Tolnai Világlapja, 1907. október-december (7. évfolyam, 41–52. szám)

1907-10-06 / 41. szám

Tolnai Világlapja VII. évfolyam. Budapest, 1907 október 6. 41. szám SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP Előfizetési ára : A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjúság mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány-utcza 16. * A hirdetés milliméter-számítással történik, 1 hasáb 1­sor 20 fill. A Tolnai Világ­ Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. A hét eseményeiből Caruso Budapesten A nagy olasz tenorista, akinek ismeretes new­yorki botrányán az egész világ kac­agott, e héten nálunk is vendégszerepelt a Magyar Királyi Opera­házban. Jótékony czélra énekelt, az Erzsébet-szana­tórium javára és ezért csupán 12.000 koronára szabta a fellépése árát. Természetes, hogy azok a boldog halandók, akik hallhatták a csudás hangú énekes sza­vát, rettenetes összegeket fizettek egy-egy helyért, de azért az Opera tágas nézőterén egy hely se ma­radt üresen, már hetekkel ezelőtt elkapkodták az összes jegyeket. A szegény budapestieknek mindig elég pénzük van, ha valami külföldi nagyság hihetet­len követeléseit kell megfizetniök. Carusonak természetesen óriási sikere volt, ami érthető is, mert nálunk a hatalmas hangot még mindig a legtöbbre becsülik. A nagy tenorista pedig igazán nem törődik mással, mint hogy hangjának erejét csil­logtassa. A régi olasz ének­ iskola követője, az új, mo­dern operákat nem is énekli. Ahogy az itt bemutatott arczképen is láthatjuk, a 34 éves Caruso nagyon is ápolja az egészségét. Arczán nincs ránéz, olyan mint egy gyermek arcza, s majd kicsattan a jóléttől. Igen jókedvű ember, akinek mindig azon jár az esze, hogy embertársait megtréfálja. Teheti, neki senki se veszi rossz néven a tréfát; ő a nagy tenorista. Csak Newyorkban járt pórul a majomketrecz mellett; a szigorú amerikaiak nem értik a tréfát . . . A szeg­edi Erzsébet-szobor A szegedi képzőművészeti társulat kebelében született meg az a poétikus terv, hogy boldogult Er­zsébet királynénak Szeged városában szobrot emel­jenek. A terv i megvalósult s a gyönyörű márványból faragott szobor­or már ott áll a Stefánia-sétány fasorai között. Ligeti Miklós, a szobor alkotója, ülőhelyzet­ben örökítette meg Erzsébet királyasszonyt, kinek emléke még élénken él minden magyar ember szí­vében. A szobor leleplezésének ünnepélyén ő felsé­gét József főherczeg képviselte. A kormány képvise­letében ott voltak gróf Apponyi Albert vallás- és köz­oktatásügyi miniszter, Günther Antal igazságügy­miniszter, Josipovich Géza horvát miniszter és Bol­gár Ferencz honvédelmi államtitkár. Már a kora reggeli órákban ezernyi nép hullámzott a város fel­lobogózott utczáin át a Stefánia-sétányra, hol a le­leplezési ünnepély a szegedi dalárda énekével kez­dődött. Erdélyi Béla, a képzőművészet társulat részéről ünnepi beszédet mondott, melynek végezté­vel Lázár polgármester, a város nevében a szobrot átvette. Az ünnepélyről készült fényképfelvételeink e heti számunkban láthatók. Caruso Enrico, a világhírű olasz tenorista, ki e héten egy es­tén vendégszerepelt az Operaházban s 12000 korona fellépti díjat kapott. A klagenfurti őszi király-hadgyakorlatok. Ferencz József, mint a hadgyakorlatok legfőbb döntnöke utasítást ad egyik hadsegédének.

Next