Tolnai Világlapja, 1911. október-december (11. évfolyam, 40–52. szám)

1911-10-01 / 40. szám

240­0 TOLNAI VILÁGLAPJA több millióba kerülnek. Az idén a hadvezetőség Ma­gyarország északi részére konc­entrálta a gyakorla­tokra kivezényelt katonaságot, olyan helyekre és vidékekre, a­hol nemcsak a természet mostohasága, hanem minden más körülmény is nagyon is próbára tette a tisztikarnak és különösen pedig a legénységnek erejét, szívósságát és ügyességét. A hadgyakorlatokon az egyik fősereg feladata az volt, hogy betörjön Ma­gyarországba , míg a másik seregnek fel kellett tar­tóztatnia az északról haladó ellenséget. Az eredmény ismeretes. Az ellenséget visszaverte az a sereg, a­mely Frank tábornok fővezérsége alatt állott. Érdekes és megemlítésre méltó, hogy az idei nagy gyakorlatokon az élelmezés úgy történt, mint komoly háborús esetekben. Erre a czélra már három­négy héttel ezelőtt két külön etappe-parancsnokságot állítottak fel, a­melyek el voltak látva mindenféle élel­mezési czikkel, élő állatokkal, autókkal és más közle­kedési eszközökkel. A hadgyakorlatokat tehát teljes harczszerű módon csinálta végig a két sereg. Ez a harczszerűség jellemzi legfőképpen az idei gyakorlatokat s ennek keresztülvitelére — mint említettük — több milliót fordított a hadügyminiszter. Jelenet az idei nagy hadgyakorlatokról. Az idei északmagyarországi nagy hadgyakorlat a negyedik azoknak a nagy gyakor­latoknak sorában, a­melyeket Hötzendorff Conrád báró jelenlegi vezérkari főnök (1-el jelzett képünkön X-el van jelölve) had­gyakorlati alapelvei szerint tartottak meg. II-vel jelzett képünk azt a jelenetet ábrázolja, a­mikor Ferencz Ferdinánd trón­örökös (1-el van jelezve) a tisztek jelentését fogadja. A trónörökös mögött (2-vel jelezve) Conrád báró vezérkari főnök áll. (Divald K. és Fia, lapunk számára készített felvétele.) Jelenet az idei nagy hadgyakorlatokról. A trónörökös és a vezérkar egy magaslatról nézi a távolban lejátszódó hadi műve­leteket. A trónörökös (X-el van jelezve) a magaslat közepén áll. (Divald K. és Fia, lapunk számára készített felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék