Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 1818

6. szám - Clementis. : Baradla Barlangnak bövebb Leirása. 90-95

4. Baradla Barlangnak bővebb Leírása. Reménylem örömmel fogják olvasni ezen tudó­sítást mind azon érdemes Hazá­nk­ fiai , kiknek leírásában vagyon Görög által kiadott Magyar Or­szág átlássa, a' mellyben a' hires és nevezetes Baradla Barlangnak rajzolattja két példázatbann találtatik. Sartóry Úr a' Természet Csudáiról írott könyvének i­s. Darabjában a 14­-dik lapon ezen Barlangnak leírása által inkább neveli az Olvasó' kívánságát, mintsem elegendő esmeretséget nyúj­tson felöle. Másik tetemes hiba az­ is Sartóry Úr* Munkájában, hogy ő nem vigyázván a' Geogra­phiai törvényre , nyilván mivel a­ Tudósítást Tor­na Vármegyéből vette , a' me­lynek csak nem a­ határán esik e Barlang, azt N. Torna Vármegyé­ben helyheztettnek lenni álli­tja. De ne kívánjuk mi azt ama' Tudós Férfiaktól, kik külföldön lak­ván , Édes Hazánkat mi velünk megesmértetni kívánják, hogy ők arrúl, a' mit szemmel látni, soha alkalmatosságok nem volt, tökélletes érte­kezéseket adjanak, hanem inkább mi magunk a­zon legyünk, hogy önnön szorgalmatos igyekeze­tünk által, elsőben a' Hazánknak minden szege­lyukját kitanulván , a' külföldnek megesmérésé­benn foglalatoskodjunk, melly úgy esik, ha a' Hazánkban lévő ritkaságokat , Természet' Csu­dájit, és Játékait, külömféle Szokásokat és a' t. egymással közöllyük , melylyre szép és tágas ú­tat nyit a' mostan folyamatbann lévő Tudomá­nyos Gyűjtemény. E' végre szolgállyon Csokonai Vitéz Mihá­lynak Levele , mellyet II. Gömör Vár­megyéből Debreczenbe az Édes Annyához kül­dött , így szól­t azon Barlangról:

Next