Tolnai Népújság, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-16 / 40. szám

12 NÉPÚJSÁG A legbiztonságosabb jármű Az elmúlt esztendő polgári légi forgalmában mintegy 1500 személy vesztette életét, ami jelentős statiszti­kai javulást jelent a korábbi évekhez képest. A repülés biztonságosabbá válását jelzi, hogy míg a hatvanas években százezer utasra jutott egy­­egy légi baleset, most ötszázezerre. Ez a szerencsétlenségek részesei­nek sajnos nem vigasztaló, de a töb­bi utasnak reménykeltő. A gépma­darakkal utazók millióihoz viszonyít­va a szerencsétlenül jártak száma e jármű esetében a „legkedvezőbb”, a vasúti, a vízi és különösen a közúti közlekedés sokkal több áldozatot szed. Figyelemre méltó a repülőszeren­csétlenségek okait vizsgáló szak­embereknek az a megállapítása, hogy a balesetek 70 százaléka az összmenetidő hat százalékát kitevő manőverekre, a felszállásra és le­szállásra esik. Az indulásra és a közvetlen felemelkedésre az épp­úgy vonatkozik, mint a „rárepülésre” és a landolásra. A többi vizsgálatok is azt bizonyítják, hogy még a süllye­dés jelent veszélyzónát, de koránt­sem olyan arányban, mint az említett műveletek. A repülőkatasztrófáknak mind­össze öt százaléka történik „fent”, amikor a gép már elérte a megfelelő repülési magasságot és utazóse­bességet. Egy csaknem bekövetkezett szerencsétlenség szerencsés „főszerep­lője”, a Cessna 404-es repülőgép, amelynek - kikerülve a magasfe­szültségű vezetékeket is - sikerült egy floridai felüljáróra kényszerle­szállást végrehajtania Csíp, de nem árt New Orleansban, ahol közismer­ten előszeretettel fogyasztanak mé­regerős ételeket, azt vizsgálták, hogy az érzékszervi hatáson kívül károsít­ja-e a gyomrot az erős fűszer. Egy­idejűleg azt is megvizsgálták, ho­gyan vethető össze a hatásuk az asz­­pirinével. Azt tapasztalták, hogy az aszpirint és a hagyományos, nem csípős ételt fogyasztók gyomrában látható károsodás keletkezett, míg azoknál, akiknek gyomorfalára köz­vetlenül erős paprika oldatát fecs­kendezték, s endoszkóppal vizsgál­ták, semmiféle elváltozást nem ész­leltek. Gáláns válás Mark Phillips kapitány, Anna brit hercegnő volt férje 250 ezer fonttal gazdagodott, amikor igent mondott a válásra. A Daily Mirror szerint az összeg egyáltalán nem nagy, ha figyelembe vesszük, hogy a világ leggazdagabb asszonya a királynő egyenlíti ki a számlát. A lap jól érte­sült forrásra hivatkozva azt is tudni véli, hogy a jogi aktusra júniusban kerül sor. A 250 ezer font azonban kiegészítő magyarázatot is kapott a londoni újságban: „a hallgatás ára”. Azaz, a volt házastársak közti megegyezés záradéka szerint Mark Phillips nem publikálhat intim emlékiratot, és nem adhat interjút a volt feleséggel történt szakítás hát­teréről. Az óvintézkedés előzmé­nye, hogy 1985-ben Anna herceg­nő egyik testőre több folytatásban teregette ki kettejük viszonyát a pletykalapok hasábjain. Phillips kapitány ennél nagyobb sikerre számíthatna visszaemlékezései­vel. Természetesen a honorárium is jóval meghaladná a „hallgatás árát”. A Daily Mirror szerint a ki­rálynő elvárja, hogy volt veje vi­selkedjen úriemberként... Jóindu­latának jele, hogy a kapitány a ko­ronának fizetett jelképes bérért megtarthatja a királyi birtokon lévő házát. * Lady Kong Az újságcsinálás történetében új lapot nyitottak Japánban, szó sze­rint is. Megjelent az első napilap, melyet hölgyeknek írnak, szerkesz­tenek és a főszerkesztő szerint első­sorban nekik is adnak el. Masahiro Oshima asszony elmondta: a 60 ta­gú szerkesztőségből 36 a hölgy munkatársak száma. A férfiakat azonban csak olyan rovatokban fog­lalkoztatják ,ahol a cikkek hangvéte­le ezt megköveteli.” Történetesen a hírrovatban, mely az első oldalt fog­lalja el. A lap voltaképpen a nők problémáival, és sok-sok divattal foglalkozik. Ami az előbbit illeti, az ANSA hírügynökség kiemel a neve­zetes első oldal hírcsokrából egyet. Azt, ami sajátos módon a férfihiú­ságról informálja a nyájas olvasót a pénzkibocsátás példáján. A világ jegybankjai közül mindössze