Magyarország tiszti cím- és névtára - 40. évfolyam, 1929.

M. kir. belügyminisztérium

Csongrád vármegye. (Székli. : Szentes.) Főispán: alsótakáchi Farkas Béla dr. Főispáni titkár: Stammer Já­nos dr., árvaszéki ülnök. I. Központi tisztviselők. a) Általános közigaz­gatás. Alispán: Csergő Károly dr. Főjegyző: Kövér Imre dr. Másodföjegyző: Dobay An­dor, tb. főjegyző. Aljegyzők: Dósa Endre, tb. főjegyző. Csöreg Gyula dr., tb. árva­széki ülnöl. i iszti főügyész: Veeseri Sán­dor dr. Tiszti főorvos: Mátéffy Pál dr., egészségügyi tanácsos. Főlevéltárnok: Pauli Antal. Irodaigazgatö: Kis Árpád. Iktató: Lakos Imre, irodafő­tiszl. Kiadó: Tóth János, iroda­főtiszt. Irattáros: Harsányi Károly, irodatiszt. Irodatiszt: Ambrus Gyula. irodasegédtisztek: Tóth Margit. Tályai Sándor. Páhi Ferenc. Útbiztos: Gyulai Mihály. b) Árvaszék. Árvaszéki elnök: Borbély Ká­roly dr. Ülnökök: Panyik Tóth Deme­ter dr., heiy. elnök, Stammer János dr., tb. árvsz. elnökök. Beosztva: Keresztes Nagy Sándor, aljegyző, ti>. ülnök. Mátéffy Benjamin dr., vm. számv. tanácsos, tb. ül­nök. Iktató: Farkas Lajos, iroda­főtiszt. Irattáros: Smuta Miháiy, iroda tiszt. Kiadó: Kerekes Béláné, iroda s. tiszt. II. Kültisztviselők. Csongrádi járás. (Csongrád.) Főszolgabíró : Fekete László. Szolgabíró: Pity István dr., tb. főszolgabíró. (Kis­teleki .szolgabírói kiren­deltségnél. ' Közig, gyakornok : Tóth László dr., tb. szolgabíró. Irodatiszt: Borbás Mihály. . Járásorvos: Kis Uezső dr. Községi jegyzőségek és jegyzők : Csanytelek: Székely Fe­ren c, Vargha István; Kistelek: Tóth Pál, Stammer József, Sinóros Sz. Emil, Berze Árpád, Buknicz István; Sö­vényháza: Rappens­berger Islván, Kakuszi József dr., Vajdovich Béla, Ecker J. László: T ö m örkény: Krizsán István. Malkovszky Káz­mér. Körjegyzőség és jegyzők: Fábiánsebestyéni kj., székh.: Szentes (Magyartés): Mikecz Ferenc, Csúcs Miklós. Kiskundorozsmai járás. (Kiskundorozsma.) Főszolgabíró: Dósa István dr. Szolgabírák: Seres Samu dr.. tb. főszolgabíró. Szendrö Henrik dr. Irodatiszt: Zádori Kálmán. Járásorvos: Nagy Miklós dr., tb. főorvos. Űtbiztos: Mészáros Szilárd. Községi jegyzőségek és jegyzők : A 1 g y ő: Kovács Nándor, ifj. Zappe Péter; K i s k u n ­d o r o z s 111 a: Zappe Pé­ter, Vass Géza, Horváth Gyula, Sóti Ferene, Tóth Károly, Reiter .Miliály, Lippai Endre; Sándor­f a 1 v a: Molnár Dezső, Sóti Károly, Klucs Ödön ; Tápé: Kovács Gyula, Szelhoffer József. Körjegyzőség és jegyző: Pusztamérges (Öttömös): Sarlós József. Mindszenti járás. (Mindszent.) Főszolgabíró: Szőke Sándor, tb. vm. főjegyző. Szolgabíró: Szilárdfy István, tb. főszolgabíró. Közig, gyakornok: Kovács Ödön dr., tb. szolgabíró. Irodatiszt: Zámbó Lajos. Járásorvos: Szóbl Lipót dr., tb. vm. főorvos. Útbiztos: Kis Béla. Községi jegyzőségek és jegyzők : Derekegy ház: Cicátricis Béla, Szücs Lajos, Szabó Sándor ; M i n d s z e n t: Domokos Árpád, Pálífy István, Máthé Pál; N a gymágócs: Szi­lády Sándor, Kiss Ká­roly ; Szegvár: Orosz Mihály dr., Fazekas Jó­zsef, Tornay György, Luzsy Sándor. Csongrád megyei város. Polgármester: Tóth István dr. Tanácsnokok: Csemegi Gyula, polgármesterhely., közig. Greskovics Pál, gazd sági. Tenke Ferenc dr., adóügyi. Főjegyző: Kucsera Ferenc dr. Főügyész: Rásonyi Papp Pál dr. Főmérnök: Kraxner Lajos. Főszámvevő: Tekulics Sándor. Ügyvezető orvos: Gulyás Lajos dr. I. o. aljegyző: Forgó Gyula. Közig, fogalmazó: Kléner Sándor. Árvaszéki ülnök: Herke László dr. Számvevő: Leykauf Ágoston. Közpénztárnok: Hatvani Mi­hály. Árvaszéki jegyző: László Ist­ván. Orvosok: Lászlóífy László dr. Szarka Ödön dr. Állatorvos: Janitzky Gyula dr. Közpénztári ellenőr: Kovács Lajos. Tűzoltóparancsnok: Dudás Ist­ván. Közig, iktató: Pereze Mihály. Árvaszéki iktató, kiadó, irat­táros: Papp Lajos. Közig, kiadó: Palásti Imre. Közigazgatási irattáros: Sö­vényházy Pál. Birtoknyilvántartó: Illés Péter. Segédbirtoknyilvántartó: Gyo­vai Sándor. Közgyám: — Számtiszt: Oláh Ernő. Adony ilvám ártók: Hubert Gyula. Forgó Dezső. Szőke László. Gulyás László. Anyakönyvvezetőhelyettes: Kovács Lajos. Javadalmi hivatalvezető: Vass Árpád. Javadalmi hiv. pénztáros: Kaszanitzky Ödön. Javadalmi hiv. pénztári ellenőr: Surányi Imre. Javadalmi hivatali ellenőrök: Turi A. László. Bagossy Gábor. Forgalmi adóhivatali vezető­helyettes: Balla Gyula. Ellenőrök: Sipos János. Juhász Ernő. írnokok: Pozsár János. Sándor Miháiy. Lászlóífy Károly. Bogár Sz. Lászlónć. Hatvani Istvánné. Papp Lajosné. Városgazda: Kovács József. Műszaki tiszt: — Szentes megyei város. Polgármester: Négyesi Imre dr. Főjegyző, polgármesterhely eltes: Lakos István dr. Jog- és pénzügyi tanácsnok: Nagy Sándor dr. Gazdasági tanácsnok: Piti Péter. Iparügyi tanácsnok és községi bíró: Kálmán Imre. Adóügyi tanácsnok: Kréter Kálmán dr. Közigazgatási jegyző: Józsa Lajos dr. Tiszti ügyész: Purjesz János dr. I. árvaszéki ülnök: Szabó Zol­tán dr. II. árvaszéki ülnök: Dóczi Ferenc. Főorvos: Csák Béla dr. I. ker. orvos: Péter Pál dr. II. ker. orvos: Molnár Sándor dr. Műszaki tanácsos: Cseuz Béla. Műszaki nyilvántartó: Dobovszky József. Adópénztárnok: Strasser Sán-, dor. Közpénztárnok: Szabó Imre. Főszámvevő: Berényi Antal. Számvevők: Gálfy Sándor. ifj. Misztrik Károly. Adótisztek: Nagy József. Ibolya Kálmán. Vajda Imre. Virágos Bálint. Állatorvos: Misztrik Károly. írnokok: Pass Lenke. Rácz Eszter. Négyesi István. Pataki Imre. Városgazda: Pardi Bálint. Közgyám: Wolff Károly. Birtoknyilvántartó: Jószai Is+ ­ván. Fejér vármegye. (Székli.: Székesfehérvár.) Főispán: sárvár-felsővidéki Széchenyi Viktor gr., e.^y­szersmind Székesfehérvár tjv. főispánja. Főispáni titkár: Paikert Géza dr., aljegyző. I. Központi tisztviselők. a) Általános köz­igazgatás. Alispán: Havranek József dr. Főjegyző: dabasi Halász Géza. Másodföjegyző: Lauschmann Géza dr. Aljegyzők: Mészöly Károly, vitéz Bartha Bertalan dr. Közig, gyakornok: Bratán Ist­ván, tb. aljegyző. Tiszti főügyész: baracskai Szüts Gedeon dr. Tiszti föügxjészhelijettes: Ko­váts Lajos dr. Tiszti főorvos: sárbogárdi Mészöly József dr.. egész­ságügyi főtanácsos. Fölevéltáros: Schneider Miklós. Irodaigazgatö: Vértes Kálmán. Irodafőtisztek: Noszkó Hor­váth István, tb. iroda­igazgató. Újhelyi Béla. Irodatiszt: Mészöly Erzsébet. Iroda s. tisztek: Schweighardt Mária. Schier Ilona. Horváth Imre. Piros Magda. Orbán Erzsébet. b) Árvaszék. Elnök: — Ülnökök: Kukorelly Béla, hely. elnök. v'tćz Kalauz Ferenc dr. Milosevits Miklós dr. Heltay Jenő dr. Irodafőtisztek: Lengyel Lajos, tb. irodaigazgató. Lencsés Ferenc. Irodatisztek: Naupauer Alfréd. Mechtler Jenő. Grossinger Brigitta. Irodasegédtisztek: vitéz Liszt József. Farkas Zoltán. Mészöly Mária. II. Kültisztviselők. Adonyi járás. "(Adony.) Főszolgabíró: meszleni Mesz­lény Béla. Szolgabíró: kápolnásnyéki Ba­lassa Antal, tb. főszbíró. A 4. ív lezáratott 1929. november hó 19-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék