Tolnai Világlapja, 1913. április-június (13. évfolyam, 14–26. szám)

1913-06-15 / 24. szám

50 Jelibe: Fe/törö az elme sporlja. 1. Képrejtvény férfinevet adjanak; 3. Betürejtvények M s K kicsi kicsi kicsi kicsi kicsi kicsi ram ram ram ram ram ram 11 Török sakk-epizódok. Ezt a 7 ábrát lapunk mai számának hirdetései közül vettük. Olva­sóinkra bízzuk, hogy kitalálják, melyik kép melyik hirdetésből va ó. 2. Névrejtvény r Tivadar, Nándor, Ignác, Vilmos, Samu, Árpád. Ezen hat férfinév ugy helyezendő el, hogy a kezdőbetűk egy hetedik Rovatvezető: Heitaí H. István Törökországban a sakkjáték nagy előszeretetnek örvend. A törökök arabs mintára sakkoznak. A szultán háremében, a basák udvartartásá­ban a „sakkmatador" teendője abban áll, hogy a társaság mulatta­tására a jelenlévő vendéget elpáholja, vagy ha ez netalán magasrangu személyiség, általános gaudium közepette elveresse magát. Náluk a keleti művészi kivitelű ébenfa-sakktábla elefántcsont-bábjai jellegzetes alakot mulatnak : a gyalogokat karcsú apródok, n futárokat ágaskodó lovak jelképezik, n király felséges palástban, koronával a fején, a vezér igazi királynői szépségű alak. A világos királyt prémes bíborköpeny i'edi, mig a királyné helyett, orientális szokáshoz híven, ragyogószemii nagyvezir foglal helyet ; karbunkulus turbánja, piros lolldisszei : ÍV tornyok helyett egyszarvú centaurok, előreszegzett szarvakkal : a huszárok és futók üvöltő vadállatok. Előtérben arcfintorgató koboldok guggoló helyzetben. Grimm Vince sakkmester; mint a magyar államnyomda igazgatója, a világosi fegyverletétel után Kossuthtal együtt menekült a határon át ; előbb Viddinben áttért az izlám vallásra és szolgálatra jelentkezelt a török hadseregben. A basa a kihallgatáson Grimm kérése teljesítését megtagadta, minthogy nem értett a fegyverforgatáshoz. Ekkor a száműzött magyar hidegvérrel elővette tárcáját s néhány perc alatt lerajzolta a basát. A sikerült arckép annyira megnyerte a basa tetszését, hogy azonnal alezredesi ranggal felvette seregébe. Murád bey — amint nevét megtörökösité — azonban egyelőre zsold hiányában kard és ló "" hat nélkül katonáskodott. Sikerei A rejtvények helyes megfejtései junius 18-ig küldendők be. Megfejtések Lapunk 1 2-ik simában közö't rejt vén vek hely« megfejtései a következik : 1. Vak Bátyán, fc — 2. Páris, álom, i om, im, s. — 3 Jön az el­lenség, előre honfiak. — 4. Az évszám helyes összeállítása a jobboldali kis ábrán látható. A jelontkeze > megfe"OK kö'u mshu/á«« utiőn iu'ahnat ni ertek : Köves y T. Újpest, Mann Gy.-né Sátoralja­újhely. Farkas B. Szer dnye, Berkovits H. Budapest és Merényi O.-n Kassa. koztak. Utóbb a litográfia terén működött és felváltva Aleppóban és Damaskusban állomásozott. Uj környezetében is szor­galommal ápolta a nagy szenvedéllyel űzött művészetét és a Kelet legkitűnőbb játékosai fölött is győzött. Mehemcd Ali uralmának idejében Szulejmán basa, az egyiptomi tüzérség főparancsnoka, egyike a legkiválóbb sakk­játékosok hírében állt. Mikor a szultán a fáraók országát haddal támadta meg, az ő haditudományának köszönhették az egyiptomiak, hogy Nisibnél a döntő há­borút megnyerték. Az egyiptomi