Tolnai Világlapja, 1905. április-június (5. évfolyam, 14–26. szám)

1905-04-02 / 14. szám

Tolnai Világ­ Lapja V. évfolyam. Budapest, 1905. április 2. 14. szám. SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP Előfizetési ára : A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjuság mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Károly-körut 9. * A hirdetés nonpareille számítással történik, 1 hasáb 1­sor 24 fű­. A válság. A politikában még mindig teljes a zűrzavar. Mikor e sorokat írják, még sötét az égbolt a nem­zet feje fölött s aggódó szívvel várják mindenfelé a kibontakozást. A király budai palotájában ismét több kiváló férfiút hallgatott meg, de­ ezeknek­ a véleményei sem tudták meggyőzni arról, hogy felfogásán változtas­son. Az ellenzéken megmaradt az az álláspont, hogy a koronának engednie kiéll s egyszer végre kielé­gítést nyerjenek a nemzet jogos igényei. Az egye­sült ellenzéki pártok az igazság erős hitében vár­ják a döntést, miig a szabadelvű párt bukott elemei folyton - folyvást alattomos aknamunkát végeznek. Hogy lesz, mint lesz — nem tudhatjuk, de nem is a mi dolgunk, hogy jósolgassunk. Annyi bi­zonyosnak látszik, hogy a nemzeti akarat előbb­­utóbb mégis győzni fog, mert különben óriási, be­láthatatlan bajok keletkeznek, amit a nyugalomra vágyó törődött király is szeretne elkerülni. Táncsics Mihály az 1848. márcz. 15-ikén börtö­néből kiszaba­dított író özve­gye, aki Buda­pesten él. (3 hét eseményeiből Meszlényi Gyula, szatmári püspök a ravatalon. A Tolnai Világ­ Lapja számára készült felvétel. Scherling A. fényképe. Előtte az asztalon férjének arczképe lát­ható s a „Lámpás“ czimű újság, ame­lyet Táncsics szerkesztett. A T. V.-L. számára készült legújabbkori fényképfelvétel. Czimképünkhöz Válságos időket élünk. A politikai látóhatár ege beborult s kevés reményünk van arra, hogy a vészterhes felhők szétoszoljanak. — A nemzet nem engedhet. — A király nem enged. Egy harma­dik eshetőséget pedig elképzelni is nehéz. És ime, Bécsből szárnyra kel a hir, a mely a harmadik lehetőséget is megteremti számunkra . Ha a ma­gyarok nem engednek, lemond a király ! A­kik ezt a hírt világgá szórták, jónak lát­ták hozzátenni , hogy az új uralkodót nem köti majd az alkotmányra tett eskü ! Feleletképen mai czímképünkön bemutatjuk a magyar trónutódot, Ferencz Ferdinánd főh­erczeget, családja körében. A felséges ur fia Károly Lajos főherczegnek, a király fiatalabb fivérének. Rudolf trónörökösünk halála után ő következett volna a trónon, Károly Lajos azonban 1896-ban meghalt s igy a trónöröklés jogrendje fiát Ferencz Ferdi­­nándot illeti. 1900. júliusában világgá röppent a hir, hogy a trónörökös Chotek grófnőt veszi feleségül s le­mond utódainak trónöröklési jogáról. A király és vele az egész udvar ellene volt a házasságnak a felséges ur hűségesen kitartott szive választottja mellett. Ritka szép erény ! A boldog frigyet azóta három gyermekkel ál­dotta meg az ég. Kettőjük leányka, az utolsó, a­melyet még a czímlapon ábrázoló felvétel után kül­dött a Teremtő, fiú. Néhány pillanatot ragadtunk ki egy 42 éves férfi életéből. Azonban azokat a pillanatokat, a­melyek az ember, a férfi, az uralkodó gondolkozá­sát leginkább tükrözik vissza ! Nem ! A ki igy tud gondolkozni, a kinek a tetteit a szív kormányozza s nem a hideg, számitó ész; az, a ki megküzd a maga igazságáért egy egész világ ítéletével, az megküzd azokkal, a­kik azt mondják, hogy nem köti semmi, mert nem tett esküt. Ilyennek képzeljük mi Magyarország jövendőbeli urát, a­kit olvasóinknak mai számunk czímlapján bemutatunk.

Next