Tolnai Világlapja, 1908. július-szeptember (8. évfolyam, 28–40. szám)

1908-07-05 / 28. szám

Tolnai Világlapja VIII. évfolyam. Budapest, 1908 julius 5. 28. szám. SZÉPIRODALMI KÉPF.S HETILAP Előfizetési ára : A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjúság mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány-utcza 16. • A hirdetés milliméter-számítással történik, 1 hasáb 1­sor 20 fill. A Tolnai Világ­ Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. Lapunk minden olvasója havonként egyszer díjtalanul megkapja a Magyar Kereskedelmi Közlöny értesítőjét, melyben előfizetések és egyéb kedvezmények vannak felsorolva. A hét eseményeiből Nyugalomba vonult egyetemi tanárok. A budapesti tudományegyetem jövő évre két nagy névvel lesz szegényebb : Korányi Frigyes orvos­tanár és Than Károly, a híres vegyész, nyugalomba vonul. Korányi távozásával az egyetemi tanszékről utolsó képviselője távozik el azoknak, a­kik vala­mikor Balassa körül csoportosulva, megteremtet­ték a gyógyítás tudományos alapjait. Tanítványai körében valóságos varázsa volt mindig az ő nevé­nek. Becsületes és sikeres munka után, a patriarchák korában, negyvenéves tanítás után vesz búcsút katedrájától. A másik professzort, Than Károlyt, nemcsak magas életkora készteti távozásra, hanem gyön­gélkedő állapota is. A tudós tanár a vegyészet terén európai hírnévre tett szert, s a modern k­émiai tudománynak Magyarországon ő a megteremtője. Két héttel ezelőtt nyújtotta be kérvényét s a fakul­tásnak, a­mely mindenáron maradásra akarta bírni, ki­jelentette, hogy elhatározása megmásíthatatlan. Than tudományos munkásságát úgy a magyar, mint a külföldi orvosi társadalom ismeri és lelkes szeretet­tel méltányolta mindig. A két tudós tanár nyuga­lomba vonulása érzékeny vesztesége a tudományos orvosi munkálkodásnak s szinte vigasztalhatatlan fájdalma azoknak a tanítványoknak, a­kik lelkes szeretettel csoportosultak körülöttük. A két tudós tanár arczképét itt közöljük. Ferencz­ Ferdinánd trónörökös a bécsi lóversenyen társalog Trautmansdorf herczeggel és Brudermann tábornokkal. Lapunk számára készült felvétel: Korányi Frigyes orvostanár, Than Károly egyetemi vegyésztanár. A két tudós tanár negyven évi tudományos működés után a minap nyugalomba vonult. Korányi és Than visszavonulása igen nagy vesztesége az orvosi tudománynak.

Next