Magyarország tiszti cím- és névtára - 15. évfolyam, 1896.

I. Magyarország - Vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium

Gonda Béla, oki.mérnök, műszaki tanácsos, a mezőgazdasági viz­műtan magántanára, IX. Lónyai-u. 11. Kiss István, oki. épitész, a köz­épitéstan magán­tanára, IX. pipa-u. 25. Lendl Adolf, b. tr., oki. közép­isk. tanár, az állattan m. ta­nára, IX. Lónyay-u. 18. László Ede Dezső, a borászati chemia m. tanára. Kürschák József dr., a mathema­tika m. tanára és repetitora, 33. Albrecht-út 14. Radisics Jenő, az iparműv. mu­zeum igazg., a művészi ipar történetének m. tanára, VIII. üllői-út 35. Szilágyi Gyula dr., okl. vegyész, a szesz-, sör- és eczetgyártás m. tanára. Schafarzik Ferencz dr., m. kir. oszt. geologus, a kat. é. k. (h. d.) tul., a technikai geologia m. tanára,VII.Vörösmarty-u. 10. Halász Sándor, j. tr., min. oszt. tan., a kir. posta- és távirda­tanfolyam ny. r. tanára, a közlekedési vállalatok ismere­tének m. tanára, VI. Podma­niczky-u. 18. Nyári Sándor, b. tr., a magyar nemzeti muzeum régiség-osz­tályának gyakornoka, a mű­történet m. tanára. Muraközy Károly, b. tr., az ana­lytikai chemia m. tanára. IV., zöldfa-u. 15. Ráth Zoltán, j.tr.,a nemzetgazda­ságtan műegyet.­m. tanára. Nagy Virgil, okt. épitész, az ált. műtörténet műegyet.­m. tanára. Gaál Károly, oki. gépészmérnök, a bpesti áll. iparisk. szaktanára, a m. k. techn. iparmuzeumnál szervezett szakvélemény-adási és kísérleti állomás megbízott szakembere, a faipari techno­lógiám, tanára, Vil.Rózsa­ u. 36. Hoor Mór, b. tr. az elektrotech­nika fizikai alapelveinek m. tanára II., Fő-út 28. Bittó Béla b. tr. vegyész a földm. ministeriumban, a czukor és zsirvegyületek m. tanára.VIII., Zerge­ u. 8. Adjunktusok: László Ede Dezső, borászati chemiára. Kürschák József dr., a mathema­tikára. Schauschek Árpád, a szabadkézi rajzra. Tanitók: Fritsch Vilmos, a franczia nyelv­i irály­tan tanitója, Hungária szálloda. Grisza László, az angol nyelv-és irálytan tanitója. Szécsi Antal, akadémiai szobrász, a mintázat tanitója, VI. Lend­vay­ u. 2­5. Nagy Sándor könyvtártiszt, a ronde-irás tanítója, X. Tiszt­viselő-telep 260. Háry Gyula, festőművész, a figu­rális rajz és tájképfestés­tan. Constructorok: Markóczy Lajos, oki. gépészmérn. Repetitor : Schimanek Emil okt. gépészmérnök. Tanársegédek: Czenner Jenő, a hidépitéstanra. Koiss Géza, a mechanikai techno­lógiára. Dvorák Ede, az ókori épí­tészetre. Fertig Vilmos, aki. középisk. tanár, az ábrázoló geometriára Glöckner Soma, az elméleti géptanra. Schulek Géza, a díszépitéstanra. Erdőssy Béla, a szabadkézi rajzra. Förk Ernő, a műépitéstanra. Szesztay László, a vasútépités­tanra. Francé Rezső, növénytanra. Spiegl Béla, chemiai techno­lógiára. Sándy Gyula, a középitéstan II. folyamára. Szarvassy Imre, dr., az általános chemiára. Straus Ármin, a kísérleti fizikára. Szelényi Károly, az állattanra. Szelényi Géza, construktív rajzra. Gyömörey György, a gépszer­kezettanra. Tahy Antal, szabadkézi rajzra. Sebestyén Arthúr, a díszépités­tanra. Vig Albert, a középitéstanra. Kossalka János, a hidépitéstanra. Vogler Arthur, a gépszerk.-tanra. Melczer Gusztáv, aki. közép­iskolai tanár, ásv.-és földtanra. Csillag Vilmos, a construktív rajzra. Felbert Gyula, a mezőgazda­sági géptanra. Pöschtimre, az elektrotechnikára. Lázár Lipót, a technikai fizikára. Papp Károly, a földtanra. Székely Árpád, a szabadkézi rajzra. Tisztviselők : Műegyet. titkár : Jámbor Gyula. Műegyet. quaestor: Grexa János. Könyvtártiszt: Nagy Sándor, X. tisztviselő-telep 260. Irodatiszt: Ötvös Károly, VII. Károly­ körút 9. Gépműhelyi műv.: Csonka János. Mechanikus: Parragh Zsigmond. Tisztviselők a rektori irodában : Lauschecker János, VIII. Prá­ter­ u. 55. Dunkel Ferencz, Vörösmarty­utcza 55. Házfelügyelő: Bedy Márton. Vívómester: Fodor Károly, műegyetemi vívó­mester. B) Középiskolai tanárképezdék és vizsgáló bizottságok. 1. Budapesten. Középtanodai tanárképző inté­zet, (VIII., Szentkirályi­ u. 9.) Igazgató : Beöthy Zsolt dr., egyet. tan. Tanárok: Beöthy Zsolt dr., egyet. tanár. Becker Fülöp dr., egyet. tanár. Entz Géza, műegyet. tanár. Fejérpataky László dr., egyet.­m. tanár. Fölser István, műegyet. tanár. Fröhlich Izidor, egyet. tan. Gyulai Pál, egyet. tan. Hegedűs István dr., egyet. tanár. Heinrich Gusztáv dr., egyet. tan. Jurányi Lajos, egyet. tan. Kármán Mór, egyet. m. tanár. Kassai Gusztáv, egyet. m. tanár. Klupathy Jenő dr., egyet. m. tanár. Keszler József. König Gyula, műegyet. tan. Kövesligethy Radó dr., egyet. tanár. Krenner J. Sándor dr., egyet. tanár. Lánczy Gyula, egyet, tanár. Lengyel Béla dr., egyet, tanár. Lóczy Lajos, egyet, tanár. Marczali Henrik, egy. m. tanár Margó Tivadar, egyet, tanár. Medveczky Frigyes dr., egyet. tan. Simonyi Zsigmond, egyet, tanár. Szinnyei József dr., „ Than Károly, „ Thewrewk Emil, „ Wartha Vincze, műegyet tan.

Next