Tolnai Népújság, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-26 / 21. szám

2004. január 26., hétfő Mondom a magamét F. KOVÁTS ÉVA Méltó halál A halál, a haldoklás a mai, életet igenlő, anyagi javakat, sikert hajszoló világban idegenül hangzó, félelmet, szorongást, szomo­rúságot keltő szavak. Sokan még a gondolatot is elhárítva, tudo­mást sem akarnak venni arról, hogy véget érhet az életük. Pedig amikor az orvos valakivel közli, hogy gyógyíthatatlan beteg, akkor a korábban oly fontosnak tartott dolgok egy pillanat alatt szerte­foszlanak, riadt dermedtségnek adva helyet. Így van ez, ha saját magunkról van szó, de talán még fájóbb, ha egy szerettünkről de­rül ki, hogy napjai meg vannak számlálva. Ilyenkor a kezdeti sokk után orvostól orvosig járva „mindent” igyekszünk megtenni a szí­vünkhöz közel állóért, de tudunk-e vele őszintén beszélni arról, hogy gyógyulására már nincs mód? Le tudunk-e ülni a haldokló mellé, megfogni a kezét, meghallgatni, csillapítani a szorongása­it, letörölni a könnyeit. El tudjuk-e mondani mennyire szeretjük, hogy fog hiányozni nekünk? Nagyszüleink korában még az élet szerves része volt a halál, mára ez mintha feledésbe ment volna. Nem tudunk a haldoklóval őszintén beszélni, lelki vigaszt nyújtani neki, pedig szüksége len­ne rá. Ezért örvendetes dolog, hogy a szekszárdi megyei kórház­ban hospice betegközpontú szolgálatot kívánnak létrehozni a sú­lyos, gyógyíthatatlan betegek, haldoklók és hozzátartozóik megse­gítésére. Megkérdeztük olvasóinkat Ki a legszexisebb politikus? Szép lehet a politikus, ha már okos nem is. Bár a többségünk nem azzal van elfoglalva, hogy mit viselnek a honatyák és honanyák, illetve éppen mennyire „gyűröttek”, szexepiljük azért nekik is lehet. Arra voltunk kíváncsiak, Önök szerint ki a legkívánatosabb vagy legalábbis legcsinosabb politikus, már ha van ilyen. Széles Róbertné, Szekszárd: Ilyen szempontból még nem néztem őket, sőt, egyre inkább sehogysem. Nem tudom. Igazából az, hogy mit mondanak, és még inkább, hogy mit tesznek, sokkal fontosabb. Bognár Gyöngyi, Szekszárd: Fodor Gábor a férfiideálom. Szép szőke magas férfi. És bár nem egy Rómeó típus, szerintem jól néz ki. Balázs Tibor, Szekszárd: A legszimpatikusabb nekem Tony Blair. Jól jelképezi az angolokat. És nekem az angol politika figurái sokkal jobban tetszenek, mint a magyarok. Német Györgyné, Szekszárd: Ilyen nincs, egyik sem. Csak politi­kus lehet? Nem lehetne inkább színész? Vagy a férjem? Magyart ak­kor sem tudok mondani. Hát, ha muszáj választani, akkor Tony Blair. ' m VILLAMVO Előző kérdésünk: Elégedett-e a közszolgáltató cégek műkö­désével? Szavazóink többsé­ge, pontosan 72 százaléka elégedetlen a közszolgálta­tók munkájával. MAI KÉRDÉSÜNK: Megszünne-e a hálapénz, ha emelnék az orvosok bérét? Szavazhat az interneten: www.tolnainepujsag.hu és SMS üzenetben: 20/454-36-64 MEGY­E­I TÜKÖR Emberhez méltó halált biztosítani Hospice szolgáltatást terveznek a megyei kórházban „Összetört, amit akartam. Nem nyílik panaszra ajkam, Uram, csendben vagyok. De most... adj erőt, segíts rajtam, Hordozni... amit nem akarok. ” Szekszárd Hospice elnevezéssel halálos be­tegségben szenvedő, végstádium­ban lévő betegek gondozását ter­vezik Szekszárdon, a Balassa Já­nos Megyei Kórházban. A kezde­ményezésről Griedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgatóval be­szélgettünk. - A hospice végstádiumú - első­sorban rákos - betegek gondozásá­ra létrejött szolgáltatás, melyben a hozzátartozókkal szorosan együtt­működő szakemberek, szem előtt tartva a beteg mindenek felett álló érdekét, testi, lelki és szociális se­gítséget nyújtanak a rászorulók­nak. A hospice szemlélet szerint a már csak tüneti kezelésben része­síthető, gyógyíthatatlan betegek számára az orvosból, ápolókból, lelkészből, mentálhigiénés szak­emberből, pszichológusból, szoci­ális munkásból, gyógytornászból és dietetikusból álló team nyújt komplex segítséget. A támogatás célja, a betegek számára egy őszin­teségen alapu­ló, szeretettel­jes légkör kiala­kítása, mely a testi igények ki­elégítése