tizenöt tartja fontosnak, hogy híres hölgyek arcképe díszítse az általa kibocsá­tott pénzt. Ha ugyanis a királynőket, nagyhercegnőket leszámítjuk, mindössze két költőnő (Chile és Me­xikó), két írónő (Ausztria és Norvé­gia), egy kutató (Lengyelország), egy festőnő (Németország) képét hord­hatják az erszényükben az állampol­gárok. És ez vitathatatlanul a gyen­gébb nem mellőzése. Egyébként az újság címe: Lady Kong King Kong, a nagy hírű és rettenetes majom gyen­géd párja után... Félszamarak Mongóliában és Kazahsztánban honos, védett félszamarak - kulánok - érkeztek nemrég a Debreceni Állatkertbe. Ezek a ritka állatok az egyedfejlődésben átmenetet képeznek a ló és a szamár között, tehát semmi közük az öszvérhez. A hét hónapos kulánok már megszokták új környezetüket. (mti fotó) 1991. február 16. Aki áfonyát eszik, jobban lát Pilóták vették észre először, hogy valahányszor áfonyát ettek, a látásuk élesebbé vált. Brit kutatók megállapítása szerint a növények kék, ibolya, vörös színezékanyagai csakugyan lassítják recehártyánk látóbíborának elbomlását, s ezáltal javítják szemünk látóképességét. Az antociánnak nevezett növé­nyi színanyagok különösen az áfonyában, a szederben, a vörös­káposztában és a cseresznyében fordulnak elő nagy mennyiség­ben. Az antociánok vegyileg rokonai annak a béta-karotinnak, amelyből a máj az A-vitamint termeli, s amelyre a látóbíbor képződéséhez van szükség. De az A-vitamin a lá­tóbíbort nem óvja meg attól, hogy fény hatására lebomoljon. Ezt a fo­lyamatot csak a szóban forgó növényi színezőanyagok lassít­ják. A pápát is lehallgatták Hogy mit mondott Őszentsége, II. János Pál bizalmas tanácsként a lengyelországi látogatásai során, azt csak a jó isten tudja. Meg a len­gyel titkosszolgálat. A hírt Widazki belügyminiszter­helyettes közölte a La Repubblica tudósítójával. „A Jasna Góra-i kolostor prímáslakosztályában - látogatásai során mindig itt lakott a pápa - lehallgatókészülék volt. A parányi mikrofont Angliában készítették a hatvanas években, és valószínű, azonnal fel is szerelték. Amikor felfedeztük, két hete, már nem működött, de az bizonyos, hogy a Szentatya 1979, 1983 és 1987-ben történt látogatásakor még funkcionált.” A lengyel tit­kosszolgálat egyéb tevékenységé­ről, a belügyminiszter azt mondta, hogy 1968-tól a 80-as évek kö­zepéig működött az a csoport, me­lyet nemesfémcsempészésre, va­lutaüzérkedésre és politikai bűn­­cselekmények megszervezésére és végrehajtására hoztak létre. Az ő feladatuk lett volna a „Nyár 80” akció végrehajtása is. A forgató­­könyv szerint a munkások által megszállt gdanski hajógyárból he­likopterrel akarták elrabolni Wale­sát. Közben azonban megkezdődtek a tárgyalások a kormány képvi­selői és Walesáék között, így az emberrablás elmaradt. Popielusz­­ko atyáé viszont nem maradt el, mint tudjuk. Őt meg­kínozták, és víz­be dobták. Ennek szerzőjeként most Claston rendőr tábornokot vádolják. Azt, aki Walesa eltüntetésének koreográfiáját is kidolgozta. A tíz legdrágább utca Mi adhat rangot valamely utcá­nak? Azt gondolná az ember, hogy a róla szóló dalok, versek, történetek. De vajon mit mond egy amerikainak, ha egy boldog magyar a Csap utcá­ról énekel? Nos, a Hubert és Peters ingatlanügynökség semmit sem bí­zott az érzelmekre, az üzletek bérleti díja alapján állította össze a világ 10 legrangosabb utcájának listáját A sort a tokiói Ginza vezeti, itt egyetlen négyzetlábért 625 dollárt fizetnek havonta. (Tíz négyzetláb 1 négyzet­­méter). Ezt a hongkongi Nathan kö­veti (500 dollár). Harmadik a New York-i 5th street (400), s valamivel kevesebbel az 57th street követke­zik. Ezután jön Európa, azaz a párizsi place Vendome (325). De a hatodik helyezett megint New Yorkban talál­ható, a Madison Avenue (300). A lon­doni Bond street 280 dolláros ázsió­ja a hetedik, a genfi rue de Rhone 225 dolláros „rangfokozata” a nyol­cadik helyre elegendő. A kilencedik Rómában található, a Spanyol lép­cső közelében, ez a Via Condotti (175), kevéssel megelőzve az ameri­kai Rodeo Drive-et. A listát összeállí­tó amerikai ügynökség szerint Euró­pa vitathatatlanul gazdagodik, és ezt a négy nagyváros említett utcái is jel­zik. Hirsfeld úr olvasatában az utcák toplistája egyébiránt azt jelenti, hogy „a csillagászati összegekért bérelt üzleteknek közös vonása: a leggaz­dagabb vásárlóknak kínálják divatos és formatervezett portékáikat azok­nak, akik sohasem bajlódnak az ár­cédula vizsgálatával”. És ez lehet a magyarázata, hogy a legszebb dalok sohasem a fényes, hanem mindig a csendes, nevenincs utcákról szól­nak. Ez­­ az Program Reformokat akkor csinálok, ha majd elnök leszek. Jelenleg intézkedek. Rocard, francia miniszterelnök Madár Nem vagyok galamb. Még ke­vésbé sólyom. Esetleg talán ba­goly. Schwarzkopf tábornok, az Öböl-háború amerikai főparancsnoka Döntenek Norvégia eteti és reklámozza a kenyai disszidenseket. Kenyá­nak ezért ki kell találnia valamit, amivel megdöntheti a norvég kormányt. Daniel Arap Moi, kenyai elnök Peresztrojka Nem hiszek a peresztrojká­ban. A kommunizmus megrefor­málásával kísérletezni annyi, mint a repülést tanulni oly mó­don, hogy leugrik az ember egy felhőkarcoló tetejéről. Néhány másodpercig valóban úgy tűnik, hogy sikerül... Bukovszkij, emigráns szovjet író Csak önzetlenül VÍZSZINTES: 1. Friedrich Hegel né­met filozófus gondolatának első része (zárt betűk: B, V, N, M). 14. A prágai vár 15. Gleccser által szállított kőzettörmelék 16. Szorongó félelmet érez. 17. Spanyol kikötőváros az Atlanti-óceán partján. 18 Depó egynemű betűi. 19. A nitrogén és az alumínium vegyjele. 20. Farkas A dzsun­gel könyvében. 22. A cérium és az oxigén vegyjele. 23. Lendület. 25. Csehszlovák cipőmárka. 26. Meghatározott feladat­sorból álló próba. 28. Pest megyei hely­ség. 30. Hőtermelő folyamat. 31. A tea al­kaloidja. 32. Átmenő darab! 33. Cserjével benőtt terület jelzője. 35. Altató szó. 36 Angol mérföld. 37. ...Müller, veterán NSZK-beli labdarúgó. 38. A fegyelmezés lélektelen formája. 40. Nagyon beteg. 42 Irányt mutató igekötő. 43. Becézett férfi név. 44. Macedón város. 45. Magyaráza­tot bevezető kötőszó. 47. Jáván honos fa nedvéből nyílméreg készül. 49. Palme volt svéd politikus személyneve. 50. Házi mozi. 51. Nem megy el üres kézzel. 52 Halkan beszél. 55. Szovjet vadászrepülő­gép típusa. 56. Milliliter, röv. 57. Kotorék­lakó állat, szőréből ecset készül. 58. Pete­sejt, névelővel. 62. Gyermekbútor. 64. Ja­nuár 7-én van a naptárban. FÜGGŐLEGES. 2. Németh László könyve. 3. Kabát vállrészének szabása le­het. 4. TDÓ. 5. Egy borsodi iparváros lakó­ja. 6. Központi Sportiskola, röv. 7. Hires egri bor. 8. Kannában van! 9. Férfinév. 10 Ösztökél. 11. Numero, röviden. 12. Közé­pen kiég! 13. Vulkáni eredetű kőzet. 14. A gondolat befejező része (zárt betűk: U, S I). 17. Őszi, tavaszi mezőgazdasági mun­ka. 21. Eltervelő. 22. Nagy némaság. 24 Nagylelkű, lovagias. 27. Azbesztcement termék márkaneve. 29. Tekercsfilm. 34 Kicsinyítő képző. 35. Munkacsapat, is­mert angol szóval. 36. Nemrégiben. 37 Magvas részlet! 39. Kikötőváros Észak Olaszországban. 40. Szláv nyelv. 41. Te­­­niszben az egyik játékos. 42. A múlt szá­zad végén élt orosz tájképfestő. 46. Bara­nya megyei helység. 48. Becézett Erzsé­bet. 53. A 420-as .... Radzs Kapur filmje. 54. A Balatont tápláló folyó. 57. Ideiglenes nyugta. 59. Az alaphangsor 5., 3. és 2. tag­ja. 60. Somlyó Zoltán múzsája. 61. Szülő becéző megszólítása. 63. Néma lakó! 64. Betű kiejtve. Megfejtésként beküldendő a vízszin­tes 1. és a függőleges 14. számú sorok a Tolnai Népújság szerkesztőségének cí­mére: 7101 Szekszárd, Liszt F. tér 3. Pf. 71. Beküldési határidő: február 22. A borí­tékra, levelezőlapra kérjük Írják rá: Rejt­vény! A február 2-i rejtvény helyes megfejté­se a következő: Nevezd el a bajt tapasztalatnak és A helyes megfejtést beküldők közül könyvet nyertek: Kovács Zsuzsa 7092 Nagykónyi, Dózsa u. 127., Pesti István 7084 Pince­hely, Tolnai L u. 6., Csapó Sándorné 7054 Tengelic, Rákóczi u. 7., Mayer Zoltán 7150 Bonyhád, Wesselényi u. 20., Deák Dorottya 7100 Szekszárd, Barátság

Next