Tolnai Világlapja, 1911. október-december (11. évfolyam, 40–52. szám)

1911-10-01 / 40. szám

Tolnai Világlapja SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP Előfizetési ára: Az összes mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. * Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány­ u. 16. * Telefon : kiadóhivatal 15—17, szerkesztőség 45—36. A Tolnai Világlapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. XI. évfolyam. Budapest, 1911 október 1. 40. szám. A hét eseményeiből A Tolnai Világlapja ajándéka. Tolnai Világtörténelmének VII. kötete megjelent. Lapunk minden rendes előfizetője és olvasója féléven­ként egy-egy kötetre tarthat jogot, és pedig 1 korona 90 fillért kérünk ezen diszmó után, a­mi az előfize­téssel együtt küldhető be a Magyar Kereskedelmi Közlöny hírlap- és könyvkiadó-vállalatának, Budapest, VII., Dohány-utcza 16—18. Mint rendkívüli nagy eseményt említjük még meg, hogy a Tolnai Világlexikona, a­mely 25 kötetre van tervezve, már nyomdában van a jövő év, vagyis 1912 deczember végére van tervezve az első kötet megjelenése. Ennek a 25 kötetből álló remekműnek bolti ára 500 korona lesz, de lapunk előfizetői, mint ritka kedvezményt, kötetenként 3 koronáért kapják majd meg diszkótésbe kötve. A nagy hadgyakorlatok. Próbaháborúnak is lehetne nevezni, hiszen a háborúból valóságos főpróbát tartott a hadseregnek egy nagy része. Száznyolc­vanezer ember, tehát az egész ármádiának mintegy negyedrésze vett részt ezen a hadgyakorlaton, a­mely a negyedik azoknak a nagygyakorlatoknak a sorában, a­melyeket Hötzen­dorfi Conrád báró jelenlegi vezérkari főnök alapelvei szerint tartanak. Ügy ő Felsége, valamint az egész hadvezetőség igen nagy fontosságot tulajdonított ezeknek a gyakorlatoknak, a­melyeknek alapelve, mint ismeretes, az, hogy a fővezetőség tartózkodjék minden beavatkozástól. A czélja pedig az, hogy a gyakorlat lehetőleg harc­szerű és ezáltal tanulságos legyen, továbbá a hadvezetők nevelése azáltal, hogy teljes akc­iószabadság mellett ők maguk határozzák meg,­­ hogy mit követelhetnek az alájuk rendelt parancs­nokaiktól és csapatoktól a csapatok teljesítőképes­ségének fentartása mellett. E háborúszerű hadgyakorlatok — eltekintve attól, hogy rendkívül fáradságosak — rengeteg pénzbe, Jelenet az idei nagy hadgyakorlatokról. Az északmagyarországi nagy hadgyakorlatokat, mint ismeretes, Ferencz Ferdinánd trónörökös vezette. A trónörökös kíséretében volt több főherczeg is, a­kik részint mint szemlélők, részint mint aktív szereplők vettek részt a hadgyakorlatokon. Képünk Ferencz Ferdinánd trónörököst (f­el van jelezve) és Jenő főherczeget (2-el van jelezve) a gyakorlótéren ábrázolja. (Kallós A., lapunk számára készített felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék