Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

10. szám - A. : Szerzemények. Az Alsó Oskolákról, A' Helvétziai Vallástételt Követőknek Tiszán-túl való Megyéjében. 120-132

­( 131 )­ világ Históriáját, a' Régi Geograph­iát, és Magyar Ország His­­tóriáját vette kérdésekre. 2-szor A* Syntactica Classis délután hét órakor sereglett öszve, mellyben T. T. Mispál Gergely Professor Ur mennyire mehetett fél esztendő lefolyása alatt az iffjúság oktatásában; a* Vallásbéli Tudományból, a' közönséges Históriából Deák nyelven, a' közönséges Geographiából , Magyar Ország Histó­riájából, Magyar nyelv theoriájából mind hennyi nyelven tett kérdések által megmutatta. De a' stylusban tett Gyakorláso­kat , úgy nem­ kü­lömben az irás mesterségében tett elő-mene­teleket is bémutatták a' Tudományok gyámolainak. Öt óra tájban ismét Tiszteletes Tudós Farkas András Rector Úr a* Római nyelv Syntaxisát, a's­oz tartozó Classicus A­ectorok ma­gyar'ázattyát, és Epistolographiát examinálta. E' napot bére­kesztette az iffjúság , a' déltiek Magyar és Deák Classicusokból kirendelt rövid beszédeknek felmondásával. Julius 2-dikán Hét órakor mindnyájan a' Nagy Classisba öszve seregelvén először egy ékes beszéddel köszönte meg e' Tudományok kedvelteinek megjelenéseket, azutánn a' Classi­ficatió olvastatott fel, a' kik között következendő Eminensek megérdemlik, hogy neveiket elő adják. Úgymint a' két eszten­dős Rhetorok között első vólt Engel Sándor Bétsből, ama hires Historicusnak fia, 2-dik Malatinszky Malatinszky István Pongyelokról Kis-Hontból, 3-dik Jankó András Csetnekről. 4-ik Martiny Sámuel Diós-Győrből. 5-dik Orphanides Dániel Hileti Liptó Vármegyéből, és Marczy János Szepességről. Az első esztendős Rhetorok között megkülömböztették ma­gukat Tamásik Pál Jólsva - Tapolczáról, és Nagy Károly Pel­setzről. A­ Syntactica Classisban, a' két esztendősök között ezek voltak eminensek : első Farkas Horátz August­a* Rector Ur fiay 2-dik Rosty Imre Rosnyóról, 1-dik Malatinszky Ferentz Pon­gyelokról, 4-dik Boczkó Károly, 5-dik Kmety Pál, 6-dik Benk­ner László, 7-dik Bortsek Fridrich , 8-dik Weszter Pál, 9-dik Scholtz Mihály, 10-dik Zajatz János, 11-dik Biszkup Nathan, 12-dik K­ossuth Lajos, és Róna Tamás, a­­ki betegsége miatt ki­maradt. Az első esztendős Syntaxisták között Pekár István, és Demján Gáspár különböztették meg magukat. Ezen két Classisban reá ment az iffjúság száma 101 re,­t, i, a' Rhetori­­­cába 45­­ a' Syntaxisba 56 an vóltak. * 9

Next