Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

1. szám - : Előszó. III-XII

Elő­szó. Mindennemű tudományos írás nélkül létün­­ket Tudós Földjeink régtől fogva fájlalták­­ a* Külföldiek panasszal, sőt szemre­ hányással is vet* ték: nem lévén Európában olly előkelt nemzet, melly többféle tudománybéli folyóírásokkal ne dicsekednék s melly meg ne esmérte volna, hogy az illy tudósításokkal az ő szükséges esméretei­­ben neveltetése folytattatik , kijjebb vitetik, fölebb emeltetik. Az Angol , Franczia , és Né­met Országokban, mellyek láthatárunkon leg di­csőbb fényben ragyognak, csak nem minden tu­dományoknak vannak tulajdon tárházi , magazi­numi, gyűjteményi, 's újsági *). A' Cseh Ország­nak , mellynek szerencsés előmenetele leginkább felizgathattya vetélkedésünket, saját tudományos és gazdaságbéli gyűjteményi (Hesperus. National­ * Ezek a' jövő darabban előfognak terjesztetni.

Next