Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 5. évfolyam, 1821

1. szám - T., T.F., (B.P.) : Intézetek. 110-113

eli et órák 24-én Keserű János Tanító alatt. — Poéták 57-en Berta Sándor Tanító alatt, — Veteranus és Novítius Syntaxi­sták 85-en Tengődi János Ta­nító alatt,— Gramm­atisták 24-én Conjugistájt 20 án Megyas­ai Dániel tanító alatt. — Declini­sták 23-án Elementariusok 23-án Jókuti Sigmond tanitó alatt. A' fellyebb irt Sem­estrale Examenkor, a' Classistáknak Jutalmak osztattattak. Nevezetesen : Csokonai Mihály­nak Élete­k. Fiskális Domby Márton Úr ajándékából. A' Nap Országa, és Tuba szép versezetek Fiskális Sebes­tény Gábor Ur ajándékából. — Am­eri­kának Históriája Tiszt. Naszályi János Ur ajándékából. A' Nagyobb Deákokra nézve végeztetett , hogy mindenféle Collegiumbeli Jótéte­mények , mellyeknek kiosztása a' Helybeli Inspectoratus ha­talmában van, ezután nem sorban, a' tanulás esztendeje sze­rént, hanem praeferenter az Eminenseinek adassanak, úgy h­ogy az í-sö esztendős Deák, ha Eminens, elébb vesz bene­fieiumot, mint a' két esztendős, ha ő 2-dae Classisa. A' múlt November 1-ső napján béállott Oskolai Ujj esz­tendőnek kezdetétől fogva pedig, a' Theolog­ia és ehez tartozó egyéb Tudományoknak Professorát, hallgatják 61. Tó­gátus Deákok, kiknek a' tisztelt Professor Úr, ezen Semest­rében, az Arabs nyelvből privat letzkéket ád. —• A' Philo­sophia ete. Professorát 54 en. — A' íj is­tor­ia etc. Profes­sorát 55. — Az Ó és Ujj Testamentomnak az eredeti nyel­vekből való Fordításában gyakoroltatnak 35-en. A­ Para M­a­t­h­e­s­i­s­t, G­e­o­g­r­a­p­h­i­á­t etc. tanulják 27-en a­ Segéd Professorok alatt. — Logik­usok vagynak 27 en. — Rhetorok 36-an. — Poéták 4­1-en. — Syntaxisták Veteranusok 31-en. — Novitiusok 37-en. — Grammatisták 02 en. — Conjugisták 25-en Declibisták 14-en, — Elementariusok 19-en, külön külön más Praeceptorok alatt , kik mind a' Togatus , és Tudományokat végzett Deákok közül valók, 's a' helybeli Inspectoratus által választatnak. — A'Tudományok folyására, az Ifjúság Nevelé­sére, a' fenyitékre etc. felvigyáz közelebbről a' Helybeli Ekklé­siai Oskolai Consistorium. T. F. Azon sok és nagy jótétemények közzé, mellyekkel a' mi szeretett 's tisztelt Monarchánk a* mesterségeket és tudomá­nyokat elő mozdítja 's gyámolítja , tartozik külünössen ama híres

Next