Tolnai Világlapja, 1908. október-december (8. évfolyam, 41–53. szám)

1908-11-08 / 46. szám

Borostyán Sarolta, a Magyar Színház tehetséges szín­művésznője, a ki egy orvossal megoperáltatta magát s az operáczió után néhány órával meghalt. azonban már előzménye is volt. Egyik fővárosi bizott­sági tag ugyanis a tavaly februárban megtartott közgyűlésen szóvá tette, hogy a Budapesti Vízmérő Betéti Társaság nem tesz eleget a fővárossal kötött szerződésben foglalt pontoknak, a mennyiben a vizmü­órákat nem gyártja Budapesten, hanem azokat a boroszlói anyaintézetből hozatja. Az int?rpelláczió alapján Kailinger Mihály igazgató, Vosits Károly tanácsos és két fővárosi bizottsági tag megjelent a gyárban és a közgyűlésen Kailinger azzal számolt be, hogy a társaság minden tekintetben eleget tesz a szer­ződésben vállalt kötelezettségének. Az interpelláló nem elégedett meg Kailinger jelentésével, sőt Bárczyt sem elégitette ki a válasz és azért a polgármester két magánszakértővel: Neuschlossz és Fodor mérnökökkel elment a társaság telepére, a hol konstatálta, hogy a gyár nem üzemképes és a vizmü-óráknak csak egy jelentéktelen kis részét készítik ott. Mikor a közgyűlés tudomást szerzett a szakértők tapasztalatairól, álta­lános volt a megdöbbenés. Most a Helvey-féle fel­jelentés ismét aktuálissá tette az ügyet és a vádakra nézve megindult a hivatalos vizsgálat, melylyel a rendőrségen dr. Sándor László kapitányt biztak meg, a ki nagy erélylyel folytatja a nyomozást. A vizmérő-órák panamájával függ össze a »Hazai Kőolaj-Részvénytársaságinak egy ügye is. A milliók­kal dolgozó, dúsgazdag »Hazai Kőolaj-Részvény­társaság« ellen az a vád, hogy hónapokig megkárosí­totta a fővárost olyan formán, hogy a gyárvállalat éjjelenként a tűzcsapról leszakította a záró-ólmot és éjjelenként a tűzcsapról használta a vizet, miáltal a főváros közel húszezer korona kárt szenvedett. A vizs­gálat során kihallgatták Pollák Lajos gépészt, a ki azt vallotta, hogy Neumann György igazgató rendelte el a tűzcsap felszerelését. Neumann György, a Hazai Kőolaj r.-t. igazgatója, a kit azzal vádolnak, hogy a tűzcsapról levétette a záró-ólmot és éjje­lenként sok vizet bocsájtutott egy kútba s ezzel a várost megkárosította. Pollák Lajos gépész, a ki kihallgatása alkal­mával azt vallotta, hogy az igazgató jót A rákospalotai Kossuth-szobor, melyet a mult héten lepleztek le nagy ünne­bizta meg a tűzcsap felszerelésével. pélyesscggel. A szép szobor Barcza Lajos szobrász alkotása.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék