Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

5. szám - Pucz Antal : A' Tudósok, 's Tudományok' becséről. 34-44

genten nem csak­ ollyan embereknek állíttattak emlékezetjelek, kiknek nem volt más érdemek a' születésen és gazdagságon kivül, hanem ollya­noknak is, kik vagy a* Hazának tett fontos szol­gálataik, vagy széles tudományjok által külöm­böztették meg magokat. A'nevezetes világi Böltsek és felséges költők egy sorban voltak a­ nagy ha­di Vezérekkel. Mithridates olly nagy tiszte­lettel volt Plató iránt, hogy álló képét egy de­rék mester által elkészíttetvén, azt a­ leghíresebb Pontusi Királyok közzé helyheztette. D­e m­o­s­t­henest éppen illyen tisztelettel illették az At­henabéliek. A' Rómaiak még tovább mentek, mert minekutánna Josephus Jerusálemnek meg­vétele után, mint Rab, Rómába vitettetett volna, nem tsak szabadságát viszsza adták néki, hanem a' Zsidó Régiségekről írott Könyveiért még oszlopot is emeltek. — Nem emlékezem róla , hogy a mi, Hazánkban egy Magyar Tudósnak oszlopot állítottak volna: szándékoztak ugyan né­melly jó Hazafiak ama' derék honnyi Poétánknak Csokonai Mihálynak emlékezet jelt emel­ni, de a' szándék tellyesedésbe nem ment: et vo­luisse sat est. — Azok a’ pénzbéli jutalmak, mellyeket a' ré­gi írók kaptak, a' magok nemekben éppen olly jelesek voltak, mint a' többi megtiszteltetések. Aristoteles az állatokról írtt Históriájáért Sándortól nyoltz száz talentumot nyert­ ez a' mi pénzünk szerint majd nem öt száz ezer talléro­kat tesz. Ezen egyetlen egy könyvnek jutalma nagyobb tehát, hogy sem mind valamennyi Ma­gyar Tudósoké , kik Árpád' idejétől fogva e' mai napig éltek és írtak. — Severus Tsászárnak fia egy költőnek annyi arany darabokat fizettetett ki, hány versek voltak az ő nagyon hosszú köl­teményében, a' mel­lyben a­ halaknak termesze-

Next