Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 1818

3. szám - Kisfaludy Sándor : Ö Cs. K. Felsége Születése napjának Ünnepeltetése a' Keszthelyi Helikonáltal 1818. Feb. 12-kén. [benne:] Kisfaludy Sándor: Óda Tolnai Gróf Festetics Györgyhez. 113-118

A' Keszthelyi Helik­on , ezen szép , hasznos , igaz hazafiúi buzgóságot lehelle, 's a' Nemzetnek javát a' Királynak tiszte­letével olly szépen öszvekötő, dicsőséges Intézet lelkesítette a' Szerzőt ezen Ódának éneklésére. Valóban ezt lehet, és kell is gondolnunk, hogy vala­melly nem jó lelkű magyar írónknak palástja alatt egy olly sreronizmus akar lábra kapni, melly minden jót, igazat, szépet, hasznost már zsenge keretében meg akar emészteni, és nem bizonyos, ha epéjének kiömlése a* hazához és Királyhoz való szeretetet és tiszteletet, — vagy a' szép Intézetnek lelkes Szerzőjét, es hazafiúi, és hiv Alattvalói szivvel példás Festeticset, vagy a' Tudósíttót vette e arányba? — Sok rossz akarat , irigység, vagy gonosz lélek kell ahhoz , hogy egy Innep, mellyben jó Ki­rályunk' születésének emlékezetessé tételére a' lelkes Gróf Festetics a' házi szegények között 2000 , a' megnyo­morodott Hazavédők' számára 2000, és a' tanuló Ifjúság között 5oo forintokat osztott ki , egy politikai lakozás­nak nevezete alatt nevetségessé tétessék a' Világ előtt.A Politikai Intézetnek helye Keszthelyen se nem volt, se nem lehetett. Példa, miként hidgyen a' közönség a' Re­censenseknek? —• miként hirdesse a' Német hazai Leve­leknek Redactiója minden vizsgálat nélkül azt, a' mit Correspondenseinek,­­kik annak fejébe, hogy nevek titok­ban marad, és semmi felelettel nem tartoznak, indulat­tyokat minden zabolya nélkül kicsapni engedik) erről vagy arról hanyat homlok­ozni tetszik. Mert ezen szép czélra törekedő Leveleknek nem lehetett szándéka ezt, a­mi jó , szép , és igen is dicsőséges, lealázni, minthogy szerzőjöket szebb lelkű és jobb akaratú német Hazafiak­nak tartjuk. Meg is vagyunk győződve arról, hogy ennek utánra na­gyobb figyelmet vetnek arra, mit merjenek , mit ne, má­soknak szava után vakon mondani , hogy jó hirek és ne­vek egy két Correspondenseknek kedvéért egy egész, szép czállyokat barátságosan elősegéllő nemzet előtt csorbát ne szenvedgyen. — Óhajtani lehet, hogy a' német Hazai Le­velek arról, a' mit a' Tudományos Gyűjteménynek szemé­­ re hánynak (die nicht immer humane Strenge

Next