Tolnai Világlapja, 1903. október-december (3. évfolyam, 40–52. szám)

1903-10-04 / 40. szám

a Gyilkos támadás fényes nappal (czimkép). — Hét nap krónikája. — Kutyahús a fővárosban. —Parlamenti események. — Kisfaludy Sándor emléke. — Életunt kép­viselő. — Kirabolt pénzes levélhordó. — Rákóczy ünne­pek. — A megvédelmezett magyar becsület. — A jászszentandrási templom. — Képes olvasótár: Október 6. Irta: Skender bég. — 1897. október 6. Költemény. Irta: Szentesi Gyula. — Nyaralói vidámságok. Irta: Zöldi Márton. — A vadkerti hősnő. Irta: Krúdy Gyula. — A Sahara-császárság. — Békéscsaba és tót származású lakosságáról. —• Az apa szive (folytatás). — Város a tenger alatt (1. folytatás). — Két bolond poétáról. Irta: Heltai Jenő. — Érdekes hírek és képek messze földről és a nagy világból. — Villám. — Rejtvények. — Megfejtők. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. Ta rta I o m o o o TOLNAI VILÁG­ LAPJA Előfizetőinkhöz! Tisztelettel figyelmeztetjük b. előfizetőinket, hogy utazónak nincs joga megrendelést felvenni azon előfizetőnél, aki már előfizetője volt, vagy jelenleg is előfizetője Tolnai Világ­ Lapjának, miért is kérjük nagybecsű előfizetőinket, ha az utazó betévedne, a lapot semmi esetre setessék az uta­zónál megrendelni, mert azt a lap kiadóhivatala nem ismeri el, hanem az előfizetés lejárata alkal­mával mindig csakis hozzánk küldendő be az előfizetés. Az utazónak csak ott van joga előfizetéseket gyűjteni, ahol nem előfizetők Tolnai Világ­ Lapjára Két nap krónikája. Szeptember 21. A zombori kaszárnyában a katonaság távollétében egy bombát helyeztek el, mely szerencsére nem robbant fel. — Újpesten a »Közművelődési kör« helyiségében műkiállítást nyi­tottak meg. — Újvidéken az általános választói jog mellett nagy tüntetés volt Szeptember 22. Hajdumegye törvényhatósági bizottsága elhatározza, hogy a törvényenkivüli ál­lapot idején állami adófizetést nem fogad el. — Tisza István gróf ellen Nagyváradon tüntettek. — Kresna-Defilé mellett a Struma-völgyben ötszáz tö­rököt a levegőbe röpítettek. Szeptember 23. A függetlenségi párt érte­kezletet tart, melyen elhatározzák, hogy feliratot szövegeznek meg, amelyben a Chlopyban kiadott hadiparancs ellen tiltakozni fognak. — Kisfaludy Sándor emlékszobrát a múzeum kertjében leleplezték. —■ Az olasz szoczialisták elhatározták, hogy az orosz czárt abban az esetben, ha Olaszországba jön, kifütyülik.­­ Úgy a liberális mint a függet­lenségi párt gyűlést tartottak, melyek a királyi kéz­irat dolgában állást foglaltak. Szeptember 24. A király kéziratot intézett Khuen-Héderváry grófhoz és újból kinevezte mi­niszterelnökké. — A képviselőházban viharos ülés volt. — Boda János pénzes levélhordót egy ismeret­len ember baltával fejbevágta és táskáját ellopta. Szeptember 25. Feszty Béla országgyűlési képviselő Budapesten az »Adria«-szállóban öngyil­kossági kísérletet követett el. — Budapesten meg­kezdődnek az őszi lóversenyek. — A szerb kor­mány beadta lemondását. Kutyahús a fővárosban. Az Angyalföldön a szegedi­ utcza tájékán, a­hol földhözragadt szegény nép lakik, nagyon olcsó birka- és nyálhúst árult egy idő óta egy Medek József nevezetű napszámos ember. Harminczöt-negy­­ven krajczárért adott egy kilogrammot a húsból s azok számára, akiknek nincs műhelyük, akik valahol a közelben dolgoztak, sütve is árusította a húst. A nagy olcsóság feltűnt a vevőknek, de legföljebb azt gondolták, hogy lopja a húst, s ez aztán az ő baja. Adott ő különben magyarázatot is. Azt mondta, hogy a bátyja mészáros falun, attól kapja a húst s azért adja olyan olcsón. Egy idő óta azonban tömérdek kutya és macska tűnt le is a környéken. A terézvárosi kapitányságnál egyre­­másra jelentkezett a sok panaszos, aki hol kutyát, hol macskát reklamált. Különösen öreg kisasszo­nyok sikongattak nagyokat egy-egy elveszett kender­magos cziczáért. A kapitányságnak végre is feltűnt az, hogy ilyen egyszerre lesz bitangjószág az An­gyalföldön a kutya meg a macska. Vizsgálatot in­dítottak, azonban minden eredmény nélkül s azon­kívül nincs kizárva az se, hogy a vizsgálatban fára­dozó rendőrök közül is megfordult egy-egy Medek Józsefnél s vásárolt tőle olcsó húst a bátyja fa­lusi mészárszékéből. Tegnap aztán egyszerre föl­pattant annak a titoknak a zárja, hogy miért olyan olcsó a Medek-féle birka- és nyálhus. Két rendőr a szegedi J utc­a 6-ik számú háza előtt iszonyú bűzt érzett. Dögszagot. Bementek a házba s azon kap­ták rajta Medek Józsefet, hogy éppen lebunkózott egy gyönyörű Újfundlandi kutyát. A vele egy ház­tartásban élő Pessenleichner Erzsébet pedig egy agár bőrét nyúzta le. Benn a kamarában pedig szép sorjában egész csomó kutya meg macska füg­gött elkészítve a sütésre. Abbahagyatták velük a munkát s bekísérték őket a kapitányságra. A hitvány emberpárnak nem is kellett sok vallatás. Hamarosan elmondták, hogy úgy jutottak az olcsó húshoz, hogy összefogdosták a környéken a ku­tyákat és macskákat s ezt a húst mérték ki birka- és nyulpecsenye helyett. Olyan jól ment az üzlet, a­­hogy tiz-tizenöt forintot is kerestek naponkint. Lecsukatták őket, amit megköszönhetnek, mert a mészárszék titkának fölfedezése után aligha agyon nem vernék őket az angyalföldiek. «A zivataros éjszaka titka» czímű regényünk folytatását a jövő számban mellékeljük.

Next