mel­lett, elsődleges­nek tartja az­ság tiszteletben tartását és megőrzését az élet utol­só percéig. Felismerve e munka hasznosságát és szükségességét, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza céljai közé tűzte ki egy hospice szolgálat létre­hozását - mondta Gliedné Tillmann Erzsébet. - Honnan tudják a kórház munkatársai, hogy mit kell tenni­ük? - A kórház idén januárban alaptanfolyamot szervezett, ahol a már tíz éve hospice tevékenysé­get végző miskolci Erzsébet Hospice Alapítvány munkatársai, Gecse Attila lelkész, dr. Nyikos Mária belgyógyász orvos és Dulibán Lászlóné osztályvezető ápoló tartott előadásokat. A négy napos tanfolyam során mintegy 50 egészségügyi dolgozónk is­merkedhetett meg a hospice szemlélet alapjaival, a korszerű fájdalomcsillapítás mód­szereivel, a haldoklók testi és lelki szükségletei­nek, szociális komfortér­zetük biztosításának le­hetőségével, valamint a hozzátartozók támogatá­sának fontosságával. A tanfolyam nem titkolt célja volt, hogy a képzés résztvevőiben még job­ban erősítse az odafordu­­lás, empátia, szeretettel­jes ápolás fontosságát, az emberhez méltó halál hangsúlyozásával szem­léletformáló gondolato­kat ébresszen, melyeket a dolgo­zók mind személyes életükben, mind munkájuk során alkalmaz­ni tudnak. - Volt erre fogadókészség a dol­gozókban? - Igen, olyannyira nagy volt az érdeklődés, hogy egy újabb alap­tanfolyam szervezését kezdtük meg, de terveink között szerepel egy, az orvosok számára akkredi­tált előadássorozat, valamint a gyásszal, veszteség-feldolgozás­sal kapcsolatos kurzus indítása is. Hisszük, hogy törekvéseink ered­ményeként kórházunkban is még inkább előtérbe kerül a magyar Az Angliából kiinduló hospice mozgalom Magyarországon 1991- től kezdte meg működését a szek­szárdi származású Mészöly Miklós író özvegye, Polcz Alaine vezeté­sével. Azóta a végstádiumban lévő - elsősorban daganatos betegek - minél teljesebb körű támogatá­sára országszerte alakultak hos­pice házak, palliatív (nem gyógyí­tó, csak tüneti kezelést, fájdalom­csillapítást nyújtó) osztályok, nap­pali gondozó intézmények, házi gondozó csoportok és mobil tea­mek, hospice mozgalom megalakítójá­­nak, dr. Polcz Alainnek, Mészöly Miklós író özvegyének a méltó halált biztosító szemlélete. - Mikor vezetik be a kórházban a hospice szolgálatot? - Szeretnénk egy éven belül el­indítani a szolgálatot, de addig még sok teendő vár ránk, többek között létre kell hoznunk egy ala­pítványt. Szerencsére van egy fia­tal, agilis munkatársunk, Patócs Anita szociális munkás, aki már az előkészítő munkákban is oroszlánrészt vállalt és ha elindul a hospice szolgáltatás, akkor azt ő fogja koordinálni. f. Kováts Éva G. Tillmann Erzsébet A nagy, likas örökség-tarisznya Mözsi Szabó István és a Csokonai-díj - Hajdan voltak a nagy állami díjak. Ez meg egy nemzeti díj. Nekem ezért áll ott a csúcson - mondta Mözsi Szabó István festőművész-művésztanár a Csokonai Vitéz Mihály Alko­tói Díjról, amit a magyar kul­túra napja alkalmából a na­pokban vett át Hiller István­tól, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetőjétől. Tolna - Budapest - Az én életemben ez az elisme­rés valami olyan csúcsot jelent,­ amire egyáltalán nem számítot­tam - nyilatkozta lapunknak a festőművész tolnai otthonában. - Nem arról szólt az életem, hogy trófeákat gyűjtsek, hanem arról, ami ennek a kitüntetésnek a ne­ve: a nemzeti kulturális örökség alkotói díja. A festőművész szerint nemzeti kultúránk öröksége egy „nagy li­kas tarisznya formájában ért ben­nünket”. A tarisznya azért nagy, hogy menet közben, életünk vé­géig mennél többet összegyűjt­­hessünk belé. És azért sikas, hogy rögvest kiszóródhasson mások számára. Körülbelül erről szól az életem, akár alkotóként, akár pe­dagógusként - vallja a festő. Mözsi Szabó István azonban úgy látja, hogy ez az örökség ve­szélyben van.