Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

3. szám - Kölcsey Ferencz : Csokonai Vitéz Mihály' munkájinak kritikai megitéltetések. 107-118

—( 108 ) — szóra lehetne a' magyar poétáról is mondani , de B. a maga Sonettójában egyetlen egy s ezen te­kíntetből kell azt ítélnünk, hogy B. sentimenta­lisabb mint Cs. — Schiller azt jegyzi­ meg Bröl, hogy ő érzés helyett gyakran zabolátlan indulat­tal áll­ elő, 's bár a' Sonettók s némelly dalok szelíd érzéssel vagynak is átb­evülve, de az Ele­gia 's a' Hohes Lied, hogy több ne említes­sék, Schillernek ítéletét igazolják. Csnál az u­tolsó szerencsétlenség, melly a B. elegiája után készült, hasonló megjegyzést érdemel , de azt kell hinnünk, hogy itt nem maga a' költő , hanem csak B. zeng, mert a' több sentimental dalokban, ritkán van nyoma a' kissebb mértékű érzésnek is,­­ mert Cs. általán fogva hidegebb mint a' Német példány, 's mindenütt látszik, hogy az érzésnek tónusa tanulva, nem pedig együtt születve van. Sok út van vezetve a' pályán, melly mind a' czélhoz viszen, de kevésnek adta a’ sors, hogy mindenik útat megfuthassa, és a' ki csak egyet is dicsőséggel megfutott, méltó a' koszorúra. Em­bereink közt nagyon elhatalmazott azon hiúság, hogy magokat 's kedveltjeiket Pancratiástáknak gondolják , 's nem elég nekik ha egyben na­gyoknak ismerjük őket, mindent akarnak, vagy semmit sem. Cs.­örök emléket érdemel literatu­ránkban, de ha őneki néme­lyeket megtagadunk, ha azt mondjuk, hogy a­ Lilla úgy nem éri­ fel Himfit mint a­ tűzi­játéknak fénye a­ Volkánét, ha mondjuk, hogy az érzés és kultura tekinteté­ben ötet Daykához tennünk nem lehet, ha mond­juk, hogy az ódában Virág úgy áll neki ellené­ben , mint egy Jupiter Olympius a­ bámuló előtt stb. levettünk-e azért mindent Csről ? Nem ma­rad-e még elég oldal melly felől fényben jelen­het­ meg? REC: azt hiszi, hogy nem az dicsérte­tik igazán a­­kinek hibáji is vakon imádtatnak.

Next