Magyarország tiszti cím- és névtára - 37. évfolyam, 1918.

A Magyar Szent Korona országai - M. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium

Fehér Gyula. Gabányi László. Gál Gyula. Gyenes László, FJr-1., örökös­­tag. Garamszeghy Sándor. Hajdú József. Horváth Jenő. Ivánfi Jenő. Kürthy György. Kürti József. Lubinszky Tibor. Lugosi Béla. Mészáros Alajos. Mészáros Lajos. Mészáros Sándor. Mihályfi Károly, örökös tag. Molnár László. Náday Béla. Nárczisz Gyula. Odry Árpád. Pataki József. Paulay Ede. Pethes Imre. Rajnay Gábor. Rózsahegyi Kálmán. Somlay Arthur. Szőts András. Szőke Lajos. Uray Tivadar. A Nemzeti Színház nyugdíj­intézete. Elnök: Bárczy István dr., polgár­mester. Alelnök: Balassa István dr. Titkár: Császár Imre. Jogtanácsos: Steiner Béla dr. Pénztárnok : Horváth Zoltán. Ellenőr: Péchy Gyula. Irnok : Latabár Kálmán. Várszínház. (Budapest.) A Nemzeti Színház igazgatóságá­nak vezetése alatt. (Játékidény október—április.) M. kir. operaház. (Budapest.) Művészeti igazgatás. Főrendező: Bródy István. Szczenikai főfelügyelő: Kéméndy Jenő. Rendező: Ferenczi Frigyes. Főzeneigazgató: Kerner István. FJr.-l. Karmesterek: Tangó Eriste. Szikla Adolf, por. 4br., bolg. 4pEr. Ifj. Ábrányi Emil. Lichtenberg Emil. Rékai Nándor. Korrepetitorok: Pető Imre. Fleischer Antal. Balogh Ernő. Karigazgató: Roubal Vilmos. Főügyelő: Güntzel Teofil. Ügyelő: Rónaszéki Gusztáv. Súgók: Balogh István. Ligeti Aladár. Balletmester: Zöbeisch Ottó. Hely. balletmester: Smeraldi Czézár. Ballettanítók: Kasztner Lujza. Brada Ede. Művészeti személyzet. Magánénekesnők: Ambrusné Etelka. Basilides Mária. Bársony Dóra. R. Berts Mimi. N. Bodor Karola. Budanovits Mária. Czeisberger Mária. Fodor Aranka. Hajdú Ilona. Haselbeck Olga. Havas Gyöngyike. Kroó Margit. Máthé Rózsi. Maleczky Bianka. Sz. Marschalkó Rózsi. M. Medek Anna. Palay Matild. Á. Sámson Mariska. B. Sándor Erzsi, cs. és kir. kamaraénekesnő. Sándor Mária. Sebeők Sári. Serák Márta. N. Válent Vilma. Záborszky Ilona. Magánénekesek: Budai Izsó. Burián Károly, szász- és würt­tembergi kir. kamaraénekes, mint vendég.) Dalnoki Viktor dr. Déri Jenő. Gábor József. Farkas Sándor. Kálmán Oszkár. Kárpát Rezső. Kertész Ödön. Környey Béla (mint vendég). Miller Vilmos, cs. és kir. ka­maraénekes, (mint vendég). Ney Bernát. Pilinszky Zsigmond. Pusztai Sándor. Rózsa S. Lajos. Székelyhidy Ferenc. dr. Szemere Árpád. Szende Ferencz. Toronyi Gyula. Venczeli Béla. Magántánczosnők: Nirschy Emilia.. Pallai Anna. Magántánczos: Brada Ede. Ösztöndíjasok: Cséry Klára. Demény Artur. Kulcsár Juliska. Palló Imre. Schmidt Rezső. Szügyi Kálmán. Vlahovits Pál: Nemzeti színház. (Kolozsvár.) A főfelügyeletet gyakorolja­­ a m. kir. vallás- és közokt. minister. Színházi választmány: Elnök: Papp József dr., Kolozs­vár sz. kir. város főispánja. Választmányi tagok: Apáthy István dr., egyetemi ny. r. tanár. Boér Elek dr., egyetemi ny. r. tanár. Csengeri János dr., egyetemi ny. r. tanár. Haller Gusztáv dr., polgár­mester. Szentkereszty Zsigmond dr., b. t. t. Előadó: Esterházy László dr., helyettes polgármester, városi főjegyző. Igazgatóság. Igazgató és főrendező: Janovics Jenő dr. Rendezők: Hetényi Elemér. Fekete Mihály. Szakács Andor. Szentgyörgyi István. Karnagyok: Bródi Miklós dr. Stephanidesz József. Titkár és főpénztáros : Parlagi Lajos. Ellenőr: Koller János lovag. Könyvelő : Betegh László. Gazda: Németh János. Segédszemélyzet. Ügyelő: Sándori Kálmán. Segédügyelő: Harcsai Ferencz. Súgók: Szigetvári József. Vetési Dánielné. Jegyárusítók: Purjesz Juliska. Nagy Miklósné. Előadó személyzet. Nők: Aranyosi Nusi. Áldor Juliska. Baranics Anna. Baranyai Jolán. Bátori Elza. Fáy Flóra. Izsáki Margit. Laczkó Aranka. Lévay Ilonka. Miklósi Margit. Nagy Ilona. Papp Katinka. Poor Lili. Sugár Jelcin. Szabados Piroska. Tóth Sári. Turay Emma. Férfiak: Berky József. Bretán Miklós. Dezséri Gyula, örökös tag. Fekete Mihály. Hetényi Elemér. I. Koller János. Kozma Hugó. Lengyel Vilmos. Nagy Adorján. Nagy Gyula. Papp László. Réthely Ödön. Sümegi Ödön. Újvári Lajos. Újvári Ferencz. Szakács Andor. Szentgyörgyi István, FJr.-l., örökös tag. Várady Miklós, örökös tag. Várkonyi Mihály. Karszemélyzet : 32 tag. Zenekar, a 21.-ik honv. gyalogezr. zene­karának 25 tagja. A magyar vidéki szinészet országos felügyelősége. (IV., Gróf Károlyi­ utcza 14. Orsz. felügyelő: ifj. Wlassics Gyula dr. dr., ministeri osztálytanácsos. Egyházi hatóságok: I. Latin és görög szertartási­ katholikus egyházak. Magyarország herczeg-prímása : Csernoch János dr., bibornok, esztergomi érsek, a főrendiház tagja, b. t. t. AJ Esztergomi főegy­házmegye. Esztergomi 1. sz. kath. érsekség. (Székhelye: Esztergom.) Érsek : Csernoch János dr., 1. f. Főszékesegyházi főkáptalan. Tagjai az apostoli protonotariusi czimet viselik. Nagyprépost : Rajner Lajos, 2VKr., feisz, püspök, pápai trónálló, pápai praelatus, cz. prépost, általános érseki helytartó, h. dr. Olvasó-kanonok : Graeffel János, cz. apát, sz. sz. n., nagy­prépost hely. Éneklő-kanonok: Walter Gyula, 2VKr., ozerói cz. püspök, cz. apát, h. dr. őrkanonok: Bogisich Mihály, pristinai cz. püspök, herpályi cz. prépost. Főesperesek: Kohl Medárd, FJr.­kk. (esd.), 3VKr., feisz. püs­pök, pápai házi főpap. Molnár János, pápai praelatus, cz. apát. Klinda Teofil dr., FJr.­kk., cz. apát. Horváth Ferencz, apát, pápai kamarás, dr., a könyvvizs­gáló bizottság elnöke. Lollok Lénárd, cz. prépost. Schiffer Ferencz, cz. prépost. Brühl József, székesegyházi plébános. Mesterkanonokok: Fehér Gyula, udv. tb. káplán, h. dr. Machovich Gyula, főegyházm. főtanfelügyelő, h. dr. Dedek Crescens Lajos. Csárszky István dr., a Pázmá­neum kormányzója. Kántor Károly. Halmos Ignácz dr., esztergomi papneveldei kormányzó. Báthy László, nagyszombati érseki helynök. ugornyai Robitsek Ferencz dr. Lepold Antal, 2V Kr., h­erceg­primási irodaigazgató, h. dr. Breyer István, miniszteri osz­tálytanácsos, h. dr. Tiszteletbeli kanonokok: Novák Lajos, nyug. budapesti fő­gymnasiumi hittanár, sz. sz. n., székesfővárosi hitoktatási felügyelő. Neyman Károly, nógrád-pataki plébános. Bakos János, alesperes, érsek­vadkerti plébános. Bieliczky Jusztin, leszétei plé­bános. Litassy János, nyug. hegybányai pléb. Erhardt Victor, alesperes, érsekújvári pléb. Bundala János dr., alesperes, nagytapolcsányi pléb., h. dr. Pokorny Emmanuel, főgimn. igazgató.

Next