­­ Majd betojunk az erőlködéstől, hogy eljussunk az Európai Unióba, és különösen a „hajcsárok”, akik nekihajtanának bennünket Európának, vajmi keve­set törődnek azzal, hogy ezt az örökséget hogyan visszük át. A haj­csárok megfogalmazásában érzek olyat, hogy csak az mehet Európá­ba, amire rásütik a tüzes billogot, hogy így egységes legyen. Persze nagyon furcsán nézne ki az az­ eu­­rópai mozaik, amit egyforma szür­ke részekből raknának ki. Európa normálisan gondolkodó atyafiai mind úgy vélik, hogy Európa mo­zaikja akkor lesz gazdag, ha min­denki odarakja a maga jellegzetes színét. Mi is odarakhatjuk a mién­ket. Nem melldöngető magyarko­dással, csak vállalva, amink van. Személyes sorsát viszont ked­vezőnek ítéli.­­ Úgy fogalmazhat­nék, hogy remekül érzem ma­gam, mert van egy megnyugodott állapotom, egy végérvényesnek látszó hajlékom a fejem fölött. Azt már nem is reméltem, hogy a feleségemmel eltöltött ötven év után a sorsom még megajándé­koz egy társsal. Ő a gondomat vi­seli, és minden hátteret biztosít ahhoz, hogy dolgozhassak. Kell ennél több? -s- Mözsi Szabó István FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY 5. OLDAL Választási ütemterv Tolna Elkészült a Tolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (TÉGY) választási ütemterve. A TÉGY két évente tart tisztújítást, az idén esedékes választás március 26-án lesz, az előkészületek a jövő hónap elején, a kampány pedig március elején kezdődik. A voksolás nyomán elképzelhe­tő, hogy új gyermek-polgármes­tere lesz a városnak, már csak azért is, mert a jelenlegi TÉGY- vezető, Bérdi Nikolett két ciklus után valószínűleg nem indul a posztért.__________________■ DOMBÓVÁR: A cigány kisebb­ségi önkormányzat hétfő délután három órától ülésezik a városhá­za dísztermében, ahol a belváro­si általános iskola igazgatói állá­sára benyújtott pályázatokat vé­­leményezik a testület tagjai. ■ Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy özv. Zsiga Jánosné 77 éves korában elhunyt. Temetése 2004. január­­ 27-én 13 órakor lesz a kajdacsi temetőben. rYl A gyászoló család Akinek az alkotás szórakozás Egy tehetséges diák első önálló bemutatkozása •Bonyhád Szécsényi Mónika úgy gon­dolja, tehetségét nagymamá­jától örökölte. Szívesen rajzol, fest és nagyon figyel tanárai véleményére. Munkáiból a bonyhádi gimnáziumban ki­állítást rendeztek. A Petőfi Sándor Evangé­likus Gimnázium 10. évfolyamos tanulója, Szécsényi Mónika raj­zaiból, akvarelljeiből rendeztek kiállítást az intézmény kollégiumá­nak dísztermében. A bemutató egyik bizonyítéka an­nak, hogy az iskola - a megyében egyedüliként - méltán nyerte el az Arany János Tehetséggondozó Program megvalósításának lehe­tőségét. A kistelepülésekről érke­ző tehetséges tanulók amellett, hogy alapos felkészítést kapnak, s jó eséllyel indulhatnak a főisko­lai, egyetemi felvételiken, külön­leges képességeiket is megmutat­hatják. Szécsényi Mónika Tengelic-Szőlőhegyről érkezett a gimnázium­ba, „aranyjánosos” osz­tályba. Mint mondja, a rajz és festészet szerete­­tét valószínűleg nagy­mamájától örökölte, aki­­nek képeit sokszor né­zegeti.. Mónika már kis­gyermek korában szívesen vett ceruzát a kezébe. Csak úgy, saját kedvére, szórakozásképpen­ sok időt töltött és tölt rajzlapok fölé hajolva. Komolyabban két éve, édesanyja biztatására kezdett foglalkozni a körülötte lévő világ megörökítésével. Baky Péter fes­tőművésztől tanult, majd az ő ta­nácsára iratkozott be a szekszárdi Illyés Gyula főiskola rajz szakkö­rébe, ahol Kontár Juraj grafikus figyel a munkájára, csakúgy mint a gimnázium kollégiumának kép­zőművész csoportjában. - Rajztanáromnak, Árki Rita tanárnőnek rengeteget köszönhe­tek. A kiállítás is az ő ötlete volt. Nem is tudom, mivel érdemeltem ki - jegyzi meg szerényen. Azt, hogy pályaválasztáskor milyen irányba indul, hogy rajzos tehet­ségét kamatoztatja-e, még nem tudja Szécsényi Mónika. Abban azonban biztos, hogy addig még sok-sok tanulnivalója van. -pál- A DOMBO­­HI polgármesteri hivatal dísztermében szombat este a pécsi UniCum Laude énekegyüttes adott koncertet mintegy száz zenebarát előtt. A hat fiatalember komoly- és könnyűzenei műveket muta­­tott be ,a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett programsorozat zárófelvonásaként.________ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék