Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 5. évfolyam, 1821

12. szám - Szép János : Túdósítás. 126 - -- : Köszönet a' Tud. Gyűjtemény Előmozdítójihoz. 126-127

1 —( 126 ) — io. Tudósítás. Minthogy C. Július Césár m­unkájinak , magyar kiadásb­ól költ első Tudósításaim bizonyos akadalyok miatt kevés hf-4 lyekre érkezhettek el s azért ismét alazatosan jelentem a'nagy érdemű­ Pub'ícumnak, hogy az ezen munkákra való előfizetés­nek (melly 4. forintbol áll­t. Cz) ideje Pesti Sz. Jósef napi vásárig fog tartani. Az előfizetés' módjának pedig ezt a' nemét választottam, melly szerént a' kik akarják , mindgyárt, m­á­sok pedig a' könyvnek kézhez vételével annak árat vagy a' könyv­árasoknál , vagy a' T. Iskola-Igazgatóknál letehetik , mindene , pedig Pestről Eggenberger Josef könyvárostol vásat­i alkalom­mal a' kesa könyvet annak idejében elvitethetik, ha a/, emli.­ tett helyeken neveiket beíratták , 's azok onnét nekem elkül­dettek. Írtam Jászberényben September 25-dikén 1821. Szép János, A' Szép Tudományok' Tanítója. II. Köszönet a' Tud. Gyűjtemény Elő­mozdítójihoz. Kötelességünknek tartjuk azon T. T. Hazafiak­nak buzgóságokat megköszönni. Isik ez idén Elő­fizetéssel segítették a' Tud. Gyűjteményt , meg­fogják tehát engedni azon T. T. Hazafiak hogy Ne­veiket is kiteszük, mivel eztt azér tartottuk szük­ségesnek , hogy kedves Hazánkfijai láthassák , men­nyire terjed már Literatúránk Hazánknak minden részeiben. Előfizetők gyűjtésével segített : Az egész T. Katholikus Glorus, azon kivül — Mélt. Tolnai Gróf Festetics László Ur, Cs Kir. Tanátsos Ő Nagysága. M. Szállás Pataki Kenderes­y Mihály, Cs. K. Kamarás és Ta­nátsos Erdelyben. — Ts. Kis Dobronyi Isaak Sámuel, Ts. Ns. Szathmár Vgye Első Al Ispánja, és a' Ts. Rendek.­­— Tek. 1 M­á­r­k­u­s­f­a­l­u­s­i M­á­r­jássy István Ur, Ts. Ns. Gömör Vármegyének Első Al-Ispánja, és a' Ts. Rendek. —Ts. Újvá­ri Désy Mihály, Ts. Ns. Szabolcs Várme­gye Első Al.Ispánja, és a' Ts. Rendek. — Ts. Bor­os Jenői Muslay László Ur, Ts. Ns. Temes­egye Első Al-Ispánja, és a' Tek. Ren­d­­e­k. — Ts. Kis- Jókai Udvar­noky Lajos

Next