódról tanúskodnak, ugyanúgy a Páris elemei c. könyve is. 1888-as Párizsi Naplójában értékes adalékokat találunk a korabeli művész­világról, találóan jellemzi a francia társadalmi és szellemi életet. Szorgalmasan látogatta a fejedelmi fényűzéssel berendezett palotákat. Alkalma nyílott, hogy az irodalmi élet veze­tőivel (Dumas, Anatole France, stb.) is beszélgethessen. Gyakran szerepel feljegyzéseiben

Next