Tolnai Világlapja, 1906. július-szeptember (6. évfolyam, 27–40. szám)

1906-07-01 / 27. szám

M­eslelet Csodái (Dai Nippon), melyet minden olvasónk már júl­ius 1-étől kézhez kap, oly rendkívüli érdeklődést keltett, amire alig volt példa. Ezrekre rúg az érdeklődők száma, s igaz örömünkre szolgál, hogy nagybecsű olvasóinknak ilyen értékes művel kedveskedhetünk. — Részletes felvilágosítással ___szolgál az alanti értesítésiünk. előfizetési árak tolnai Világi Világlapjára Tolnai Világ­ Lapja előfizetési ára a «Magyar Kereskedelmi Közlöny» útján egy negyed évre 2 frt eredeti ár helyett 1 frt 50 kr.1 félévre 4 frt eredeti ár helyett 3 frt. Előfizetések a «Ma­gyar Kereskedelmi Közlöny»-höz küldendők, Buda­pest, VII., Dohány-utcza 16—18., ezelőtt Károly­­körut 9. sz. A kedvezményre vonatkozó részletes felvilágosítást a szerkesztői üzenetek után talál. rízsatej VI felváló arczszépítő-szer. — Órá 2 Korona. — Anion X ezerny, Legújabb kedvezmény. Tolnai Világ­ Lapja július 1-én lejáró előfizetői részére egy olyan mű van készülőben, mint kedvezmény, mely nemcsak a magyar irodalomban, hanem a külföldi irodalomban is ritkaságszámba megy. Barátosi Balogh Benedek ismert budapesti tanár és író, a főváros és az akadémia anyagi támogatásával künn járt Japánban, s ezen új világrészről egy hatalmas művet alkotott A mű czíme: KELET CSODÁI Itt bemutatjuk képben a „KELET CSODÁI“ (DAI NIPPON) czímű album­ alakú nagy díszművet, melyhez „Tolnai Világ­ Lapja“ minden olvasójának julius 1-étől kezdve egy példányra joga van. DAI NIPPON A mű csevegi­sszerűen van megírva s igy igazi élvezetet nyújt ezen diszmó átolvasása. Egy hírneves japán festőművészt, sikerült megnyernünk, aki a tábla tervezetét, valamint a mű belső és hátsó lapját ere­deti japán stílusban tervezte. Ezen diszmó pompás be­kötésben lesz szállítva, nagy albumalakban, vagyis 27 cm. magas és 19 cm. széles, 480 oldal terje­delemben 100 képpel. Ezen mű eredeti bolti ára 10 forint. A «Tolnai Világ­­ Lapja» minden elő­fizetője, kinek előfizetése július 1-én lejár és elő­fizetését félévre megújítja, ezen művet mint rend­kívül kedvezményt kapja meg és pedig 95 kraj­­czárt kérünk az egész műért, mely összeg az elő­fizetés alkalmával küldendő be. Ha nem előfizetője ezen lapnak és csa­k egyes számban vette eddig a lapot, akkor is jog­a van ezen mű­re, 10 frt bolti ár helyett 95 krajezsírért, ha kijelenti néhány sor­ban egy külön papír lapra írva és átadja a kézbe­sítőnek, hogy a mű átvételétől számítva fél éven át kötelezi magát mi­nden héten a lapot a kihor­dótól átvenni, helyben 10 krajezár, vidéken 12 kraj­­czárért. Vidéken minden egyes mű után 36 kraj­czár postaköltséget kel­l fizetni a kézbesítőnek, míg helyben a kézbesítésért az újsághordónak 10 kr. fizetendő. Tessék ezen művet kérni a lapkézbesítőtől, ő köteles ezt annak idején elhozni. A mű szétküldését július 1-én kezdjék­ meg. Ha ez a kompí­y diszmó Önnek bármely okból nem köllene. Kérjük a „Szerkesztői tizishetek* elf ]i­l b^etések átolvasását, tábplikülönféle sze.ivezmést*8*6* ajánlunk.

Next