Történeti szemle, 1914 (3. évfolyam)

Értekezések - KÁLLAI BÉNI kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról. Kiadja: Wertheimer Ede

KÁLLAY BÉNI KIADATLAN EMLÉKIRATA BOSZNIA ANNEXIÓJÁRÓL 26.? Memorandum Bosznia annexióját illetőleg. Budapest 1877 április 10-én. «Az osztrák-magyar monarchia nyelvre, történelmi fejlő­désre s még jelenlegi intézményeikre nézve is oly különböző népeinek gyakran ellentétes érdekei egyedül a dynastikus elv hatása által egyenlíthetők ki s hozhatók összhangba, miut­án a birodalomban egységes, az államlét összes viszo­nyait átható közszellem nem k­ulott meghonosodni. A dynas­tikus elv, vagy tulajdonképen maga a dynastia képezi tehát azon megingathatlan szintet, mely az osztrák-magyar állam­szervezet egyedül biztos alapjául szolgál a további egysé­ges fennállhatásra. A legfőbb állami érdek követeli tehát, hogy a dynasti­kus elv ne csak sértetlenül fenntartassák, hanem hogy mind nagyobb mérvben érvényre jutván, külső nyilvánulásaiban is mindinkább láthatólag előtérbe nyomuljon. Minden területi nagyobbodás, legyen az bár valamely győzelmes hadjárat, vagy ügyesen előkészített alkudozások és szerződések eredménye, mindenkor a dynastikus elv nagyobb mérvű megszilárdítására vezet. Mert még a leg­constitutionálisabb államban is, minden az állam határain kívül elért siker, mint az uralkodó legsajátosabb ténye tűnik fel. A fejedelem hatalmának ily erélyes nyilvánulása azon­ban csak növeli azon jótékony hatást, melyet a dynastikus elv minden irányban gyakorolhat. Ezen legfőbb érdek szempontjából ítélendő meg Bosznia annectálásának kérdése. Nem lehet a memorandum feladata, az annexio kiviteli módozataival foglalkozni, az annexio már megtörtént gyanánt tekintendő. Itt tehát csak azon általá­nos névpontok jöhetnek szóba, a­melyek az újonnan nyert tartomány kormányzatának berendezésénél zsinórmértékül szolgálhatnak. I. Bosznia nem lenne a monarchia egyik feléhez sem csatolandó, hanem a monarchia közvetlen tartományát ké­pezné, teljesen különálló kormányzással. Nem szükséges azon nehézségekre, sőt talán legyőzhetetlen viszálykodásokra is*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék