Magyarország tiszti cím- és névtára - 40. évfolyam, 1929.

M. kir. belügyminisztérium

Irodafőtiszt: Schober Alajos. Irodatiszt: Stéfely Mihály. Járásorvos: Czirjék Mihály dr. Űtbiztos: Török Kálmán. Községi jegyzőségek és jegyzők: Adony: Huszár Gyula, Láng Sándor; Baracs: Galambos Lajos; D u n a­pentele: Gáspár Ká­roly, Juscsák Ede; Er­csi: Gerő István, Far­kas Sándor, Németh Lajos; Érd: Bara­nyay Nándor, Tóth János, Lukács Antal; I v á n ­c s a: Varjas Elemér; Ki sa postag: Szoják Lajos; P e r k á t a: Plet­ler József, Demeter End­re; Pusztaszabolcs; Graffy István; Rácal­más: Farkas Károly, Kolb Ferenc; R á c k e ­resztúr: Major János, Vatschits Árpád ; Szá z­halombatta: Kéri Gyula. Móri járás. (Mór.) Főszolgabíró: Wenczel József dr. Szolgabíró: Pentz Lajos dr. Irodafőtiszt: Gróf Pál. Irodatiszt: Kocsis Ferenc. Járásorvos: Pentz István dr. Űtbiztos: Ujházy András. Községi jegyzőségek és jegyzők: Bakony sárkány: De­genhardt Miklós; Csák­berény: Tompa Miklós, Bakóczy József; Csák­vár: Germán Imre, Ró­zsás Jenő; Csókakő: Pongrácz Ferenc; Fe­hér várcsurgó: Winkler Izidor; M a ­g y a r a 1 rn á s: Benkő József; AI ó r: Riméle Antal, Horváth József; Nagyveleg: Stettner Mátyás; Pusztavám: Szilárd Imre. Körjegyzőségek és jegyzők: B o d a j k (Sőréd): Vukits Pál, Ozsváth Imre, Főispán: Németh Károly dr.. udv. tan., egyszersmind Győr tjv. főispánja. Főispáni titkár: Fülöp Kál­mán dr., Vm. fogalmazó. I. Központi tisztviselők, a) Általános közigaz­gatás. Alispán: Némethy Ödön dr. Főjegyző: Skultéty Miklós. Másodfőjegyzők: Némethy Ernö. Paulik Miklós, tb. vm. fő­jegyzők. Aljegyzők: Csiba Andor, Telbisz Miklós dr., Hegyi Ernő dr., tb. vm. másodfőj egyzők. Tiszti főügyész: Stelczer Má­tyás dr. Tiszti főorvos: Koch Béla dr. Főlevéltárnokok: Kiss Ferenc. Vajda György. Irodaigazgató: Varró János. Iktató: — G á n t (Vérteskozma): Man­ger Oszkár. I s z t i m é r (Bakonykúti, Balinka, Gúttamási): Halmos Alajos. Sárbogárdi járás. (Sárbogárd.) Főszolgabíró: kenesei Kenes­sey Gyula dr. Szolgabíró: debreceni Halassy Tibor dr., tb. főszolgabíró. Közig, gyakornok: Rektorisz Tibor. Irodasegédtisztek : Mészáros Anna. Miskey Lajos. Járásorvos: Öszterreicher Gyula dr. Űtbiztos: Péntek Antal. Községi jegyzőségek és jegyzők: Alap: Kovács Andor, Ma­gassy Lajos; Alsó­szentiván: Kovács Imre; Cece: Göncz Ist­ván, Schmiedt János, Hessky László; Elő­szállás: Witz Andor, Péntek István ; H e r ­c e g f a 1 v a: Gróf Imre, Balogh Lajos, Kiss Ernő; Igar: Kerekes Albin, Dobos Andor; Kál o z: Németh Ferenc, Sándor Ákos; N a g y 1 ó k: Ta­maska Ferenc, Szelle Mi­liály ; Sárbogárd: Győrffy Endre. Šuta Ist­ván, Salamon Aladár, Szutor Endre; S á r k e resztúr: Perényi Ödön, Demjén József; S á r o s d: Koloszár Antal, Hangodi Lajos; Sárszeí t­ágota: Boross Pál, Decsi István • S á r ­szentmi klós: Béldy Béla, Hegyi István; Szolgaegyház a: Tóth István; Vajta: Stein István. Körjegyzőség és jegyzők: S á j e g res (Pusztaegres): Erdélyi Gyula, Papp Zol­tán. (Székesfehérvár.) Főszolgabíró: Jeszenszky An­tal dr. Szolgabírák: Dóra Mihály, tb. főszbíró. Thury Béla dr. Irodatiszt: Dorner Károly. Irodasegédtiszt: Péterniann Má­ria. Járásorvos: Lauschmann László dr. Űtbiztosok: Tóth Imre. Lovassy Jánosj Községi jegyzőségek és jegyzők: Aba: Gáncs Zoltán, Bertóthy Antal; Csór: Józsa Já­nos ; Csősz: Csekeő Nándor; Falubaty­tyán: Kutassy Jenő; Füle: Heltay Ferenc; Gárdony: Kováts Ká­roly, Deres István, Cim­bál Ferenc; I n o t a: Ko­ronafy László; I s z k a­szen tgyörgy: Ve­ress Józseí; K á p o 1 n ás­nyék: Riskó Iván, Varga Endre; K i s 1 á n g: üresedésben; Bakcsy Béla; Lovasberény: Schnei­der István, Szente Zoltán; Moha: Radnay János; Na d a p: Szabó Ernő, Mohos Béla; Na.gyláng: Dely Nán­dor ; P á k o z d: Csigó R3zső ; Pátka: Schön Adolf, Kiss Lajos; Pol­gárdi: Kreiner Sándor, vitéz Gergő Béla; Sár­ii e r e s z t e s: Galy Já­nos; Seregélyes: Puhr Mihály; So po­ll y a : Czeglédy Gyula, Lenhardt Gyula; Su­li o r ó: Szabó Ernő; S z a­b a d b a 11 y á n: ürese-v désben; Tác: Pető Jó­zsef, Gondán Lajos ; V e-1 e n c e: Kovács Ištván, Potyondy Sándor; Zá­ra o 1 y : Perl Jenő. Körjegyzőségek és iegyzők : N á i 1 a s d ladány (Jenő, Sárkeszi): Förstner Albert, Kucsera Jenő. Sárszent m i h á 1 y (L i ­hida): Arany Mihály, Papp József. Váli járás. (Vál.) Főszolgabíró: Balázs Károly. Szolgabírák: Korniss Ele­mér dr. Ferdinándy István. Irodatiszt: Németh László. Iroda s. tiszt:r Kakas Margit. Járásorvos: Fröhlich József dr. Űtbiztos: Török Kálmán. Községi jegyzőségek és jegyzők : A les út: Eperjesy Dezső; Baracs ka: Kecskédy László; Bicske: Len gyei József, Waskoveit Vilmos; Csabdi: Obe­recht Lajos, Neumayer Andor; D i ó s d: Herbszt Alihály; Etye k: Czá­nik István, Farkas Sán­dor; Fe lcsút (Újba­rok): Kulcsár Kálmán; Kaj ás zószent pé­ter: vezető jegyzői állás üres, Ririsits Béla; M á n y: Garzó Pál, Ceilinger Pé­tt r; M a r t o n v á s á r: Herkner Zoltán, Várady Géza ; P á z in á n d : Vá­rady Béla; Szár (Bod­mér): ReichenbachGy org y ; Tabajd: Babay Jenő, Varga Lajos; T arno k -. Tremkó György, Czenner Zoltán dr.; T ordas: Kiss Károly; Vál: Saly Miklós, Bischof Antal; Vereb: István Tibor; Vértesacsa: Gerőfy Gyula, Gerőfy József; Vértesboglár: Bog­nár De zső; V é r t e s ­doboz: Domonkos De­zső. Körjegyzőségek és jegyzők: Gyúró (Kuldó): Pásztor Dezső dr. Sós k ú t (Pusz t a zámor Y: Tillmann Lárzló, Kastaly Károly. Körjegyzősegek és jegyzők: M a g y a rkimle (Horv át­kimle): Posch Károly. Mári a kálnok (Arak): Rudolph Brúnó. M o s o n d a r n ó (Lipót, Zse­li): Müller Imre. Szücs Antal. M o s o n s z e n t m i k 1 ó s (Me­csér), (Mecsér kk. önálló segédjegyzőséget és anya­könyvi kerületet képez): Rasztovics János, vitéz Tátray Lajos, Varga Ist­ván (Alecsér). P ü s k i (Dunareméte, Kisbo­dak): Erdődy Aladár. Sérfenyősziget (Cikola­sziget, Doborgaz): Kiss László. . Pusztai járás. ^Gy őrszeutjihárt on.) Főszolgabíró: Lengerer István dr. Szolgabíró: Lippay Gyula. Győr, Moson és Pozsony k. e. e. Vármegyék. (Székh.: Győr.) Kiadó: Vincz Imre, vin. iroda­tiszt, tb. irodaigazgató. Irattáros: Vargyas Ferenc,vin. iroda s. tiszt, tb. iroda­igazgató. b) Árvaszék. Árvaszéki elnök: Angyal Emi 1. Ülnökök: Németh Elemér, hely. elnök. Szabó Vendel. Horváth István dr., tb. fő­szolgabíró. Jegyzők: Pósch Ernő, vm. aljegyző, tb. ülnök. Kardos Ferenc dr., vin. aljegyző. II. Kistisztviselők. Magyaróvári járás. (Magyaróvár.) Főszolgabíró: Polniczky Lipót. Szolgabíró: Schmack Leó dr., tb. főszolgabíró. Várm. fogalmazó: Forgách Béla dr., tb. szolgabíró. Irodatisztek: Rohrwild Berta. Schneider Eta. Járásorvos: Weisz Gyula dr., tb. vm. tiszti főorvos. Űtbiztcsok: Kozma Andor. Plieger János. Községi jegyzőségek és jegyzők: Halászi : Tóth Sándor, Szántó Mátyás; Lébény: Hottovy Frigyes, Németh István ; L e v é 1: Németh István, Schmuck Lajos. Moson: Seybold Károly, Krepsz Mihály, Schme­ringa Oszkár; AI o s o n­s z e n t j á n o s : Ráth István, vitéz Halász Dé­nes, Katzianer Károly; AI osonsz entp éter: Oross Lajos, Karner Her­mann ; AI o s o n s z o 1 ­nok: vitéz Kövesy Ist­ván, Rechnitzer Károly; P u s z t a s o m o r j a: Kardos János.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék