Tolnai Világlapja, 1911. január-március (11. évfolyam, 1–13. szám)

1911-01-22 / 4. szám

204 Galánthai Fekete Lajos volt 1848—49-iki országgyűlési képviselő, a mult héten 94 éves korában Budapesten meghalt. Fekete a szabadságharcz idején mint Csurgó város képviselője, egy ország­gyűlési beszédében megtámadta István főherczeget s ezért halálra ítélték, de később megkegyelmeztek neki. Kellner István, a révi (Bihar m.) nép­iskola igazgatója, a­kinek nagy érdeme van abban, hogy a románlakta vidéken az iskolája útján terjesztette a magyar nyelvet. Kellner Istvánnak és a veze­tése alatt álló iskolának a minap ünne­pelték negyvenéves jubileumát. Kulifay Elek, tordinczei református lel­kész most töltötte be lelkészi szolgála­tának 50-ik évfordulóját. A király ebből az alkalomból Kulifayt a koro­nás arany érdemkereszttel tüntette ki. TOLNAI VILÁGLAPJA 204 Petőfi Sándor barátja. Galánthai Fekete Lajos volt 1848—49-iki országgyűlési képviselő a­ mult héten kilenczvennégy éves korában Budapesten meghalt. A szabadság­harcz idején a somogyvármegyei Csurgó választotta meg képviselőjévé s nagy feltűnést keltett azzal az országgyűlési beszédével, a melyben meg­támadta István főherczeget. E beszéde miatt később halálra ítélték, de Haynau, a­mikor Bécsben kegyvesztett lett, a visszavonulása előtt való napon megkegyelmezett neki is. A lelkes hazafit ezután még három izben választották meg képviselővé a somogyvármegyeiek, a­kik között nagy volt a népszerűsége; egyszer a szili, kétszer pedig a tabi kerületet kép­viselte az országgyűlésen. Tanulótársa és benső barátja volt Petőfi Sán­dornak, a­ki egy izben az ő régi stáczió-utczai lakásában lakott néhány­napig. Közeli rokonságban volt Deák Ferenczczel. Mai emberek. Hirtelen pillantván e képre, azt hihetnők, hogy a sajátságos öltözetű­ férfiút valami súlyos baleset érte és e miatt az orra, valamint a szája erősen meg­dagadtak. Talán elesett , és összezúzta magát ? Dehogy. Ez ugyanis egy amerikai labdarúgó, a­ki a szokásos dresszt azzal egészítette ki, hogy a fejére két soros belső, kipárnázott rugókkal ellátott vastag gummisipkát húzott, az orrát, száját és füleit p pedig védőburkolatokkal látta el, nehogy a labdarúgás ismert hevében valami súlyosabb baleset érhesse. Ez a kevésbbé elegáns amerikai labdarúgó, a­ki nemrégen Londonban vendégszerepelt amerikai csapatnak középcsatárja, egy elegáns nővel beszélget, a­kinek öltözete, felöltője csupa bársony és prém. A férfit méltán lehet a sport­túlzás képviselőjének tekinteni, míg bájos társnője azt látszik igazolni, hogy a mai szélsőséges női divat meglehetősen drága.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék