Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

5. szám - Pucz Antal : A' Tudósok, 's Tudományok' becséről. 34-44

tot és tulajdonságait irta le. Nem olvasom, hogy valamelly Mágnásunk­ valamelly régi vagy újjabb nemzeti költőnknek verseit , nem mondom, ara­nyai , hanem tsak rézzel, vagy a' mi elpénzetle­nedett napjainkban, tsak papirossal fizette volna is. — Gratianus Császár Ausonius költőt írá­sai miatt Consulságra emelte. — Antoninus Császár Arrianusnak históriáját, mellyet Gö­rög nyelven írt, nevezetes Sommával jutalmazta meg, 's ezen fellyül Consullá tette. Azok a jó­tétemények, mellyekkel August­us a' tudós em­bereket tetézte , minnyájunk előtt esméretesek. Virgilius, Horatzius és mások többen kér­kedhettek kegyelmeivel és barátságával. Azt ír­ják Virgiliusról, hogy a­ Tsászár és ennek Fe­lesége Livia Marcell­­­­snak Annja előtt Aen­eisének hatodik könyvét felolvasta ; annak utolsó verseire, mellyekben eme fiatal Hertzogről van a szó, ki már akkor meghalálozott, a' Tsászárné annyira megilletődött, hogy elájult, de magához lővén meghagyta , hogy Virgiliusnak minden ver­séért, melly Marcellusnak ditséretét foglallya ma­gában, tiz sestertziumot fizetnének; melly aján­dék szinte három ezer aranyokra megy. *) Hol vagyon az a' Magyar Költő, a' ki nem mondom, egynéhány verseiért, hanem egész munkáiért nem illyen fejedelmi jutalmat, hanem annak tsak szá­zadik részét kapta volna is? — Még a' szoros gazdálkodásnak lelke , még a* fösvénység se gátolta meg a' régieket a' Tudósok megjutalmazásaitól. Ama' fösvény V­e­s­p­a­s­i­a­n­u­s Ts. pártfogója volt a' Tudományoknak és szép mesterségeknek, és fizetései, mellyeket a' Taní­tók' számokra rendelt, meghaladták két é s há­rom Universitásoknak jövedelmeit is. #­ Vigilius e' Verselnek 23 ifj­a' számok. Aeneis VI. Köny­vében.

Next