Tolnai Világlapja, 1907. január-március (7. évfolyam, 1–14. szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOM-JEGYZÉK. A czímek után következő számok a lapoldalt jelzik. Hazai események: Stróbl Alajos a műtermében 2 Magamról 3 Halotthamvasztás 4 Az olimpiai játékok vezetőinek kitünte­tése 5 Acsády Ignácz meghalt 7 Gobi Imre 7 Molnár Dani, a székely paras­z­ 3zob­ász 7 Ingyen kenyér 8 Mária-emlék Temesvárott 57 Hegedűs Sándor f 57 Gróf Zichy Jenő f 58­­ Edelsheim Gyulai Lipót gróf 53 Budapest hóban 59 Majer Ferencz fiárvaház 61 Karácsony a tolonczházban 63 Aki 70.000 embert bonczolt 63 Tormay Béla­­ 105 Gróf Zichy Jenő temetése 105 Wölfling Lipót válik 103 Faragó-kiállítás 107 Cléo de Merode 108 Házasságszédelgéssel vádolt szig. orvos 108 Magyarország és Ausztria nemzetiségei 108 Hóekék a fővárosban 110 A Rotschild—Wertheimstein eljegyzés 145 Vajda Zsigmond kiállítása 145 Affaire-ek 147 Tánczosnő az Oroszlánketreczben 149 Kitüntetett iparos 150 Hitvesgyilkos postatiszt 150 Rainer királyi herczeg születésnapja 185 Rudolf trónörökös emléke 185 Lengyel Zoltán és Ugrón Gábor 183.­ Ujonczok bevonulása 183 A Polónyi-ügy 233 Országos épitőiparosi kongresszus 234 Világhírű béke-apostol Budapesten 226 Ezer gyermek hangversenye 237 Az új igazságügyminiszter 273 Meskó László 273 Téli bucsu a városligeti jégpályán 274 Gyémántlakodalom 276 Szénlopás 276 Babos Vincze­­ 307 Szongott Kristóf f 307 Brankovics patriarka ügye 308 A fiumei elevátor égése 319 Égő villamos kocsi 311­­ . Kovácsy Sándor 347 Béresi Balogh Vilmos 348 Eltűnt állami ügyiratok 348 Az első állatorvos doktorok 349 Háztartási kiállítás 349 Egy fiatal leány regénye 350 Szanatóriumba zárt ügyvéd 352 5 Koburg Klementina­­ 337 Molnár István­­ 387 Képviselők afférje 390 Vidéki rendőrkapitányok kongresszusa 390 Az első jéghockey-match Budapesten 392 A kiegyezési tárgyalások 427 A Méray-Rakovszky párbaj 427 Egy híres színész halála 428 A Keresztessy-emlék­vivóverseny 429 Ácslegényből mérnök-doktor 431 József faherczeg a Telepy-kiállításon 461 Tinódy Sebestyén 461 A volt japán miniszterelnök fia Buda­pesten 462 A Nemzeti Szalon új palotája 463 öreg honvédek márcziusi gárdája 465 A berlini gazdasági főiskola hallgatói Bu­dapesten 465 A géppuska 465 A nagyváradi vértanú­ szobor 503 Politikai tréfa­­ 504 A szabadság ünnepe 606­­ Meghurczolt ügyvéd 507 Grófkisasszony és czigányprímás 507 A Vil­and-testvérek czirkusza 508 Osztrák miniszterek Budapesten 544 Meunier-kiállítás 544 Színész közgyűlés 546 Letartóztatott ügyvéd 547 Baba-automata 548 Nagycsütörtöki lábmosás 585 Egy zeneíró ünneplése 5S5 Meunier szobrai 586 Az anyaság védelme és anyasági biztosí­tás 587 Egy képviselő inzultálása 589 Cseh labdarugók Budapesten 589 Tóth Béla meghalt 633 Gyenes László jubileuma 633 Gyermeknap 635 A rendőrség szaporítása 633 Angol labdarugók Budapesten 637 Húsipari k­állitás 633 Magyar­ gyalázó vers a Ház naplójában 667 . Építészek, mint kőmives­­ munkások 668 Egy világjáró magyar ember halála 669 . A dorozsmai vasúti szerencsétlenség 670 A nagyváradi gyilkosság 671­­ László Fülöp kiállitása 667 A király Prágában 707 Halmos János meghalt 708 Külföldi vendégek Budapesten 70S Képviselők távozás­a a képviselőházból 709 Bajnoki birkózó­versenyek 710 A király prágai tartózkodása 747 Dr. Bozóky Árpád 749 Május elseje 750 Egy főrendiházi tag hirtelen halála 781 Öngyilkos vezérigazgató 781 Főiskolai sportélet 783 B Árviz veszedelem 784 A hatvanas bizottság összejövetele £ 21 Kober Leó kiállítása 822 Tavasz 823 A király-díj 824­­ Sakkverseny 824 Hubert vezérőrnagy halála 861 A pécsi ország­­i kiállítás £ 61 Végzetes tréfa 862 Nessi Pál 832 József főherczegék Kecskeméten 901 Automobil virág­korzó 902 Kossuth-szobrok leleplezése 903 Martinovics emlékezete 903 A debreczmi f­i­mnázium ünnepélye 903 A lovaspola 905 A koronázás j WT«r­ma 935 Nemzetközi sütőipari k­áyitás 937 Pusztító orkán S.