had­sereg már menekülőben volt s hőslelkü vezérét, Ibrahim pasát is csaknem magá­val ragadta, midőn váratlanul megfordult a hadikocka s fegyvereiknek kedvezett a szerencse. m m m * •m •yMy, sép is i % i ü x í és ü M £ m éh w. & m fii hatvannégyes harcmezőkre szorit­a szultán megbízásából Simon Jenő, Budapest Matt 2 lépésben. MRGYFLR ÁGYTOLIAK ES KÉSZ AGYAKl 1 kg. szürke fosztott ágytoll K 2.80, jobb 3.50, félszürke jó 4.50. szép 5.50, finom fehér 6.50, jobb 7.50, hófehér 8.50, hófehér finom K 9.50. „Tisza gvöngyo" sóját különlegességünk, legkiv. ágytoll K 10.50 és 11.50) I'cheiy hófehér minőség szerint 9.—, 10.—, 11.—, 12.—, 13.50, 14.50Kkg-kónt. Kész ágynemű: 1 párna 80 x 58 cm. fin. angintokban, jól megtöltve K 5.02, 6.07,7.57.1 dunyha 160 X 116 cm. K 10.20, 11.95, 14.45. Kétszemélyes dunyha 100 X 140 cm 12.70, 14.63, 17.38 K. Készlet tetszésszerint imóretekben és müiőségben. Nagy raktár kész alsólepedők, paplanlepedők, kész párnahajakés hímzett női ingekben, valamint a világk. szepességi vászon és asz­talnemtiekben. l'apinn és matracgyár. Szétküldés utánv. 15 K-tól feljebb bérm. Meg nem felelőt kicserélünk vagy a pénzt vissza­adjuk. Kérje nagy képes árjegyzékünket ingyen és bórmentve. MAGYAR KERESKEDELMI VÁLLALAT, M1SK0LCZ 73. SZÁM. Rendelésnél ne mulassza el Tolnai Világlapjára hivatkozni. Hutter és Schrantz r.-t. Budapest, X. Kerület, Byümrüi-ut B0/Z6. Ajánlj a: kész állapotban, tűzben horganyozott gépsodrony-fonatait, mint a jelenkor legtartó­sabb gyártmányait és egyéb keritésanyagot. Arjegy- :: zék, költ­ségvetés és terve­zet bérm. és dijta­:: lanul :: n Árjegy­zék, költ­ségvetés és terve­zet bérm. és dijta­:: lanul :: Vasésrézbutort: nagyban és ki­csinybengyári áron szállít :: HnlfmsnH éc U,r bn v vas- és rézbutor, sodronyfonat iriylinfgailli BS rilkKer és keritésgyára Budapest, VH„ Holló-u. 3/A. Képes árjegyzékéiérmentve. Telefon-szám: 22-66. LOHR MARIA-KRONFUSZ A főváros első és legrégibb csipke ^ Gyár és főüzlet: Budapest, VII. ker., Baross-utca 85/T tisztító-, vegytisztitó- és kelme- ^fe Telefon József 2-37. Fiókok a főváros főbb pontjain, festő gyári intézete. Alapítva 1867. v Vidéki megbízások a legpontosabban eszközöltetnek • NŐI KALAPFORMAK a legolcsóbb árban beszerezhetők SZEGŐ SÁNDOR ÉS TÁRSA női kalapforma gyári raktárában, Budapest, IV-, Sütő-utca 6. (most utcai üzlet.) Eladás nagyban és kicsinyben. Dijtalan kalapdiszités. M D„l! o „„.„„ J1 " Ára albumalaku diszkötésben, védótokkal 1 K 90 f. mozgat ran, a gyermennos po s tadij so fiiiér, utánvéttel 25 fíiiérrei drágább. — * 1 , , .... Megrendelhető Magyar Kereskedelmi Közlöny hírlap-Irta: thoiaoky Viktor •*•*"" és könyvkiadó vállalalnál, VII., Dohány-utca 12. sz. •••••••• gyermekkocsi és kosáráru gyári raktár Budapest,VI,Teréz-körut 3/T. sz. Árjegyzék ingyen és bérmentve! Telefonsz Utazonusar. 100 cm. 14 K, 90 cm. 13 K, 80 cm. 11 K, 70 cm. 9 K. 167-98. Nagy választék gyermekkocsik- Gyermekszék K 10- Kerti székek Nyugágyak K ban K 11-től kezdve. tői kezdve. K 5-től kezdve, lábtartóval K Igen fontos, ha rendelést tesz, hog-y hivatkozzék Tolnai Világlapjára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék