Magyarország tiszti cím- és névtára - 37. évfolyam, 1918.

A Magyar Szent Korona országai - M. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium

Főszékesegyházi énekkar. Főénekes: Eitner Elemér Ákos, FJr.-l., a főszékesegyház sek­restyeigazgatója. Alénekesek: Rolkó Béla, segéd­lelkész: Loczner Gusztáv, segédlelkész. Pozsonyi társas káptalan. Prépost: Koperniczky Ferencz, pápai praelátus. Olvasó-kanonok : Való Simon dr., pápai praelátus, apát. Éneklő-kanonok: Gaibl Sándor, pápai praelatus. Őrkanonok: Helcz János, cz. apát, a lorettói szentház tb. kamarása. Mesterkanonokok: Kereszty Viktor dr., cz. apát. Jeszenák Gábor báró, cz. apát. Berger Márk Sándor, cz. apát. Kisfaludy Vincze. Fábián János, cz. apát. Vincze Károly. Kazacsay Árpád, cz. apát. Drexler Antal. Dotter János. Nagyszombati társas káptalan. Prépost: Lováky Antal. Olvasó-kanonok: Marcis Gyula. Éneklő-kanonok: Tagányi Alajos. Őrkanonok : Stieber Vincze, pápai praelátus. Mesterkanonokok: Zelliger Alajos, Osvald Richárd. Főegyházmegyei iroda. Igazgató: Lepold Antal dr., 3VKr. Titkár: Drahos János dr. Főszentszéki jegyző: Madarász István dr. Szertartó és levéltárnok: Mesz­lényi Zoltán dr. Irodatisztek: Fekete­­Árpád, her­czegprimási tb. főszámvevő: Pilinyi Gyula. Herczegprimási főszentszék. Elnök: a herczegprimás. Ülnökök : Walter Gyula. Kohl Medárd. Klinda Theophil. Jegyző: Madarász István dr. Főszentszéki ügyész: Tóth Kálmán dr. Házasságvédő : Krammer Gy. dr. Szegények ügyvédje: Kiss Károly dr. Érseki főszentszék, Esztergom. Elnök és egyházi föügyhallgató: Rajner Lajos. (1. f.) Ülnökök: A valóságos és czimz. kanonokok. Jegyző: Madarász István dr. Házassági és szerzetesi fogadal­mak védője: Krammer György, hittanár, h. dr. Ügyész: Tóth Kálmán dr. Szegények ügyvédje : Kiss Károly dr. Orvos: — Érseki szentszék, Budapest. Elnök és egyh. föügyhallgató. — Ülnökök: Bita Dezső, cz. apát, egyet, tanár. Breznay Béla, pápai tb. kama­rás, egyet, tanár. Stieber Vincze, prelátus, cz. apát. Novák Lajos, nyug. főgimn. hittanár. Ott Ádám, pápai prelátus, budapest-újlaki esperes­pléb., cz. apát. Leimeter János, nyug. buda­pest-tabáni plébános. Kada Simon, szentendrei plébános. Psitek Brúnó, fogházi lelkész. Mészáros János h. dr., udvari és várpléb. Bozóky Géza, kórházi lelkész. Szartorisz Ferencz, igazgató. Répás József, hitoktató. Tihanyi Károly, budapest-ró­kusi pléb. Morvay László, gyüjtőfogházi lelkész. Plöchl Antal, békásmegyeri plébános. Jegyző: — Tiszti ügyész és szegények védője:— Házassági és szerzetesi fogadal­mak védője: — Orvos: Verebélyi László dr. Érseki szentszék Nagyszombat. Elnök és egyházi főügyhalgató: „Báthy László érseki helynök. Ülnökök: A nagyszombati társas káptalan tagjai és a nagy­szombati helynöki kerületben lakó esztergomi czimz. ka­nokok, továbbá: Ludvig Gusztáv, nyug. misérdi plébános. Zlattnyánszky János, muzslai plébános. Jancsó Gyula, nyug. pléb. Ernyey Lajos, apát, modori plébános. Kovách Miklós, bogdányi pléb. Skadra János, garamkövesdi esp. pléb. Olgyay Béla, kiérd. jókai pléb. Lőrincz Gyula, szentgotthárdi főgimn. tanár. Sinkó József, ny. főgimn. igaz­gató. Czajkowski Evarist, pozsonyi plébános. Franz János, kórházi lelkész. Springer István, nyug. dévényi plébános. Beszner János, nyug. főgimná­ziumi tanár. Zsiska Mihály, nagyrippényi plébános. Ecker József, ballonyi plébános. Bieliczky Jusztin, tb. kanonok, leszétei plébános. Fába Simon, kiérd. pléb. Helcz János, pozsonyi kanonok. Kazacsay Árpád, pozsonyi ka­nonok. Fischer József, pozsony-váral­jai lelkész. Bittner Lázár, felsőzsemberi plébános. Hudyma Emil, nagyszombati főgimn. igazgató. Pázmány Adolf csütörtöki pléb. Toldy Béla, tanár. Ürményi László, tanár. Jegyző : Halász Vendel dr Házassági és szerzetesi fogadal­mak védője: Tagányi Alajos, Tiszti ügyész: Hudyma Emil. Szegények ügyvédje : Vaymár Sándor, köz- és váltóügyvéd. Főorvos : Chrisztián János, o. dr. Alorvos: Szvatkó Róbert, o. dr. Zsinati vizsg.­bizottság: Elnök: Rajner Lajos, 1. f. Vizsgálók: Walter Gyula. Klinda Teofil, 1. f.­­Horváth Ferencz, 1. f. Fehér Gyula h. dr., eszter­gomi pléb. Koperniczky Ferencz dr., 1. f. Kereszty Géza, 1. f. Machovich Gyula. Krammer György, 1. f. Babura László. Kiss Károly. Wiedermann Károly: Egyházi könyvbirálat. Elnök: Horváth Ferencz dr., 1. f. Birálók: Kereszty Géza, 1. a. Halmos Ignácz, 1. f. Krammer György, 1.a. Blahó Pál, pléb. Fehér Gyula, 1. f. Robitsek Ferencz, 1. f. Való Simon, pozs. kanonok. Michalek János, apát pléb. Osvald Richárd, kanonok. Bogisich Mihály, kanonok. Klinda Teofil, kanonok. Okányik Lajos, dékán-pléb. Drexler Antal, kanonok. Lőrincz Gyula, gimn. tanár. Koperniczky Ferencz, prépost. Czaykowsky Evarist, pléb. Epelyi Ferencz, pléb. Machovich Gyula, kanonok. Ifj. Kovács József, pléb. Csernik Alajos, pléb. Kovács Kálnán, bpesti plébá­nos. Zubriczky Aladár, egyetemi tanár. Török Mihály, theolog. tanár. Babura László, lelkiigazgató. Kmoskó Mihály, tanár. Trikál József, egyetemi tanár. Kiss Károly, tanár. Wiedermann Károly, tanár. Pécsi Gusztáv, tanár. Janda József, alesperes. Szűcsy Viktor, lelkész. Jehlicska Ferencz, egyet. tan. Aubermann Miklós, s.­lelkész. Izsóf Alajos, tanár. Magdics Ignácz, igazgató. Makay Lajos dr., hittanár. Bita Dezső dr. Bundala János dr. Donovál János. Majer Imre dr. Rovenszky István dr. Vargha Dezső dr. Mössmer József, tanúim, fel­ügyelő. Töttössy Miklós, tanár. Zsiska Pál, s.­lelkész. Jantausch Pál, lelkész. Drahos János dr. Tóth Kálmán dr. Csiba Ferencz dr. Tichy Gyula dr. Tiefenthaler József. Bargár György. Bednár Pál dr. Celly József. Novák Rudolf. Sohajda Ignácz. Skoda János. Szyllaba Emil dr. ifj. Büchner Antal. Marczell Mihály dr. Lepold Antal dr. Pongrácz Frigyes gróf dr. Madarász István dr. Hodyma Emil. Sztollár Tamás dr. Zsigovits Béla dr. Halász Vendel dr. Mattyasovszky Kasszián. Főegyházmegyei főtanfelügyelő: Machovich Gyula dr. (1. f.) Lelkipásztorkodó papság. AJ Esztergomi érseki helynöki kerület. I. Székesegyházi főespe­resség. Főesperes : Kohl Medárd (1. f.) Alesperesek és tanfelügyelők. Esztergomi ker. : Pehatsek Arthur, dorogi plébános. Perger Lajos, esztergom­szentgyörgymezei pléb. Bajóti ker. : Herman József, baj­nai plébános. Kemenczi Mihály, hely. alesp., tanfelügyelő, béregi plébános. Párkányi ker. : Pelczer Lipót, Fir.-l., kéméndi pléb. Simor László, h. alesp., tanfel­ügyelő, barti plébános. II. Nógrádi főesperesség. Főesperes: Klinda Teofil, (1. f.) Alesperesek és tanfelügyelők. Szécsényi ker. : Polák István, ka­rancssági plébános. Radnai Viktor, ludányi plé­bános, h­ely, alesp. és tanf. Kékkői ker.: Laczkó Lajos, mik­száthfalvai plébános. Lőrik Béla, h. alesp. és tanfelü­gyelő, ipolyvarbói plébános. Vadkerti ker. :­Bakos János, érsek­vadkerti pléb. Horváth Rezső, alesp. és tanf., nógrádpataki plébános. III. Honti főesperesség. Főesperes: Molnár János.. (1. f.) Alesperesek és tanfelügyelők. Selmecziányai ker.: Hlavathy Jó­zsef, istvánházai plébános. Bozóki ker. : Csizmár Márton, tanf., szénavári pléb. Drégelyi ker. : Schreiber Aladár, alesp., ipolysági pléb. Márton István, h. alesp., tanf.,­­ drégelypalánki pléb. , Báti ker.: Viszolajszky Károly, alsószemerédi plébános. Kovács Pál, gyerki plébános. Kemenczei ker. : Steinhübl Am­brus, kemenczei plébános. Stampay Ferencz, h­ely. alesp. és tanfelügyelő, kisgyarmati plébános. Nagymarosi ker. : Ferenczy György, szálkai plébános. Skadra János, garamkövesdi pléb. IV. Barsi főesperesség. Főesperes: Lollak Lénárd. (1. f.) Alesperesek és tanfelügyelök. Lévai ker. : Báthy Gyula, alesp. hittanár, garamújfalusi pléb. Hintner Béla­, hely. alesp., tan­felügyelő, zs­emléri plébáno­s. Lekéri ker. : Epelyi Ferencz, al­esp., nagykálnai pléb. Fekete Vincze, zselizi plébános, hely. alesp., tanf. Szentbenedeki ker. : Novotny Já­nos, alesperes, karszaszári pléb. b . Klacsánszky József, kistapol­csányi pléb., hely. alesp., tanf.­­ Verebélyi ker. : Kraffszky József, alesp. és tanf., verebélyi pléb. Hariss József, h. alesp. tanf. és barsbessei pléb. V. Komáromi főesperesség. Főesperes: Brühl József (1. f. Alesperesek és tanfelügyelők. Komáromi ker. : Marczy József, nagymegyeri plébános, alesp. Szőke Kázmér dr., h. alesp., tanf., csicsói pléb. Udvardi ker.: Szecsányi Gyula, komáromszentpéter pléb. Kardhordó István, h. alesp. és tanf., kürti pléb. Érsekújvári ker.: Vargha János, alesperes, nagykéri pléb. Simkó Károly, hely. alesp., tan­felügy., tótmegyeri pléb. Nagyczétényi ker. : Simor Mór, nagyczétényi plébános. Jakabovics János, hely. alesp., özdögei plébános. Hédervári ker. : Ecsedy Gyula, alesp. zámolyi pléb. Láng Ernő, h. alesp. tanf., hédervári pléb. Vágsellyei ker. : Herodek Antal dr.,alesp., farkasdi plébános. Janis Ferencz, h. alesp., tanf., vágkirályfai pléb. B) Budapesti helynöki kerület. Helynök: — Titkár: —

Next