­­ A rudolf Ignádi árvíz-katasztrófa 940 A koronízis emlékünnepe 975 A bécsi Erzsébet-szobor 976 ' Művész majul's 977 A megi­s romolt ház 978 Ifjúsági tornaverseny 989 a szabadságszobor 1015 •Az amerikai párbaj áldo­ata 1016 A b­dapes­i raoy rogatta 1019 A dobsinai Kosa t .-szobor 1­1 plezéie 10­8 Külföldi események. A hatvanéves Lombroso -11 Ktresk­edés a Jord­án v zy­el 11 •• Steider Gertrud- 11 Gorkij és barátnője 13­­ Caruso és a fehérfátyolos hö Így 13 Collard angol te­­gerész hadnagy pöre Cd -A német irodalmi gyűlés' feloszlatása '67 Ver k­dés az osztrák­­ képvie­őházban­ 63 Mgr. Montagn­ni kiutasítása 69 A szép Ott­ ro 69 Santos Dumond léghajó 70 A román király»'; a vakuk intézetében 113 Az uj por.sa ráriam n. 113 A párisi érsek kilakoltat­ás. 114 Ibsen sírja 114 Ncb.gatofil­la'álraitél's. 114 Egy néger hős 116 Roosevelt elnök a Panama csatorna ép­ té­­­nél 116 Egy ideg s­c­a­p-ra 153 Egy pári si szinigazgat nő 11­­4 Fényké­pezés, étetve:ze­e cmmel 154 A perzsa sali meghalt 155 A kis lutri Olaszországban 153 A drótnélküli távíró autom bil állomása 193 A világ legh­i­sebb zsokéja 194 Szibéria felé 194 Amerika súlydobó lajnoka 195 Meki indiánok sasláncza 195 Lewanika szerecsen-király óriási csónaka 195 Katonai gyakorlatok a kir.ai iskolák­ban 197 Az or.sz szent s in­dus 241 Egy állatkert "igazgst'lnője 242 Exotikus fejedelmek Európában .243 Pavlov tábornok meggy­ikolása 281 Katonák sz­in­lőadása 282 H­erczegi pár a varieté-színpadon 315 A lord­ai áruház király meggyilkolása 315 A saarbrückeni bányakatasztrófa 316. A franczia munkaügyi mini­ztérium 317 A mil­omos gyilkos pere 318 Az angol király az abruzzói herczeg fel­olvasásán 355 A nizzai karnevál 357 * Behanz­ n. király temetése 357 A telefotográfia 395 A Szent Jakab-lovagrend folul­tán 397 Sarah Bernhard 434 Egy hajó ka asztrófája 436 A perzsa trónörökös 469 . A «Berlin» katasztrófája 470­ Borzalmas vasúti szerencsétlenség Sk­ cziá­ban 471 Férfi — női ruhában 471 A bolgár m n­st­erelnök halála 512 Fűtött kávéházi kist­esték Parisian 512 Korcsolyapálya pálnák közt 513 A halott.ég.tls -514 Az angol fötörvény. zfk új elnökei 550 Az uj orosz duma 552 A Berthelot házaspár halála 593­­ A népszerű spanyol király 594 Pánczélos automob.1­595. Elefánt szálloda 595 A­ touloni hajór­bobanás áldozatai 597 Az újkori «hétmér­földes csizma. 649­ Pánczélos búvár­ öltöny 641 Afrikai előkelő hölgyek 612 Képlek"a romániai par asztlá ap­áoból 6 "4 Marokkóban meggyilkolt franczia orvos 676 Óriások szerelme. 677 • Az ifjú Va­derbilt-verseny stáb­ja 711 Auer német szoczialista képviselő tame­­lése 715 A meggyilkolt orosz lipsz­ikusztő 716 Az angol király Spanyolország'.'aa" 753:' Egy világhírű énekesről 75­3 Az elnyomott hereré-lázadás 757 Szenzácziós politikai pör ...Berl­iben . 7-8 Európa nagybácsija 790 A véreim.szerelés gyógyítása; 799 •'. A világ leggazdagabb cnh­ifi 12. . . Május elseje Párisb­an • 828. .­­». .. Küzdelem ta­r.'ck válaszlt jogáért £ 29., A hercz­gne és komorr­ája 839

Next