Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

3. szám - Kölcsey Ferencz : Csokonai Vitéz Mihály' munkájinak kritikai megitéltetések. 107-118

—( 107 ) — II. Könyv - Visgáltatások. A. Hazai Literatur­a* 1. Csokonai Vitéz Mihály' munkájinak kritikai megitéltetések. Midőn REC. Csokonairól ítélni akar, nemű" nemű félelemmel lép a' publicumnak elébe , nem mintha REC. természet-szerént rettegő volna, ha­nem , mivel nem tudja ha azon tiszteletet, mel­lyel sok másoknak tartozik, nem látszik-e meg­sérteni? Azon Aesthetikus, ki isrólszoll, kény­telen a' nagyobb publicumi értelmével megvívni, azonban ha állításai a* tisztább ízlésnek reguláji­val ellenkezni nem fognak, nem leszen oka hogy akárki előtt is megpiruljon. Minden poéták közt, kiket REC, ismer, Bür­ger az, kihez Cs. leginkább hasonlít, vagy azért mivel a' Génius mind kettőjüket egy útra voná, vagy azért mivel Cs. Bürger példánya szerént igye­kezett elejétől fogva dolgozni. Ree, úgy hiszi, hogy mind a' két ok dolgozott, s a'második kö­vetkezése az elsőnek. B. és Cs. mind ketten, nem gazdag és nem fő Nemzetből származtak; mind ketten iskolai nevelést vettek 's valóban sok iskolai tudományt , de egyszersmind sok iskolai elmésséget is vittek­ által a' közönséges életbe 's írásaikba; mind ketten nevezetes con­vulsiókat szenvedtek a' szerelem miatt, 's ez ő­ket sentimentalismusra vezette , noha (kivált­ásról) úgy látszik, mintha jó kedv és makacs­ság lett volna inkább characterek s mind ketten értették a' Rhythmus' erejét; mind ketten haj­landók voltak a' B. által úgy neveztetett popula­ritásra. Valóban sokat, a­­mit Schiller a­ maga nevezetes Recensiójában Bürgerről mond, szórgy

Next