Tolnai Világlapja, 1904. április-június (4. évfolyam, 14–26. szám)

1904-04-03 / 14. szám

TOLNAI VILÁG­LAP ELŐFIZETŐINKHEZ! Sürgősen értesítjük a márczius 1-én lejárt elő­fizetőinket­, hogy április 4-én adjuk pof­tra a «Diszbandérium felvonulása­­ felsége a király előtt» czimű diszkötést és szives engedelmekkel az elma­radt néhány előfizetőnél az előfizetés összegét után­véttel fogjuk felvenni miért is nagyon kérjük, ha bármely okból ezt nem kívánná, bennünket sürgő­sen értesíteni, nehogy hiába való postaköltségünk legyen, vagy pedig ha a lapot tovább nem­ kívánja, küldje vissza «nem fogadom el jelzéssel» Előfize­tések a Magy. Kersk. Közlönyhöz küldendők, Bu­dapest, VII., Károly-körut 9. Felkérjük azokat a tisztelt előfizetőket, kik Tolnai Világ Lapját a «Magyar Keresk. Köz­löny» útján járatják, hogy becses előfizetésüket újít­sák­­meg, vagy ha nem kívánnak tovább is előfi­zetni, küldjék vissza a lapot. «Nem fogadom el» jelzéssel. Azoktól a tisztelt előfizetőinktől, kik az elő­fizetés lejárata után két hétre nem újítják meg az előfizetést, szíves engedelmükkel postamegbizás út­ján veszszük fel az előfizetés összegét. Előfizetés fél évre 4 frt helyett 2 frt 48 kr. ÍWiZJa­nii flSiá «Sjemy«. Turista-fluid­­ok és testrészük erős t­­sere­g dörzsölés­e által. Turisták, bicziklisták és lovasoknál nagyobb fáradalmak után bedör­zsölések használata által teljes’ sikert ért el. Egész üveg 2 korona, fél üveg 1.20 Főraktár: Kwizda Ferencz János cs. és kir. osztr., román kir. és bol­gár fejedelmi udvari szállitó, kerü­leti g­yóg­yszerész KORNEUBUR­G Bécs mellett. Cs. és kir. osztrák udvari szállítók elnöksége. STEIN WAY ÉS FIA Blünther, Lechstein és Társa Kohn Bernát Bécs m­iat^fi2olpí°rt‘ 200 darab választék. — Uj zongorák 300—12­0 forintig. Harmóniák, átjátszott zongorák, pianinók. Dr. Bulling-féle INHAL­AT I­Ó (Belégzés) Thermo-Variator, sza­bályozható apparátus. A madridi orvosi kon­gresszuson nagy süker­­rel elismerték. Detail ára 44 korona. Raktár Bécsben : FRITZ G. és E.-nél, I., Brau­­msrstrasse Nr. 5. Füredj otthon ! Védjegy: Fürödj otthon! Gyár telefon­száma: 8502­. Hullámhintafürdő K 48 és félj. Bolth Ferencz, mindennemű fürdőké­szülékek gyára Bécs, Caste Shr. 3. Árjegyzék ingyen és bér­mentve­ levő Haj eltávolító szer­ i­s egyszeri használat után meglepő eredménynyel eltávolítja az arczban s­ört. Törv. védve Teljesen J»___, Stiassay Fanny, ártatlan. Kapható gyógyszertárakban, drogueriákban és illatszerkereske­désekben. Ára 3 frt Külön szállítás diskretió mellett BÉCS, II., Eeopold-utcza 6. szám. Pástitti'ffS'.fol 0 kulla kalács a legjobb eledel, faUlKgSr­iVi, amely úgy a kis, mint a nagy kutyákat a legjobban táplálja, 60 kg. ára 22 kor., egy 5 kilós postacsomagokban 3 kor. Árjegyzék ingyen. WATTINGRR Bécs, IV., Wiedner-főút 3. Szépség búzaliszt által kápráztató arczbőr, nincs többé szeplő, arczfolt, ránczok, sebhely. 1 üv.­g buzatej 1 frt. 1 tégely buzacrem 1 frt, 1 drb buzatej arezbőrszappan 50 kr. 1 doboz buzaarezbőrpuder 1.50 frt. Valódi csakis a föltalálónál és készítőnél MANN M. R. illatszerspecz­alista BÉCS, 31/2 Mariahilferstrasse 99 és 33.! Vigyáz! Csakis Manni-féle praparátumot veg­yenek. Vigyáz ! Kérjen Selle és XaryTere tisztító szert. Minde­nnemü czipóhöz használható úgy fekete, mint sárga biszhöz egyaránt, nagyon ajánlatos box oscarra, chevreaux és lakczipóhöz. Bécs, XII­­. a hajnak a hegyitől tövéig egés.­séges szint köl­csönöz, t Iji­sen érmé­n­tes szint, t­­rmészetes f­nyt­e-i porsonyos puhaságot ad. Szívesen nyug­tázom önnek, hogy „tavol” épp oly kellemes, mint hasznos úgy tartom, hogy amit erről a folyadékról hirdet, teljese megfelel a valóságnak. Witt Lotti, cs. és kir. udv. színésznő. Főképvi­slő: Fassler Miksa,Bécs, III., Hin­tere Zollamtstrasse 3 TA­RT­AL­OM Húsvéti vásár. (Czimkép.) — A feltámadás ün­nepén. — A hét eseményeiből. — Vidor Pál, a Népszínház igazgatója. — A «Temes» nevű uj mo­nitor vizrebocsátása. — A sorozás. — Húsvéti vá­sár. — Színház. — Külföldi dolgok. — Réges Olvasótár : Napfény a mezőn. Költemény. Irta : Áb­rányi Emil. — Húsvéti tojások. —­ Abydos tem­plomai. — A két husvét. — Budapesti képek.­ —­ Az asszony barátja. Irta : Lövik Károly. — Kávéházi elmélkedések. — Gondolatok. — Világitó tornyok és azoknak őrei. — Elégtétel. Irta : Ambrus Zol­tán. — Blois Gervais. Irta : Pemberton Miksa. — Cromwell és a korona. — Érdekes állatok. — A londoni boszorkány. Regény. (13. folytatás.) — Érdekes hírek és képek messze földről és a nagy világból. — Nagyvilági ismeretek. — Irodalom és művészet. — Villám. — Bűnügyi krónika. — Rejt­vények. — Hirdetések. TUDOMÁSUL. Térszűke miatt kimaradt az ünnepi számból . A megfejtők listája és a szerkesztői üzenetek rovata, valamint a pályáza­tok folytatólagos közlése; mindezeket a jövő szám­ban közöljük. Az áprisi «Házi Kincstár» a 15-ös számban, a «Gyermekvilág» pedig a 16-os számban jelenik meg.

Next