Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 7. évfolyam, 1823

10. szám - Holéczy : Jelességek. 120-125

ni száz szorosan is megjutalmaztatta. Igy Ion szerentsés kedves Hazánkfijának háládatos indulatja , melly még váratlanul történt halálát is a' Szent Atyának megelőzte. Valóban méltó óhajtani , hogy mind kedves Hazánkfiá­nak bútsút vevő Emlékeztető pénzét , mind a' Néhai Szent Atya ajándékait bővebben esmerhessük , ha előbb nem is , legalább a' mi Mívészünk haza jövetelével , melly után,­­ vajha ne tsak a' Felséges Cs. Kir. Fö Herczegnek * Hazánk szeretett Nádorának, hanem , e' nagy példa után, Országunk minden Nogyainak is élesz­tő segedelmével ditsekedh­etne ! Apróbb jelességeire ezen Leveleknek kiterjeszkedni nem­ akarván , maradtam megkülömböztetett igaz tiszte­lettel A' Tekintetes Redactor Urnák Debreczenben 9 ik Sept. 1823. alázatos szolgája Sárváry Pál m. k. Professor. Mi ezekhez ragasztjuk a' Magyar Kurír Tv írójá­hoz küldött ezen Levelét. (Lásd Magy. Kurír. 1820. s-dik Fél esztendei XXXII-ik Szám 256 lap).­­ Rómában, Júl. 14 ik 1823. Minden anyák közt leg­jobb anya a' Haza, kevés fáradságért is nagy jutalma­kat ád , mellynek bizonysági, néhány Magyar Hazámból kapott Leveleim, különösen Debreczenböl, azon Ver­sekkel együtt , mellyek a' Csokonai Vitéz Mihály mely­képe dicséretére íródtak , ezeket halmozta az Úrtól küldött Magyar Kurír és azon szó-tiszteletek , mellyet felöl engemet Mélt. Gróf Kornis egészen el hitetett; és midőn én ezeket öszve hányom vetem , vissza gondol­ván néhai mezei munkámra , lehetetlen hogy öröm­feényekre ne fakadjak, de még is, — megelégedést nem talál az én szívem , olly messze lévén még fö tzélomtól, de —•» reménylem­ , megérkezek. Nem látván már semmit is előttem, a' melly engem Rómában tovább fen tar­tson , a' jövő tavaszon útnak indúlok. A' Pápától vég iúitsúmat vettem , az ezen­ alkalmatosságra expresse metszett Medagliámat bényújtottam , a' mellyre ő is két más Medagliával megajándékozott: örvendek, hogy Ha­zámnak ezen művészi Csere - vásárlást is Rómában meg­tehettem , reményiem, hogy valaha reánk emlékeznek

Next