Tolnai Világlapja, 1928. január-március (28. évfolyam, 1–13. szám)

1928-03-28 / 13. szám

59 t­olnal Világlapja szép vagy nem szép napon egy vélet­len baj esetleg visszaadná szemeinek rendes és normális állását... Ez a rém az utóbbi időben mind­gyakrabban kísérti őt, mert a szem­orvosok szerint a szemei örvendete­sen javulnak, azaz dehogy örvende­ Egy berlini filmigazgató körúton felfedezte a Tessék­y Lacit minden pesti bohém ismert. Az alig harmincéves fiatal­ember gyakran bukkan fel a kávé­házakban, mulatóhelyeken és min­denütt feltűnést kelt különös felöltő­jével, kiálló arccsontjaival és ala­csony termetével. Tesséky László nem gnóm, de annak látszik, nem majomember, de mégis annak neve­zik. Foglalkozására nézve filmszínész és artista. Magyar ember, tehát eddig még nem vitte valami sokra. Pedig máris szép múltja van. 1915-ben játszotta el az első filmszerepet a „János vitéz"-ben, rövid idő múlva Kertész Mihály nagy filmjében, az „Ezüst kecské"-ben kapott szerepet, majd az „ősember", a „Sehonnai" és a „Gróf Mefisztó" című magyar filmek­ben szerepelt. Ezeken a filmeken kí­vül egy egész sereg magyar bur­leszksiker fűződik az ő nevéhez. És­ bár eddig nem szerzett világ­hírt,­ mégis egyike a legjobb magyar karakterfilm­színészeknek. Kitűnően alakít majomszerepeket és talán en­nek is köszönheti, hogy most a szeren­csés véletlen folytán karriert csinált, tesen ... Legnagyobb szomorúságára és keserűségére vissza akarnak térni a rendes kerékvágásba ... Reméljük, hogy ez mégsem fog bekövetkezni, nem veszíti el nagy gázsiját és a nők továbbra is küldözgetik majd neki az illatos levélkéket... éjjel két órakor a Nagy­magyar Lon Chaneyt Tesséky László az elmúlt csütörtö­kön éjfél után két órakor a Nagy­körúton ment hazafelé, amikor az egyik uccasarkon megszólította őt egy német úr. — Nem artista ön véletlenül? — kérdezte tőle. — De igen — felelte Tesséky, — és filmszínész is vagyok. Az idegen erre melegen megrázta a fiatal filmszínész kezét és így szólt: — Egész Európát összejártam, hogy egy önhöz hasonló filmszínészt talál­jak és most, amikor már minden re­ményről lemondtam, a véletlen mégis a segítségemre sietett... Kiderült, hogy az idegen úr egy nagy berlini filmgyár igazgatója, aki másnap már próbafelvételt is készít­tetett Tessékyről egy budapesti film­műteremben ... Másnap már Tesséky kezében volt a filmszerződés, amely többezer márka fizetést biztosít neki. A filmigazgató azóta már el is hagyta Budapestet, de Tesséky csak a jövő hónapban fog Berlinbe utazni, mert mindaddig, amíg meg nem nő a szakálla, nem kezdhetik meg an­nak a német filmnek a felvételeit, amelynek főszerepét Tesséky fogja eljátszani. A próbafelvétel ugyanis ragasztott szakállal készült Tessékyről, de a fel­vevőgép előtt már valódi szakállal kell szerepelnie, hogy ezáltal is reálisabb legyen az alakítása. A készülő film címét még nem ál­lapították meg, de annyi már nyilvá­nosságra került, hogy Tesséky László egy félkegyelmű, eszelős ember sze­repét fogja benne alakítani. A német filmlapokban már meg is jelent a hír, hogy egy berlini film­gyáros Budapesten fölfedezte Európa Lon Chaneyét... Tesséky Laci karriert csinált és a budapesti „Bohémország" nemsokára egy különös felöltővel és egy külö­nös emberrel lesz szegényebb, mert Tesséky, aki boldog, hogy végre föl­fedezték, azt mondja, hogy Holly­wood Berlintől mindössze egy ugrás. És ő ugorni fog... Tesséky László egy eszelős szerepét fogja játszani Berlinben Tesséky László civil képe Régi előfizető, Csanádpalota. Céltalan­nak tartjuk azt, hogy Putty Liához, vagy Korda Máriához forduljon ezzel a ké­réssel, mert ezeket a színésznőket ha­sonló ajánlattal naponként valósággal el­árasztják s így esetleg levelére nem is vá­laszolnak. Itt­­közöljük a kívánt címeket: Putty: Paramount Famous Lasky Studios 5451 Murathon Str., Hollywood, Calif., Korda Mária : First National Studio Bur­­bank, Calif. Komoly filmgyár nem keres hirdetés útján filmszínészeket, és ami a fon­tos, nem kér pénzt. Tanulni kell. — Angela. Fred Louis Lerch. —• Kolozsvár. Ivan Pet­rovics magyar származású. Címe: Berlin W. 10, Herkules Haus, Herkules Brücke. — Kikelet. A kérdezett szereplő nevére nem emlékszünk. — Holalbertus. Dolores del Rio egy mexikói földbirtokos felesége. Címe: United Artist Studio 7200 Santa Monica Boulevard, Hollywood, Calif. Spanyolul és angolul beszél. — Egy régi olvasó. Kéziratát fordíttassa le angolra és küldje el Richard A. Rowlandnak. Címe: First National Pictures Inc., Burbank, Calif. A „Mein Film" című bécsi mozilap minden negyedévi előfizetőjének egy híres filmcsillag érdekes és izgalmas életregényét adja vaskos kötetben ajándékul. Féléves elő­fizetés esetén 3, egyéves előfizetőinek pedig 7 könyvet ad a lap. Előfizetni lehet: Wien VI. Mariahilferstr. 85, III. „Die Ho­fine", az ismert bécsi szín­házi hetilap legújabb, 176. száma ismét rendkívül érdekes tartalommal jelent meg.Érdekesnél érdekesebb cikkeket hoz a leg­újabb bécsi és berlini premierekről, vala­mint az egész világ filmeseményeiről. A le­bilincselő cikkeken kívül pompás rovatok, u. m. grafológia, divat, sport, rádió stb. élénkítik ezt a pompás képeslapot, melyet több, mint 100 gyönyörű kép díszít. Előfi­zetési ár magyarok számára 4 pengő havonta. Előfizetések a következő címre küldendők: Budapest, V, Bálvány u. 8, vagy "Wien, IX, Canisiusgasse 8—10.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék