Magyarország tiszti cím- és névtára - 37. évfolyam, 1918.

A Magyar Szent Korona országai - M. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium

Budapesti alesperesi kerület. Ott Ádám dr., pápai prelátus, cz. apát, buda új­laki pléb., alesp. Sagmüller József, apát, hely. alesp. és tanf., óbudai plébá­nos. C) Nagyszombati hely­nöki kerület. Helynök: Schiffer Ferencz. Titkár, levéltárn.: Halász Vendel dr. Irodatiszt: Skoluda József. VI. Nyitrai főesperesség. Főesperes : Schiffer Ferencz, (1. f.) Alesperesek és tanfelügyelők. Nagytapolcsányi ker. : Markovich János, körösi plébános, h­ely, alesp. Bundala János dr., tb. kan., tanf., nagytapolcsányi pléb. Radosnai ker. : Pullmann András, radosnai pléb., alesp. Janda József dr., hely. alesp., tanf., nyitrapereszlényi pléb. Galgóczi ker. : Toller Károly, alesp. és tanfelügy., vág­szakályi pléb. Újlaki ker.: Neszméry Gáspár, alesp.,, nyitraegerszegi pléb. Falath Áo­ton, h. alesp., tanf., udvarnoki pléb. * Ürményi ker. : Bilek Rezső, hely. alesp., ürményi pléb. Jankovits István, hely. alesp. és tanfelügy., semptei pléb. VII. Sasvári főesperesség. Főesperes: Horváth Ferencz dr., (1. f.). Alesperesek és tanfelügyelők. Sasvári ker.: Rovenszky István, felsőradosi pléb. Jehlicska János, hely. alesp., tanf., kopcsányi pléb. Morvaszent­jánosi ker. : Szeder Sándor, alesp. és tanf., búr­szentgyörgyi pléb. Csejtei ker.: Reviczky Bertalan, csejtei pléb., alesp. Pongrácz Frigyes gróf, vágúj­helyi prépost, alesp., tanf. 1. f. Miavai ker. : Medien István, hely. alesp., tanf., brezói pléb. Szeniczei ker. : Balázsy József, alesp., szeniczei pléb. Zsekó Károly, alesp., tanf. jab­. lánczi pleb. Jákói ker. : Sándorfi Nándor, alesp., alsólopassói pléb. Plechló János, h­ely. alesperes, tanf., karlói pléb. Nagykosztolányi ker. : Jedinák Tivadar, vágdebrődi pléb., tanfelügy. Vill. Pozsonyi főesperes­ség. Főesperes: Koperniczky Ferencz, 1. f. Alesperesek és tanfelügyelők. Pozsonyi városi kerület: Kazacsay Árpád, (1. f.) Nagyszombat vár. ker. : Zelliger Alajos, (1. f.) Modori ker.: Kákonyi János, al­esp. és tanf., csesztei pléb. Szentgyörgyi ker.: Novák Rezső, szentgyörgyi pléb., tanfelügy. Somorjai ker. : nyirbátori Leszkay Sándor, nagymagyari pléb. Tyukoss János, püspöki plébá­nos, hely. alesp., tanfelügy. Dunaszerdahelyi ker. : Vázsonyi József, dunaszerdahelyi pléb., alesp. Herbszt József, alesperes, tanf., szentmihályfai pléb. Malaczkai ker. : Kováts József, alesp. h., dr., m­alaczkai pléb. Szűcsy Viktor, hely. alesp., tanf., kislévárdi­ pléb. Stomfai ker. : Hojszik Imre, stomfai pléb., alesp. Gratzer Ferencz, h. alesp., tanf., zohori pléb. Szenczi ker. : Rosztpál Antal, al­esperes, kápolnai pléb. Martini Miklós, hely. alesp. tanf., pozsonyivánkai pléb. Szeredi ker. : Báthy Lajos, alesp., nagymácsédi plébános. Vojtek József, hely. alesp., tanf., alsószerdahelyi pléb. Szomolányi ker. : Kovách Miklós, alesp., bogdányi pléb. Petrik Ferencz, hely. alesp. és tanf., szárazpataki pléb. Nagyszombati ker. : Peczkó An­tal, alesp., nagybresztováni pléb. Sztraka József, h­ely. alesp. tan­felügy., zavari plébános. Elaggott papok intézete. Igazgató: Tagányi Alajos, nagy­szombati kanonok, (1. f.) Papnevelő intézetek: Szt. Istvánról cz. pap­növelde Esztergom. Igazgató: Halmos Ignácz dr., (1. f.) Aligazgató: Lőrincz János. Lelki­ igazgatók: Krammer György dr. Pécsi Gusztáv dr. Tanulmányi felügyelők: Kiss Ká­roly dr. Tichy Gyula dr. Budapesti központi papnövelde. (VI., Papnövelde­ u. 5—7.) Igazgató: Ámon Pál, h. dr., ka­locsai apát, kanonok. Aligazgató: Fieber Henrik, h. d­r. Lelkiigazgató : Babura László dr , pápai tb. kamarás, eszter­gomi főegyházm. áld. Tanulmányi felügyelők: Saly László dr., pápai kamarás. Martin Aurél dr. Pázmáneum papnev. intézet (Bécs.) Igazgató: Csárszky István dr., (1. f.) Hely. igazgató és tanúim, felügyelő: Mössmer József dr., pápai ka­marás. Lelkiigazgató: Tiefenthaler József dr. Szt. Imréről cz. pozsonyi pap­növelde. Igazgató: Kereszte* Viktor dr., pozsonyi kanonok, (1. f.) Aligazgató: Végh Ferencz, pápai kamarás. Marianum nagyszombati érs. papnövelde. Igazgató: Hudyma Emil. Lelkiigazgató: * Baumann Károly. Tanúim, felügy. : Brückner József. Nagyszombati kir. érseki finevelde. Igazgató: Hudyma Emil. Aligazgató: Ürményi László, fő­gimn. tanár (1. f.) Tanúim, felügyelők: Fallenbachi Ferencz. Schinner Lajos. Cziky Vilmos. Viglás Lajos. Gáspár Pál. Gácsér András. Rákóczi collegium. (Budapest, II., Heltai­ u. 35.) Konviktusi kormán­yzó és igazgató: Pokorny Emánuel dr. Lelkiigazgató: Thym Adolf, fő­gimn. tanár. Tanulmányi felügyelők : Zekán Gyula. Candrea László. Brüller Kálmán. Gyula Sándor. Cziák Sándor. Heckenshoffer Lázár. Hencz István. Justh Béla. Gunda Jenő. Molnár Antal dr. Főegyházmegyei könyvtár. Felügyelő : Klinda Theophil. (1. f.) Könyvtárnok: Keményfy K. Dá­niel. Másodkönyvtárnok: Pathy Gyula, nyug. áldozár. Szerzetes házak. I. Szent Benedek-rend. Esztergom: Molnár Szulpicz, fő­nök, főgimn. igazgató. Komárom: Horváth Krisztofor. II. Jezsuita-rend. Budapest: Speiser Ferencz, tart. főnök. Nagyszombat: Somogyi Jenő, főnök. Pozsony: Bús Jakab. III. Cziszterczita-rend. Budapest (VII., Horánszky­utcza 6.): Baranyay Jusztin, házfőnök. Sz. Imre gimnázium. Igazgató: Bitter Illés. IV. Premontrei kanonok­rend. Budapest (Vill., Horánszky­utcza 23.): Kormányzó: Karsai Ervin, ház­főnök. V. Kegyes tanító-rend. Budapest (IV., Városház-tér 4.) Hónap Tamás,tartományi főnök. Jászay Rezső házfőnök. Léva: Hogyor József, házfőnök, főgimn. igazgató. Selmeczbánya: Rauchbauer József, dr., házfőnök, gimn. igazgató. Szentgyörgy : Klacskó István, ház­főnök, gimn. igazgató. VI. Szervita-rend. Budapest (IV., Szervita-tér 7.) Leplae Marián, tartományi főnök. VII. Szent Ferencz-rend. Tartományi főnök: Buttykay Antal. Nagyszombat: Skolják Remigius, házfőnök. Malaczka : Vilius Euszták, ház­főnök. Szakolcza: Kapicsák Kerubin, házfőnök. Pozsony: Olsovszky Mansuel, házfőnök. Esztergom : Virágh Rajmund, házfőnök. Érsekújvár: Dallos Bertalan, házfőnök. Szentantal: Marzon Method, ház­főnök. Budapest: Scheirich Bonaventura. Galgócz: Turkovics Engelbert, ház­főnök. (Kapisztrán­szt-Jánosról cz.) Budapest: Véni Jakab, ház­főnök. Szécsény: Virág Venánc, ház­főnök. Vill. Kapuczinusok. Bazin: Tomik Bernardin, ház­főnök. Budapest: Schweighardt Vere­nand, házfőnök. Pozsony: Mózer Adrián, házfőnök. IX. Betegápoló irgalmas­rend. Budapest (II., Zsigmond­ u. 19.) Tart. főnök : Thuróczy Kornél. Pozsony: Mura Fülöp. Szakolcza : Czuczor Vincze, ház­főnök. X. Karmeliták. (­Budapest, VI., Huba-u. 12) Hász Brokárd, főnök. XI. Keresztény iskola­testvérek. Budapest: Cyprian Alajos főnök. Nyitrabajna: Rada Dezső,­­ főnök. Örmény: Ábrah­ámovits Gerhard, főnök. XII. Lazaristák. Budapest: (IX., Gát­ u.) Guszich Lajos, házfőnök. Budapest: (I., Ménesi­ út 18.) Áronffy Ferencz, házfőnök. XIII. Szent Domonkos rend. Budapest: Paluscsák Pál, ház­főnök. XIV. Salesianusok. Péliföldszentkereszt : Plywaczyk Szaniszló, házfőnök.* Női zárdák: I. Szent­ Sziv apáczák. Budapest (VII., István-út 75) : Schaffgotsch Mária Anna, fő­nöknő. II. Mária Reparatrix apáczák. Budapest (IX., Üllői-út 75) : De Jerusalem Mária, főnöknő. III. Mi asszonyunkról nev. iskola-nővérek. Pozsony : Divoky Stanislau, főnöknő. IV. Orsolya-szüzek. Nagyszombat: Brandl Ursula, főnöknő. Pozsony: Pichler Alfonza. Modor: Csertyik Rozália, főnöknő. V. Erzsébet-szüzek. Budapest (II., Fő-u. 24.): Schwendt­ner M. Annunciata, főnöknő. Pozsony: Peter Anna Jozefa, főnöknő. VI. Angol kisasszonyok. Budapest (IV., Váczi­ utcza 47.) Almásy Mária, főnöknő. VII. Irgalmas nővérek: A­ Szatmári tartomány. Balassagyarmat: Daubner Cyrille, főnöknő. Budapest: (vörös ker. kórház): Mach Marianna, főnöknő. Esztergom (viziváros): Benkő Szeréna, főnöknő. Esztergom város: Pámer Nelta, főnöknő.­­Esztergom városi kórház : Haller M. Leonida, főnöknő. Esztergom szegényház : Barthel­ Marcellina,­­főnöknő.

Next