Tolnai Világlapja, 1925. április-június (27. évfolyam, 14–26. szám)

1925-04-29 / 18. szám

4T Irodalom. Moly Tam­ás új könyve. Moly Tamásnak, a kiváló és népszerű írónak új könyve ke­rült a könyvpiacra. Az izgalmas, sokszor mulatságos detektívregények után most egy igen megható, kedves regényt írt „Karneval. Egy francia nemes ifjú kalandjai Velencé­ben“ címen. A pompás mű minden sora művészi értékű és mesteri tollra vall, s a történet hősének kalandjai lélekzetfojtóan érdekesek. Csodálatos színekkel festi meg képeit,­ figurái különösképpen — élő emberi életet élnek. Több, mint száz esztendővel ezelőtt játszik ez a történet, s mégis a re­gény minden alakjáról a mai emberekre is­merünk. Az írónak — akinek eddig több könyve került forgalomba — ez a legsike­rültebb alkotása. A könyvet a Franklin Társulat adta ki csinos kiállításban. Ki fizeti a levélbélyeget? Tájékoztatásul a Tolnai Világlapja előfizetőihez. Bármely kérdésre csak abban az esetben adunk választ, ha olvasóink a válaszbélyeget csatolják. Egy levélnek a portája 2000 kor.­ egy levelezőlapé pedig 1000 korona. Felelős szerkesztő és kiadó: TOLNAI SIMON Szerkesztő: GARAI FERENC Kiadótulajdonos: TOLNAI NYOMDAI MŰINTÉZET ÉS kiadóvállalat R.-T. Nyomatott Tolnai Nyomdai Mű­intézet és Kiadóvállalat H.-T. mélynyomó- és körforgógépein. Budapest­ VII., Dohány-ucca 12. Nyomdai művezető: Verleger Károly LYONI SELYEMÁ­RUHÁZ, Goldberger Gusztáv, Budapest, Párisi-ucra 6. Koronaherceg-u. sarok. Crepe de Chine 128.000. Ruhaselyem 80.000. Bé­lésselymek 62.000-től. Nagy maradék vásár rendkívül leszállított árakon. ...... TOLNAI VILÁGLAPJA, S A Budapesti Nemzetközi Vásár Szlezák László harangjai a nemzet­közi vásáron. Szlezák László (Budapest V­ Fran­­gepán­ utca 77) hazánk elismert ki­tűnő harangöntője a kiállításon ismé­telten remekel gyártmányaival, ame­lyekkel a harangöntős iparnak már eddig is annyi dicsőséget szerzett. Ezúttal több megrendelt és elkészí­tett harangot állított ki. A harangok korunknak meg­felelő, szép konstrukciójú vasállvá­nyon nyertek elhelyezést és úgy gyö­nyörű kiállításukkal, mint remek zen­gésű hangokkal ál­talános csodálatot keltettek a köréjük csoportosuló néző­­közönség körében. Szlezák mester szo­kott szerénységével szolgál felvilágosí­tással az érdeklő­dőknek és nyúj­tott felvilágosítást a kormányzó őfő­ méltóságának, aki ismételten elisme­rését fejezte ki Szlezák mester előtt, gyárának kitűnő teljesítménye fölött. Az „Óceán“-konzervek a nemzet­közi vásáron. Az „Óceán“ Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi Részvénytársaság ízlésesen felépített és berendezett pa­villonja nagy feltűnést keltett a buda­pesti nemzetközi vásáron. Minden kiállított cikk hangos bi­zonyságát adta a magyar ipar fejlő­désképességének, használhatóságának és annak a ténynek, hogy az „Óceán“ gyáraiban készült gyártmányok bátran felvehetik a versenyt a külföld ezirányú legjobb készítmé­nyeivel. Éppen ezért természetes, hogy a kiállítás minden percében a látogatók nagy serege tartózkodott az „Óceán“ vonzó pavilonjában és elra­gadtatással szemlélte a csábító, kitűnő izű és minőségű gyártmányokat, ame­lyek nélkülözhetetlenek a háztartás­ban és a mindennapi életben. A cég­nek nemcsak nálunk, hanem a külföld legnagyobb államaiban is kitűnő híre van, amit elsősorban szakmájukat jól ismerő, elsőrendű üzleti érződtés, ki­tűnő összeköttetésekkel rendelkező vezetőinek köszönhet Az „Óceán“ gyártmányai úgy árban, mint minő­ségben verhetetlenek az egész vilá­gon. Az „Óceán“ Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi rt pavillonja a Budapesti Nemzetközi Vásáron Szlezák László harangjai .­tesig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék