Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 7. évfolyam, 1823

10. szám - Holéczy : Jelességek. 120-125

120 ) Alól köröskörül. .,Haec Gampana fusa est in usum Ecclesiae Debre­cinensis ex liberalitate lllustrissirni Domini Dni Geor­gii Rákóczi Principis Transylvaniae , Part Reg. Hung. Dni et Sicul: Com: Albae Juiiae Anno D. 1636. Egy másnak keresztbe megfelelő oldalának az egyi­ken a' Fejedelem Czimere körül ezeket lehet olvasni: Georgius Rákóczi [Ei Gratia Princeps Transil. Part. Rog. Hung. Dni et Lic. Co. ennek alatta : Non est cur­rentis, neque volentis, sed miserentis Dei; másik ol­dalon: Psalm. 122. Laetatus sum , cum diceretur mihi in Dornum Domini ibimus. Ilabac 2. Rom. Justus ex fide sua vivet. Harmadik oldalon : Campana de suis Usibus. Pensile pissilum pleetrum mihi, mox ego pulsa Aera eomplebo, inque aures rcsonabo patentes. Noctes atque dies properantes metior horas Cogo hominum Coetus , signum do , funera prodo : ezen Versek alatt Joh. Rigner Teutopronens; me fűit i636. Negyedik ól­dalon Luc. II. Beati qui audiant verbum Dei et eusto­diunt illud. Rom. 10. Fides ex auditu, auditus autem per verbum Dei. Poroszlay Fridrik. 6. Jelességek* Tekintetes Redactor Úr í Néh. Csokonai Vitéz Mihály Poétánknak Carrarai márványból készült Mejj-képét vévén ajándék­ban Rómából a''Hely. Vallástételt Tartók Debreczeni Collégiuma, millyen Verse­tkel , és Levéllel tisztelte légyen ez meg a' Képfaragó jeles Művészt, Nemes F­e­renczy István Ur kedves Hazánkfiját, méltózta­tott a' Tekintetes Redactor Ur a' Tudományos Gyűjte­mény ezen folyó esztendei V-dik Kötetjében , Hazánk Olvasó Fijaival és Leányival közleni. A' válaszok a' közelebb emlitett Levélre és Versekre, Rómából, a* múlt Augustus végével megérkeztek. A' midőn azokat a' Tekintetes Redactor Ur Hazánk köz figyelmére mél­tóknak ítélte: semmi kétségem nincs a­ felől , hogy eze­ket még inkább méltóknak tartja. Azért is a­ midőn

Next