A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének Évkönyve 1. (1962)

Irinyi Károly: Hajnal István szociológiai történetszemléletéről

Irinyi Károly HAJNAL ISTVÁN SZOCIOLÓGIAI TÖRTÉNETSZEMLÉLETÉRŐL* A történelmi materializmus szellemében megújult magyar történet­­írásnak a történelmi múlt tudományos feldolgozása mellett — a tudo­mányos megismerés szolgálatában és a polgári nézetek elleni küzdelem jegyében — a historiográfia területén is nagyarányú feltáró és értékelő munkát kell végeznie. Ezen a területen sem elegendő csupán a jelentő­sebb történetszemléleti irányok — mint a pozitivizmus és a szellemtörté­net — társadalmi-politikai funkcióját és tudománytörténeti jelentőségét meghatározni. Az árnyaltabb szemléletekkel is polemizálni kell, hiszen ezek az irányzatok, amelyek néha még a történelmi materializmus egyes alaptételeivel is az ugyanazonosság látszatát keltik, jobban megnehezítik a tisztánlátást, mint a nyilvánvalóan és egyértelműen reakciós történet­­elméleti iskolák eredményei. Ugyanakkor a materialista történetszemlélet tisztaságának megőrzése mellett tanulni is lehet és kell is a polgári irány­zatok jelesebb képviselőitől, nemcsak a forráshasználat, hanem a törté­nelmi folyamatok bonyolultabb, színesebb feldolgozása tekintetében is. Közismert, hogy a Magyar Tanácsköztársaság leverése utáni év­tizedekben megjelent különböző szellemtudományi szintézisek és a ki­sebb történeti és történetelméleti tanulmányok döntő többsége az ún. szellemtörténeti szemlélet jegyében született meg. Ez a szemlélet — amely egyúttal az ellenforradalmi rendszer ideológiai és politikai konszolidálásá­ban is részt vállalt — szinte a társadalomtudományok minden területét átszőtte. A szellemtörténet azonban a magyar történetírásban sem tudott egyeduralkodóvá lenni. Ezzel a történeti valóságtól erősen elvonatkozta­tott szemlélettel szemben egyrészt továbbéltek a pozitivista történet­­szemlélet hagyományai, másrészt, ugyancsak a pozitivista történetszem­léletben gyökerezve, újabb, reálisabb nézőpontok jelentkeztek. A Doma­­novszky Sándor vezette Művelődéstörténeti Iskola — amelynek munkás­ságában egyébként több szellemtörténeti beütés is kimutatható — ké­­ p Ez a dolgozat 1961. április 8-án, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Tör­ténettudományi Intézetének szakmai-ideológiai konferenciáján került előadásra. Ennek megfelelően csak az első lépéseket jelenthette Hajnal István egész történet­írói tevékenységének a felmérése terén. Wellmann Imre lektori jelentésében, ame­lyért ezúton is köszönetemet fejezem ki, igen értékes szempontokat vetett fel a dolgo­zat átalakításához. Tekintettel azonban arra, hogy ezeknek a szempontoknak a tel­jes érvényesítése a dolgozat olyan méretű átdolgozását és főként terjedelmének olyan kibővülését kívánta volna meg, amelyre az adott kereteken belül nincs mó­dunk, ezért kénytelenek voltunk ettől eltekinteni, és csak egyes javításokat végre­hajtani. Remélhetőleg ez a tanulmány olyan termékeny­­vita kiindulópontjául szolgál, amely megnyugatatóan tisztázza Hajnal István helyét a magyar történet­­írás fejlődésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék