Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 5. évfolyam, 1821

2. szám - Mednyánszky Alajos. Báró : Ghymes Várának le-irása. 36-46

gyon, holott a' Vármegye több Várai, (ha tsak a' Jókai sokkal későbbi erősséget ide nem szám­láljuk) tsak kő halmok és a' baglyok, denevérek lakásául szolgáló Omladékok , mellyek szomorú el­ pusztulásokban ,­ az el multt jobb időt, és an­­­nai­ Vitéz hőseit mély halgatástól korul véve, ko­moly ábrázattal fájlalják. — Ámbár itt is a' fegy­veres gyakorlások zengései és a' vig életnek lár­más ki-fejezései többnyire meg szűntek , a' magá­nos vár orze valóságos kenete módon elvén az emberi társaságtól el-szakasztva, ugy még is leg alább eggyszer Esztendőnként a' Vár' palotái sok népet foglalván magokba, és számos öszve-gyü­lekezett vendégek' víg beszédeit halván régi tén­nyek gyenge képeit ábrázolják. Gróf Korgáts Pál a' ma nevezetes Ur által, ki Forgáts Simon hü­ségtelensége miatt elvesztett Ghymesi Várt és U­radalmat Nemzetségének viszsza nyerte volt , a' több épületek között, a' Kápolna majd nem egész­szen ujjonnan helyre állíttatott és Lojola szent Ig­natznak, kit a' Vár Pál ronusának választa, fel szenteltetett; a' mivel fia, kinek hasonlóképpen Pál neve vala , meg nem elégedvén , még azt a' rendelést tette , hogy ezen Kápolna melly ékessé­gére nézve, akár melly Városi Templomnak be illene, maradéki által mindég­ jó állapotban tar­tatassék , és a' Vár Birtokosa által esztendőnként szent Ignátz napján minden ki-gondolható Pom­pával búcsú Ünneplés rendeltessék , kinek köteles­sége még a' mellett lészen , a' számos oda érkező Papokat , és bucsujárókat meg-vendégelni. Ugy is szokott történni, és azért a' Kápolnába a' szük­séges egyházi készületek , a' palotába pedig a' vendégségre alkalmatos számos edények minden­kor készen tartatnak. Mint hogy pedig a' még lakható állapotban maradott Várak Éde. Hazánkban ritkábbak, nem

Next